Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-59/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad i sposobu wypełniania , poboru i zdania notatnika służbowego przez strażnika miejskiego.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-59/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 grudnia 2009 r.


w sprawie określenia zasad i sposobu wypełniania , poboru i zdania notatnika służbowego przez strażnika miejskiego.

Na podstawie art.9 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (miejskich) (Dz. U. z 1997 r. Nr 123 poz.779) zarządza się co następuje:

§1. Podstawowym dokumentem jaki zobowiązany jest prowadzić strażnik miejski jest notatnik służbowy.

§2. Fakt pobrania i zdania notatnika służbowego odnotowany jest w książce ewidencji wydanych notatników służbowych.

§3. Zasady dokumentowania przebiegu służby w notatniku określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Straży Miejskiej.

§5. Traci moc zarządzenie Nr 0152-17/04 z dnia 06 maja 2004 r.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat