Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-20/09BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino w wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-20/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 maja  2009 r.
 

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino w wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Na podstawie § 6 ust. 1 i 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyniku wyborów oraz trybu przekazywania danych z protokołów za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. ( M.P. Nr 19 poz. 243)  zarządzam, co następuje:

§1.

  1. Ustanawiam Pana Ryszarda Stempińskiego gminnym koordynatorem zastosowania programu informatycznego na obszarze gminy Gryfino  w wyborach do Parlamentu Europejskiego  zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
  2. W przypadku czasowej nieobecności w pracy koordynatora, o którym mowa w ust. 1 jego obowiązki przejmują: Daniel Adamczyk oraz Tomasz Pękalski.

§ 2. Ustanawiam operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Gryfino:

Numer obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej
Nazwisko i imię 
pracownika – operatora
1Szkoła Podstawowa Nr 4  w Gryfinie
ul. Tadeusza Kościuszki 17
Bielecka Małgorzata
2Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie  ul. Niepodległości 16Sadowska Aneta 
3Szkoła Podstawowa Nr 1
w Gryfinie ul. Łużycka 22
Czosnowski Krzysztof
4Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie ul. Łużycka 91Rataj Kinga
5Przedszkole Nr 5  w Gryfinie
ul. Stefana Żeromskiego 12
Wójciak Anna
6Przedszkole Nr 3  w Gryfinie
ul. Zygmunta Krasińskiego 29
Ekiert Joanna
7Gimnazjum  Nr 1 w Gryfinie
ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70
Karaś Katarzyna 
8Szkoła Podstawowa Nr 2
w Gryfinie ul. 9 Maja 4
Bara Barbara
9Gryfiński Dom Kultury  (Pałacyk pod Lwami)
w Gryfinie  ul. Bolesława Chrobrego 48
Wiczkowska Bożena
10Gryfiński Dom Kultury
w Gryfinie ul. Szczecińska 17
Waszczyk Maria
11Szkoła Podstawowa
w Żabnicy ul. Długa 20
Wernikowska Agnieszka
12Szkoła Podstawowa  w Radziszewie
ul. Szczecińska 54
Andrusewicz Mariusz
13Świetlica wiejska  w Wełtyniu
ul. Niepodległości 18
Siwek Wiesława  
14Zespół Szkół  w Gardnie
ul. Niepodległości 1
Błaszak Jolanta  
15Zespół Szkół
w Chwastnicy ul. Gryfińska 19
Smołuch Małgorzata
16Świetlica wiejska
w Borzymiu 17
Kowalska Alicja 
17Dom Pomocy Społecznej
w Nowym Czarnowie  66
Jasek Anna
18Budynek po oddziale HeGru Sp. z o.o.  w Pniewie
ul. Gryfińska 63
Kosiński Krystian
19Dom Pomocy Społecznej
w Dębcach 11
Major  Janina

§ 3. Zadania gminnego koordynatora oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji  wyborczych określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r.  w sprawie warunków i sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyniku wyborów oraz trybu przekazywania danych z protokołów za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. ( M.P. Nr 19 poz. 243).

§ 4.  Osoby, o których mowa w § 1 i 2 wykonują swoje zadania do czasu przyjęcia protokołu głosowania w obwodzie przez Rejonową Komisję Wyborczą w Szczecinie.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Urzędnikowi Wyborczemu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i  Gminy Gryfino

Henryk Piłat

UZASADNIENIE  

Zarządzenie przez Prezydenta RP terminu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego na dzień 7 czerwca 2009 r. obliguje organy wykonawcze w sprawach organizacyjnych wyborów ( wójta, burmistrza, prezydenta miasta)  do podjęcia działań wynikających z kalendarza wyborczego ustalonego dla ww. wyborów oraz  z realizacji przepisów prawa ustanawianych przez Państwową Komisję Wyborczą.

Sporządziła:
Krystyna Więch