Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-15/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia procedur postępowania przy realizacji prac społecznie użytecznych w roku 2009

ZARZĄDZENIE Nr 0152-15/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 kwietnia 2009 roku

 
w sprawie ustalenia procedur postępowania przy realizacji  prac społecznie użytecznych w roku 2009.

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz.1056, Nr 216, poz.1367, Nr 237, poz.1654; z 2009 r. Nr 6, poz.33) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 210, poz. 1745) w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych

§ 1. Ustala się procedury postępowania przy realizacji prac społecznie użytecznych, realizowanych na terenie Gminy Gryfino, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Koordynatora prac społecznie użytecznych zatrudnia Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Wykaz obowiązków koordynatora stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuje się dyrektorów szkół, przedszkoli, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Ośrodka Sportu i Rekreacji do współpracy w zakresie realizacji prac społecznie użytecznych. Wzór zobowiązania dyrektorów stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wzory dokumentacji w zakresie prowadzenia ewidencji czasu i rodzaju wykonywanych prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, w szczególności:

a) klasyfikacji rodzajowej prac społecznie użytecznych
b) karty ewidencji czasu i rodzaju wykonanych prac społecznie użytecznych wraz z opisem stanowią załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikom Wydziału Edukacji  Kultury, Sportu i Turystyki, Wydziału Finansowo-Księgowego i Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z. up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Eugeniusz Kuduk

 

UZASADNIENIE

Wzorem lat poprzednich Gmina Gryfino przystąpiła do realizacji prac społecznie użytecznych zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2005 r. będących formą aktywizacji bezrobotnych, którzy nie posiadają prawa do zasiłku.
W 2009 roku Gmina Gryfino złożyła zapotrzebowanie do Starostwa Powiatowego w Gryfinie, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie na 45 osób, które będą wykonywać prace porządkowe oraz konserwacyjne na terenie gminy.
W związku z powyższym ustalono procedury postępowania przy realizacji ww. prac na terenie gminy Gryfino, które określają postępowania komórek organizacyjnych wraz ze współpracującymi przy realizacji zadania podmiotami tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej, wszystkie szkoły i przedszkola z terenu gminy. Każdy z podmiotów jest odpowiedzialny za realizację powierzonych zadań w zakresie prac społecznie użytecznych, a jednocześnie za współpracę z pozostałymi podmiotami i jednostkami organizacyjnymi w celu jak najsprawniejszej organizacji zadania.

Sporządził:
Dariusz Januszewski