Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-41/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 października 2009 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowych.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-41/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 października 2009 r.


w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie  ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz regulaminu pracy komisji przetargowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,  poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655;  z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Wprowadzam zasady wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ustawy prawo zamówień publicznych, zwane dalej Zasadami, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Nadaję Urzędowi Miasta i Gminy w Gryfinie regulamin pracy komisji przetargowych, zwany dalej regulaminem, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 0152-60/07  Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie ustawy prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowych.

§ 3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Zastępcom Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino, Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do postępowań rozpoczętych po tym dniu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z realizacją zaleceń Audytora Wewnętrznego po przeprowadzonym zadaniu audytowym na temat „Weryfikacja poprawności dokonywania zamówień publicznych przez Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie” oraz  w celu dostosowania zapisów Zarządzenia do procedur tworzonych w ramach wdrażania  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN–EN ISO 9001:2009 należy dokonać zmian zarządzenia  Nr 0152-60/07  Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ustawy prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowych.

Przygotowała:
Angelika Szulc