Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA NR XXXIII/334/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Gryfino, w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, nieruchomości gruntowych, stanowiących drogi, położonych w mieście Gryfino w obrębach ewidencyjnych nr 3 i 4.

UCHWAŁA NR XXXIII/334/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 listopada 2008 r.


w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Gryfino, w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, nieruchomości gruntowych, stanowiących drogi, położonych  w mieście Gryfino w obrębach ewidencyjnych nr 3 i 4.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806;  z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r.  Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 Nr 180, poz. 1111) oraz art. 13 ust.2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1459;z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Gryfino  w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących drogi, położonych w mieście Gryfino w obrębach ewidencyjnych nr 3 i 4, oznaczonych numerami działek: 200/1 o pow. 0,1262 ha, 210 o pow. 0,1052 ha, 225/1 o pow. 0,3743 ha (ul. Kościelna), 271 o pow. 0,2684 ha (ul. A.Rapackiego), 204 o pow.0,4225 ha (ul.T.Kościuszki), 127 o pow. 0,1046 ha (ul. Pionierów), 90 o pow. 0,3067 ha (ul. H. Sienkiewicza).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Powiat Gryfiński jest właścicielem nieruchomości gruntowych, stanowiących drogi, położonych w mieście Gryfino, szczegółowo opisanych w § 1 niniejszej uchwały. Uchwałą Rady Miejskiej nr XXX/294/08 z dnia 18 września  2008 r. zaliczono, z dniem 1 stycznia 2009 r. wymienione drogi powiatowe do kategorii dróg gminnych.
W związku z powyższym, w celu kompleksowego załatwienia sprawy, niezbędne jest uregulowanie spraw własnościowych w stosunku do gruntów, na których zlokalizowane są przedmiotowe drogi. W wyniku wspólnych uzgodnień ustalono, że przekazanie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Gryfino nastąpi w formie darowizny, co jest zgodne z treścią art. 13 ust. 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Sporządziła:
K. Lamperska