Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-27/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 4 czerwca 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-27/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 czerwca 2009 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 4 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 4 czerwca 2009 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XL/422/09nadania nazwy urzędowej placowi, położonemu w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta GryfinoWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XL/423/09ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu oraz powierzchni reklamowych w Mieście i Gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne, na okres dłuższy niż 3 lataWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XL/424/09ustalenia maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lataWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XL/425/09wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Gryfino od osoby fizycznej, na czas oznaczony do 3 lat, w ramach kontynuacji dotychczasowej umowy, nieruchomości gruntowej położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 4Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XL/426/09wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gminną, położoną w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XL/427/09wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Gryfino, na czas oznaczony do 3 lat w ramach kontynuacji dotychczasowej umowy, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym KrzypnicaWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XL/428/09wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 31/5, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. GryfinoWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XL/429/09wyrażenia zgody na ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 146/5, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. GryfinoWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XL/430/09wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołeckiSkarbnik Miasta i Gminy/ Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
XL/431/09zamiaru likwidacji z dniem 31 grudnia 2009 r. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w GryfinieWydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
XL/432/09zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej
XL/433/09udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacjiSkarbnik Miasta i Gminy
XL/434/09przekazania środków finansowych dla PolicjiSkarbnik Miasta i Gminy
XL/435/09zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rokSkarbnik Miasta i Gminy
XL/436/09udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w przebudowie chodników na ulicach powiatowych w mieście GryfinoSkarbnik Miasta i Gminy/

Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji

XL/437/09udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w finansowaniu przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości GardnoSkarbnik Miasta i Gminy/

Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji

XL/438/09zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rokSkarbnik Miasta i Gminy
XL/439/09zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rokSkarbnik Miasta i Gminy
XL/440/09uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest”Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XL/441/09wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGWSkarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 4 czerwca 2009 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XL sesji w dniu 4 czerwca 2009 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.