Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA NR XXXIII/333/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzenin oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tej nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXIII/333/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 listopada 2008 r.


w sprawie nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzenin oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tej nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 Nr 180, poz. 1111) oraz art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  (Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708,  Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A w Warszawie, w zamian za zaległości podatkowe  z tytułu podatku od nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 2  o pow. 2,5900 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzenin, stanowiącej część nieczynnej linii kolei normalnotorowej Nr 417 Oleszna-Szczecin Dąbie, zlokalizowanej na terenie Gminy, oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej w postaci budowli ziemnych: przepustów, nasypów, przekopów, wykopów, rowów, znajdujących się na tej nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Spółka Akcyjna Polskie Koleje Państwowe w Warszawie jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa, stanowiących część nieczynnej już linii kolei normalnotorowej nr 417 Oleszna – Szczecin Dąbie( oznaczenie stosowane przez PKP) położonych na terenie Gminy Gryfino oraz właścicielem znajdujących się na gruntach urządzeń infrastruktury technicznej w postaci przepustów nasypów, przekopów, wykopów, rowów, obejmujących między innymi działkę nr 2 o pow. 2,5900 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Drzenin.
Gmina Gryfino jest zainteresowana przejęciem gruntów po zlikwidowanych liniach kolejowych, położonych na terenie Gminy, w związku z planowanym ich wykorzystaniem pod ścieżki rowerowe i inne cele, w zależności od potrzeb. W tym celu wystosowano do PKP S.A stosowne wnioski o przekazanie nieruchomości.
Ze względu na zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości Spółka wyraziła wolę przekazania nieruchomości, ale w trybie art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. – Ordynacja podatkowa, tj. w zamian za zaległości podatkowe. Przepis ten stanowi, że „szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz gminy, powiatu lub województwa – w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody ich budżetów”. W przypadku gminy dochodem tym jest podatek od nieruchomości. Podstawą do zastosowania tego trybu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest powstanie zaległości podatnika z wyżej wymienionego tytułu oraz jego wniosek.
PKP S.A z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2008 z uwzględnieniem odsetek, na dzień 12 listopada br., posiada zadłużenie w wysokości 40.983,60 zł. Wartość prawa użytkowania wieczystego działki nr 2, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 38.200 zł. Urządzenia infrastruktury technicznej znajdujące się na gruncie, zgodnie z wyceną, nie przedstawiają żadnej wartości.
Zgodnie z treścią art. 66 § 5 Ordynacji podatkowej, po zawarciu umowy notarialnej przenoszącej prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności urządzeń infrastruktury technicznej na rzecz Gminy Gryfino, wydana zostanie decyzja stwierdzająca wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w kwocie równej wartości przeniesionego prawa.

Sporządziła:
K.Lamperska