Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-52/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieradzu”.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-52/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 listopada 2009r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieradzu”.


Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, zm. 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742) oraz § 10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem Nr 0152-53/07 z dnia 12 listopada 2007 r., Zarządzeniem Nr 0152-23/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Zarządzeniem Nr 0152-41/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., Zarządzeniem Nr 0152-48/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r., Zarządzeniem Nr 0152-14/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r.; Zarządzeniem Nr 0152-21/09 z dnia 14 maja 2009 r.; Zarządzeniem Nr 0152-31/09
z dnia 30 czerwca 2009 r. zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przygotowania, przeprowadzenia zamówienia publicznego, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieradzu” powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Jacenty Skwarzyński – przewodniczący komisji,
  2. Henryk Nowakowski – sekretarz komisji
  3. Angelika Szulc – członek komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat


 

U Z A S A D N I E N I E

W celu przygotowania, przeprowadzenia zamówienia publicznego, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieradzu” proponuję powołać Komisję Przetargową w składzie:
1) Jacenty Skwarzyński – przewodniczący komisji,
2) Henryk Nowakowski – sekretarz komisji
3) Angelika Szulc – członek komisji.