Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-13/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 marca 2009r. w sprawie: harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfino na rok 2009.

ZARZĄDZENIE NR 0151-13/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 marca 2009r.


w sprawie: harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfino na rok 2009

Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2006r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370), zarządzam, co następuje) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram realizacji budżetu Gminy Gryfino na rok 2009 zgodnie z załącznikiem 1, załącznikiem 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niewykorzystane w poszczególnych jednostkach budżetowych limity wydatków za okres poprzedni każdorazowo zwiększają limity wydatków miesiąca następnego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek budżetowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z ust. 5 art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego (Burmistrz) opracowuje harmonogram realizacji budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
Harmonogram obejmuje prognozowane dochody budżetu w podziale na poszczególne miesiące roku oraz wielkość wydatków, planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz