Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-47/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie inwentaryzacji rocznej (okresowo okolicznościowej).

ZARZĄDZENIE Nr 0152-47/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 listopada 2009r.


w sprawie inwentaryzacji rocznej (okresowo okolicznościowej).

Stosownie do postanowień instrukcji inwentaryzacyjnej określonej Uchwałą Nr 195/206/02 Zarządu Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 października 2002r. oraz ustawy o rachunkowości ustalam następujące zasady i techniki inwentaryzacji na rok kalendarzowy 2009r.

 1. Do składu komisji inwentaryzacyjnej powołuję osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Do zespołów spisowych powołuje osoby wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Na kontrolerów spisowych powołuję:
Nr pola spisowego 01, 04, 06Zastępca Naczelnika BWS – Grzegorz Jastrowicz
Nr pola spisowego 02Zastępca Naczelnika BMP – Krzysztof Czosnowski
Nr pola spisowego 03Zastępca Kierownika USC – Aneta Raciborska
Nr pola spisowego 05Podinspektor BZK – Henryk Nowakowski
Nr pola spisowego 07Pełnomocnik ds/ochrony informacji niejawnych – Ryszard Figura

Zadania kontrolerów określa pkt. 37 i 38 część IV uchwały, o której mowa wyżej.

 1. Zmiana kontrolowanych pól spisowych może nastąpić na polecenie przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej.
 2. W celu ustalenia stanów rzeczywistych (z natury) składników majątku inwentaryzowanych na podstawie obmiaru lub szacunku powołuję zespół w składzie:
Jacek Czaczyk Główny specjalista BMK
Agnieszka Wernikowska Inspektor BMP
 1. Dla ustalenia wyceny niepełnowartościowych składników majątku powołuję zespół  w składzie:
Przewodniczący Żaneta Snoch Inspektor BWG
Członkowie Daniel Adamczyk Inspektor SEO
  Leszek Ludwiniak Inspektor SEP
  Wiesława Siwek Podinspektor SKP
  Jolanta Błaszak Inspektor SKP
 1. Dla przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych na rachunkach bankowych, kredytów bankowych, należności i zobowiązań oraz aktywów i pasywów, których stan rzeczywisty nie podlega ustaleniu w drodze spisu z natury lub pisemnej informacji kontrahentów jednostki, jak również środków trwałych w budowie według stanu na 30 listopada 2009r., powołuję:
 Milena ŚwiebodaNaczelnik Wydziału SKF
 1. Terminarz czynności inwentaryzacyjnych określa harmonogram podany w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 2. Zobowiązuje się przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej oraz członków komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia szkolenia i szczegółowego instruktażu członków zespołów spisowych, oraz pracowników księgowości i kontrolerów spisowych, o sposobie przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną.
 3. Zawiesza się nieobecności (np. z tytułu urlopów) członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w okresie, w którym przypadają czynności inwentaryzacyjne przewidziane harmonogramem spisów.
 4. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie Burmistrzowi sprawozdanie końcowe  z przebiegu inwentaryzacji.
 5. Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez kierownika jednostki) powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.
 6. Dokumenty rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych spisów rocznych powinny być dostarczone do głównego księgowego w terminach ustalonych w harmonogramie.
 7. Za sprawy, terminy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.
 8. Szczegółowe zasady i sposób wykonywania czynności inwentaryzacyjnych określa przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i Skarbnik w czasie instruktażu.
 9. Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się Skarbnikowi.
 10. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat