Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA NR XXXIII/335/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie odpłatnego nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Gryfino, w drodze wykupu od osoby prawnej, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3.

UCHWAŁA NR XXXIII/335/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 listopada 2008 r.


w sprawie odpłatnego nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Gryfino, w drodze wykupu od osoby prawnej, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806;  z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r.  Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 Nr 180, poz. 1111) oraz art. 13 ust.2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1459;z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Gryfino, w drodze wykupu od PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A w Nowym Czarnowie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 274 o powierzchni  0,0153 ha, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3, z przeznaczeniem na cele określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

§ 2. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Gryfino, prawa własności nieruchomości wymienionej w § 1, w drodze darowizny od Skarbu Państwa, po dokonaniu formalnego nabycia prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 274 o powierzchni 0,0153 ha, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Nr XXXVI/491/01 z dnia 15 listopada 2001 r., przedmiotowa działka położona jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem 05KUI, posiadającej zapis „ulica lokalna na odcinku 60 m (istniejąca ul. Targowa); zmienna szerokość w liniach rozgraniczających od 13 do 16 m; szerokość jezdni – 7 m; obustronne chodniki”.
W związku z podjęciem działań związanych z przygotowaniem do zbycia terenu gminnego znajdującego się w sąsiedztwie działki 274, przeznaczonego pod usługi komercyjne, wystąpiono do obecnego użytkownika wieczystego działki,  o jej nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy. Użytkownik wieczysty wyraził wolę przekazania nieruchomości, ale na zasadzie sprzedaży, za cenę ustaloną na podstawie wartości rzeczoznawcy majątkowego, która wynosi 24.000 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku sprzedaży, kwota ta zostanie zwiększona o należny podatek VAT (22%).
Biorąc pod uwagę ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planowane zamierzenia w stosunku do sąsiednich gruntów gminnych, nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości, należy uznać za uzasadnione. W związku z tym, że przedmiotem nabycia przez Gminę może być jedynie prawo użytkowania wieczystego, projekt uchwały zawiera również upoważnienie do nabycia przez Gminę pełnej własności nieruchomości w drodze darowizny od Skarbu Państwa, co umożliwia przepis art. 13 ust. 2 ustawy  o gospodarce nieruchomościami.

Sporządziła:
K.Lamperska