Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA NR XXXIII/332/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Gryfino w użyczenie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo.

UCHWAŁA NR XXXIII/332/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 listopada 2008 r.


w sprawie przejęcia przez Gminę Gryfino w użyczenie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806;  z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r.  Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 Nr 180, poz. 1111) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę Gryfino w użyczenie od Spółki z o.o. Pomeranian Estate Agency – Pomorskiej Agencji Nieruchomości,  na okres 10 lat, nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki nr 348/1  o powierzchni 12,5 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, z przeznaczeniem pod istniejącą wiatę przystankową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Spółka z o.o. Pomeranian Estate Agency – Pomorska Agencja Nieruchomości  z siedzibą w Binowie, jest właścicielem nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 348/1 o powierzchni ogólnej 12,5588 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo. Gmina Gryfino, w latach poprzednich, w ramach „Programu budowy wiat przystankowych”, na części przedmiotowej działki wybudowała wiatę przystankową.
Udostępnienie gruntu przez właściciela nastąpiło na podstawie umowy użyczenia, zawartej na okres 3 lat, która wygasła. W związku z tym, że lokalizacja przystanku nie uległa zmianie, zachodzi konieczność uregulowania tytułu prawnego do zajmowania gruntu pod wiatę, w formie kolejnej umowy. Właściciel nieruchomości wyraził zgodę na użyczenie przedmiotowej powierzchni na lat 10. Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy o samorządzie gminnym, w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, dokonanie tych czynności może nastąpić wyłącznie za zgodą rady gminy.
W związku z powyższym przygotowany został projekt niniejszej uchwały.

Sporządziła:
K. Lamperska