Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/360/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2009.

UCHWAŁA NR XXXV/360/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 5 lutego 2009 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 128 717 208 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 114 809 341 zł,
 2. dochody majątkowe - 13 907 867 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 144 745 972 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 16 028 764 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów w kwocie - 13 000 000 zł,
 2. zaciągniętych pożyczek w kwocie - 3 028 764 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)  w wysokości

Przychody - 19 301 800 zł,
Rozchody - 3 273 036 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 1 263 186 zł,
 2. celową w wysokości - 1 883 835 zł,

z przeznaczeniem na:

 1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 50 000 zł,
 2. wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach oświatowych - 319 161 zł,
 3. koszty związane z postępowaniem egzekucyjnym podatku od nieruchomości za rok 2002 - 1 514 674 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2009-2011 (Załącznik Nr 4) w wysokości - 37 555 265 zł,

§7. 1.Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 5, cz. I)
w wysokości:

 1. przychody - 6 286 805 zł,
 2. wydatki - 6 286 805 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 5, cz. III) w wysokości:

 1. dochody - 485 000 zł,
 2. wydatki - 512 000 zł.

§ 8.Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 6) w wysokości:

 1. przychody - 2 000 000 zł,
 2. wydatki - 6 560 000 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

 1. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości - 9 550 960 zł,
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe  na zadania własne (Załącznik Nr 8) w wysokości - 2 021 800 zł.

§ 11. 

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
  1. zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9,
  2. wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. 

 1. Ustala się dochody w wysokości - 450 000 zł,
  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w wysokości  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. - 406 000 zł
 3. Ustala się wydatki w wysokości - 44 000 zł,
  na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
 3. przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn