Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-65/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie sprostowania błędów pisarskich w treści Zarządzenia Nr 0151- 61/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 0151-65/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 maja 2009 r.


w sprawie sprostowania błędów pisarskich w treści Zarządzenia Nr 0151- 61/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 maja 2009 r.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( (Dz.U. Nr 25 poz. 219 ze zmianami) w związku  z art. 48 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2007r.  Nr 190 poz. 1360 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu NR 0151- 61/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. prostuje się błędy pisarskie:

  1. w załączniku nr 4 poz. 9 – jest Muszyńska Czesława, a winno być Tuszyńska Czesława;
  2. w załączniku nr 10 poz. 5 – jest Bemer Marcin Sebastian, a winno być Berner Marcin Sebastian.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat