Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-43/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia dwóch naborów na wolne stanowiska urzędnicze (stanowisko do spraw dłużników alimentacyjnych, stanowisko do spraw społecznych) w Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0152-43/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 października 2009 r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia dwóch naborów  na wolne stanowiska urzędnicze (stanowisko do spraw dłużników alimentacyjnych, stanowisko do spraw społecznych) w Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 marca 2007 r., w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 0152-53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 listopada 2007 r., zarządzeniem Nr 0152-23/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 kwietnia 2008 r., zarządzeniem Nr 0152- 41/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  30 czerwca 2008 r., zarządzeniem Nr 0152-48/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 sierpnia 2008 r., zarządzeniem Nr 0152-31/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 30 czerwca 2009 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia dwóch naborów na wolne stanowiska urzędnicze (stanowisko do spraw dłużników alimentacyjnych, stanowisko do spraw społecznych)  w Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, w składzie:

  • Eugeniusz Kuduk - Przewodniczący Komisji
  • Beata Kryszkowska - Członek Komisji
  • Izabela Szczepańska - Członek Komisji
  • Beata Pluskota - Członek Komisji
  • Angelika Szulc - Członek Komisji.

§ 2. Komisja Rekrutacyjna dokona wstępnej selekcji kandydatów poprzez analizę złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniach.

§ 3. Komisja Rekrutacyjna dokona selekcji końcowej kandydatów spełniających wymagania formalne poprzez przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.

§ 4. Komisja Rekrutacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem naborów i zatwierdzeniem protokołów z przeprowadzonych naborów.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku z ogłoszeniem naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stosownie do obowiązującego systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w UMiG należy powołać komisję, która przeprowadzi procedurę naborów.

Sporządziła:
Anna Wójciak

Z upoważnienia Burmistrza
Miasta i Gminy Gryfino

Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk