Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-40/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 października 2009 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLIV sesji w dniu 1 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-40/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 października 2009 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLIV sesji w dniu 1 października 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 1 października 2009 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XLIV/469/09wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystegoWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
XLIV/470/09zmiany uchwały Nr XXXIV/352/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2009 rokBiuro Obsługi Rady  i Burmistrza
XLIV/471/09zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rokSkarbnik Miasta i Gminy
XLIV/472/09zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rokSkarbnik Miasta i Gminy
XLIV/473/09zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rokSkarbnik Miasta i Gminy
XLIV/474/09zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rokSkarbnik Miasta i Gminy
XLIV/475/09wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. części nieruchomości gminnych, celem umiejscowienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na obszarach wiejskichWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami/

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 1 października 2009 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XLIV sesji w dniu 1 października 2009 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

Sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk