Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-144/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-144/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 listopada 2009 r.


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 15 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; z 2009 r. Nr 19, poz. 100,  Nr 22, poz. 120) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych gminy.

§ 2. Na zadanie oznaczone nr PS/04/2009 – „Organizacja spotkania wigilijnego dla osób ubogich i bezdomnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej  i życiowej z terenu miasta i gminy Gryfino”– ofertę złożył Parafialny Zespół Caritas Parafii p.w. Narodzenia N.M.P.

§ 3.

  1. Złożona oferta, o której mowa w § 2, spełnia wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
  2. Analizę oferty pod względem spełnienia kryteriów formalnych zawiera Załącznik.

§ 4.

  1. Zadanie, o którym mowa w § 2, zleca się do realizacji w formie wspierania Parafialnemu Zespołowi Caritas Parafii p.w. Narodzenia N.M.P.
  2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w drodze pisemnej umowy, która określi zasady przekazywania, rozliczenia i kontroli dotacji celowej.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Przesłanką wydania zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert jest dyspozycja zawarta w załączniku do Zarządzenia Nr 0151-124/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej.

Sporządziła:
Barbara Lefik