Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-129/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-129/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  30 września 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100,Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 2.907,33 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 2.907,33
801   Oświata i wychowanie 2.907,33
80195 Pozostała działalność2.907,33
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)2.907,33

OGÓŁEM

2.907,33

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 61.250 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 43.100
758   Różne rozliczenia 8.000
75818 Rezerwy ogólne i celowe8.000
4810Rezerwy8.000
851  Ochrona zdrowia 11.000
85195 Pozostała działalność11.000
4300Zakup usług pozostałych11.000
854  Edukacyjna opieka wychowawcza 24.100
85415 Pomoc materialna dla uczniów24.100
3260Inne formy pomocy dla uczniów24.100
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 9.028
801   Oświata i wychowanie 9.028
80101 Szkoły podstawowe9.028
4210Zakup materiałów i wyposażenia9.028
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 4.122
801   Oświata i wychowanie 4.122
80120 Licea ogólnokształcące4.122
4210Zakup materiałów i wyposażenia4.122
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie 5.000
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 5.000
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego5.000
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek5.000
OGÓŁEM 61.250

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 64.157,33 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 8.429,33
801     Oświata i wychowanie 7.029,33
80120 Licea ogólnokształcące4.122
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych4.122
80195 Pozostała działalność2.907,33
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników2.465,72
4110Składki na ubezpieczenia społeczne381,21
4120Składki na Fundusz Pracy60,40
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 1.400
85415 Pomoc materialna dla uczniów1.400
3260Inne formy pomocy dla uczniów1.400
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 12.858
801   Oświata i wychowanie 9.028
80101 Szkoły podstawowe9.028
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych9.028
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 3.830
85415 Pomoc materialna dla uczniów3.830
3260Inne formy pomocy dla uczniów3.830
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 6.260
801   Oświata i wychowanie 5.000
80101 Szkoły podstawowe5.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia3.000
4300Zakup usług pozostałych2.000
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 1.260
85415 Pomoc materialna dla uczniów1.260
3260Inne formy pomocy dla uczniów1.260
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 2.300
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 2.300
85415 Pomoc materialna dla uczniów2.300
3260Inne formy pomocy dla uczniów2.300
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 1.220
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 1.220
85415 Pomoc materialna dla uczniów1.220
3260Inne formy pomocy dla uczniów1.220
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 940
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 940
85415 Pomoc materialna dla uczniów940
3260Inne formy pomocy dla uczniów940
Zespół Szkół w Chwarstnicy 6.130
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 6.130
85415 Pomoc materialna dla uczniów6.130
3260Inne formy pomocy dla uczniów6.130
Zespół Szkół w Gardnie 4.070
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 4.070
85415 Pomoc materialna dla uczniów4.070
3260Inne formy pomocy dla uczniów4.070
Zespół Szkół w Gryfinie 2.950
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 2.950
85415 Pomoc materialna dla uczniów2.950
3260Inne formy pomocy dla uczniów2.950
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie 5.000
854    Edukacyjna opieka wychowawcza 5.000
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego5.000
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych5.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 14.000
757   Obsługa długu publicznego 3.000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego3.000
4300Zakup usług pozostałych3.000
851  Ochrona zdrowia 11.000
85195 Pozostała działalność11.000
4170Wynagrodzenia bezosobowe11.000
OGÓŁEM 64.157,33

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 Z A S A D N I E N I E

Dział 757,758

 • 3.000 zł –  zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem  Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie prowizji przygotowawczej zgodnie z umową nr 21/IZCK/2009 kredytu w rachunku bieżącym.

Dział 801,758

 • 2.907,33 zł –  zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 426/09 w sprawie zmian  w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2009 z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego.
 • 9.028 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.
 • 4.122 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w związku z zakupem aparatury radiowęzła.
 • 5.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie obchodów 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie.

Dział 851

 • 11.000 zł –  zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem  Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na wydatki związane  z ochroną zdrowia.

Dział 854

 • 24.100 zł –  zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem  Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie uczniom zakupu podręczników w szkołach, i tak:
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie            - 3.830 zł
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie            - 1.260 zł
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie            - 2.300 zł
  • Szkoła Podstawowa w Żabnicy                    -    940 zł
  • Szkoła Podstawowa w Radziszewie              - 1.220 zł
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie - 1.400 zł
  • Zespół Szkół w Gryfinie                                - 2.950 zł
  • Zespół Szkół w Chwarstnicy                         - 6.130 zł
  • Zespół Szkół w Gardnie                                - 4.070 zł.
 • 5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Międzyszkolnego  Ośrodka Sportowego w Gryfinie z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz