Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-61/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLVII sesji w dniu 21 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-61/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLVII sesji w dniu 21 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 21 grudnia 2009 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XLVII/514/09przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2010 rokBiuro Obsługi Rady i Burmistrza
XLVII/515/09przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na 2010 rokBiuro Obsługi Rady i Burmistrza
XLVII/516/09wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Gryfino, na czas oznaczony do 3 lat, w ramach kontynuacji dotychczasowej umowy, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym ChwarstnicaWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLVII/517/09zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. GryfinoWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLVII/518/09wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Spółki „Polskie Koleje Państwowe” S.A. w Warszawie, w drodze nieodpłatnego przekazania, prawa użytkowania wieczystego gruntów, położonych w obrębach ewidencyjnych Sobiemyśl, Sobieradz, Żórawki i nr 5 m. Gryfino oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tych gruntachWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLVII/519/09wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Spółki „Polskie Koleje Państwowe” S.A. w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tym gruncie, w zamian za wygaśnięcie części zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomościWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLVII/520/09sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, ulica OkrężnaWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLVII/521/09określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze Gminy GryfinoWydział Podatków i Opłat Lokalnych
XLVII/522/09przedłużenia okresu obowiązywania Gminnego Programu Przeciwdziałania NarkomaniiOśrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
XLVII/523/09wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Gryfino, udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w GryfinieWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 21 grudnia 2009 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XLVII sesji w dniu 21 grudnia 2009 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.