Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-101/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-101/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 lipca 2009r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420;  z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz.619) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 60.032,43 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 60.032,43
854  Edukacyjna opieka wychowawcza60.032,43
85415 Pomoc materialna dla uczniów60.032,43
2888Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)40.852,07
2889Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)19.180,36
OGÓŁEM 60.032,43

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 3.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 3.000
801   Oświata i wychowanie 3.000
80101 Szkoły podstawowe3.000
4300Zakup usług pozostałych3.000
OGÓŁEM 3.000

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 63.032,43 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

63.032,43
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 60.032,43
85415 Pomoc materialna dla uczniów60.032,43
3248Stypendia dla uczniów40.830
3249Stypendia dla uczniów19.170
4218Zakup materiałów i wyposażenia22,07
4219Zakup materiałów i wyposażenia10,36
 
758   Różne rozliczenia 3.000
75818 Rezerwy ogólne i celowe3.000
4810Rezerwy3.000
OGÓŁEM 63.032,43

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 854

  • 60.032,43 zł – zmiany planu dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z rozliczeniem     projektu „Stypendia EFS szansą edukacyjną dla młodzieży wiejskich w szkołach ponadgimnazjalnych Gminy Gryfino”,

Dział 801, 758

  • 3.000 zł – zmiany planu  wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przeprowadzki z budynku szkoły przy ul. Sprzymierzonych do budynku przy ul. Kościuszki.

Sporządził:
Sylwia Skrzyniarz