Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-35/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie powołania składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0152-35/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 lipca 2009 r.


w sprawie powołania składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 marca 2007r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami: Nr 0152-53/07 z dnia 12 listopada 2007r., Nr 0152-23/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Nr 0152-41/08 z dnia 30 czerwca 2008r., Nr 0152-48/08 z dnia 22 sierpnia 2008r., Nr 0152-14/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r., Nr 0152-21/09 z dnia 14 maja 2009 r., Nr 0152-31/09) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta Gminy w Gryfinie, w składzie:

  • Eugeniusz Kuduk - Przewodniczący Komisji
  • Beata Kryszkowska - Członek Komisji
  • Jolanta Staruk - Członek Komisji
  • Krystian Kosiński - Członek Komisji
  • Beata Pluskota - Członek Komisji.

§ 2. Komisja dokona wstępnej selekcji kandydatów poprzez analizę złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

§ 3. Komisja dokona selekcji końcowej kandydatów spełniających wymagania formalne poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 4. Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem naboru i zatwierdzeniu protokołu z przeprowadzonego naboru przez Burmistrza.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku z ogłoszeniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie – inspektora w Kontroli Wewnętrznej – należy powołać komisję, która przeprowadzi procedurę naboru na ww. stanowisko.

Sporządziła:
Beata Pluskota