Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-159/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 grudnia 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

ZARZĄDZENIE NR 0151-159/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 grudnia 2009r.


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i 1281) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Paragraf 1 Zarządzenia Nr 0151-136/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 października 2009r. w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców, otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustalam cenę gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców, położonej w Gryfinie przy ul. Zielnej nr 6 – lokal nr 1, na kwotę 112.195,00 zł ( sto dwanaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych)”.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

W związku ze zmianą powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Zielnej nr 6 w Gryfinie, rzeczoznawca majątkowy sporządził aneks do operatu szacunkowego nieruchomości z dnia 6 sierpnia 2009 roku.
Zgodnie z aneksem z dnia 15 grudnia 2009 roku, wartość szacunkowa nieruchomości wynosi 112.195,00 zł ( sto dwanaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych).
W związku z powyższym koniecznym jest wprowadzenie zmiany dotyczącej ustalenia ceny nieruchomości lokalowej.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec