Protokół z obrad

Protokół z obrad cz. I

PROTOKÓŁ Nr XXXII/08
z XXXII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 6 listopada 2008 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1620.

Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

Radni nieobecni:

 • Elżbieta Kasprzyk

W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
 2. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk
 3. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin
 4. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska
 5. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
 6. Radca prawny Piotr Sydor
 7. Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Paweł Mucha
 8. Wicestarosta Powiatu Gryfińskiego Jerzy Miler
 9. Członek Zarządu Powiatu Gryfińskiego Marek Hipsz
 10. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 3
 11. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 4.

Przed otwarciem sesji Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Arturowi Królowi  z firmy HER SYTEM, który zapoznał radnych z obsługą systemu do głosowania.

Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

1/ Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 osób,  w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 5.
Przewodniczący Rady zaproponował zmianę porządku obrad, polegającą na:
wycofaniu z porządku projektu uchwały w sprawie skierowania apelu do posłów Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, wybranych z okręgu wyborczego nr 41, zawierającego wnioski  o zmianę obowiązującego prawa – DRUK Nr 15/XXXII; i wprowadzeniu do porządku obrad projektów uchwał w sprawie:

 • przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego, położonego w obrębie ewidencyjnym Gardno – DRUK Nr 26/XXXII
 • określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru – DRUK Nr 27/XXXII
 • ustalenia kierunków działania Burmistrza w zakresie programu inwestycyjnego rozwoju sieci energetyki cieplnej na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 28/XXXII
 • zmian budżetu gminy na 2008 r.– DRUK Nr 29/XXXII
 • wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW – DRUK Nr 30/XXXII, dostarczonej w dniu 6 listopada 2008 r.

Przed przegłosowaniem zmian do porządku obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Pawłowi Nikitińskiemu.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – chciałbym zwrócić uwagę na kilka okoliczności związanych ze zmianą porządku obrad. Co najmniej jedna uchwała, którą wprowadzamy do porządku obrad, ma bardzo duże znaczenie dla wielu mieszkańców Gminy Gryfino. Nie była przedstawiona radnym w trybie określonym w Statucie Gminy Gryfino, nie była dyskutowana na komisjach. Jest to tryb, który jest daleki od komfortu pracy radnego  i podejmowania decyzji. Do tego przed chwilą został dostarczony radnym projekt uchwały, nad którym mamy dyskutować. Jeżeli Rada Miejska w Gryfinie ma podejmować decyzje  w takim trybie i w takim zakresie, to ja mam poważne wątpliwości, czy te decyzje będą w pełni świadome, dlatego że osobiście nie miałem możliwości zapoznać się z żadnym z wprowadzonych druków, a w trakcie sesji prowadzimy bieżącą dyskusję, zajmujemy się sprawami, które omówiliśmy na komisjach. Nie sposób zająć się tak poważną problematyką w ciągu kilku, czy kilkunastu minut. Wydaje mi się, że ten sposób dochodzenia do ustalenia porządku obrad i procedowania nad kwestiami ważnymi dla mieszkańców jest niestosowny, daleki od standardów i budzi mój protest.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie nową wersję porządku obrad obejmującego wycofanie DRUKU Nr 15/XXXII i wprowadzenie dodatkowych projektów uchwał – DRUKU Nr 26/XXXII, DRUKU Nr 27/XXXII, DRUKU Nr 28/XXXII, DRUKU Nr 29/XXXII oraz DRUKU Nr 30/XXXII
Radni dokonali próbnego głosowania w systemie, następnie głosowanie ponowiono.
W wyniku jawnego głosowania na stan rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało 16 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 6.
Nowy porządek obrad stanowi załącznik nr 7.

2/ Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy zgłaszają uwagi do protokołów: z XXIX, XXX i XXXI sesji Rady Miejskiej.
Do protokołów nie zgłoszono uwag w związku z tym Przewodniczący zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołów: z XXIX, XXX i XXXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem protokołów głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokoły z: XXIX, XXX i XXXI sesji Rady Miejskiej przyjęto jednogłośnie.
Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 8.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat odczytał informację, która stanowi załącznik nr 9.
Burmistrz odczytał również stanowisko Ministerstwa Środowiska ws. możliwości udzielenia przez gminę dofinansowania właścicielom nieruchomości nieobjętych systemem gminnej kanalizacji sanitarnej.
Radni otrzymali w trakcie sesji ww. pismo oraz artykuł z „Gazety prawa i podatków”  w sprawie sfinansowania przez gminę budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  – załącznik nr 10.

Ad. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Radna Wanda Kmieciak – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje o bezzwłoczne opracowanie wariantowej koncepcji utworzenia Izby Regionalnej  w Gryfinie; ustalenia górnej granicy dochodów przy zamianie lokalu mieszkalnego w ramach listy mieszkaniowej w uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXVI/466/05 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino; wystąpienie go Generalnej Dyrekcji Dróg o wykonanie modernizacji ciągów pieszych na odcinku drogi 31 na terenie miasta Gryfino – ulice: Pomorska, Flisacza, Szczecińska, Chrobrego, Łużycka (remonty i budowa nowych ciągów pieszych, barierki ochronne).

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Radny Tomasz Namieciński
562/XXXII/08
– przeczytałem w „Głosie Szczecińskim” artykuł, w którym jest mowa o tym, że rząd na remonty dróg gminnych i powiatowych na Pomorzu Zachodnim przekaże w 2009 roku kwotę 62,5 mln zł. Aby samorząd dostał pieniądze na dofinansowanie drogowych inwestycji musi przygotować projekt. Jednorazowa pomoc w tym zakresie nie może przekraczać 3 mln zł. Projekty oceni komisja Wojewody, samorządy mają czas na składanie wniosków do 21 listopada 2008 r. Mając na uwadze stan dróg w miejscowościach wiejskich, o czym wielokrotnie mówiłem, chciałbym zapytać, czy Gmina Gryfino wystąpiła albo wystąpi z takim wnioskiem?

Radny Ireneusz Sochaj
563/XXXII/08
– na ostatniej sesji przeznaczyliśmy niebagatelną kwotę na budowę toalety na Cmentarzu Komunalnym. Nowa toaleta jest, ale czy ona tyle kosztowała? Miała to być toaleta z prawdziwego zdarzenia, miał być to pawilon, który miał komponować się z istniejącymi budynkami, a jest architektoniczny koszmar.

Radny Andrzej Kułdosz
564/XXXII/08
– nadchodzi okres świąteczny, proszę, żeby świąteczne ozdoby świetlne były w tym roku instalowane również na terenach wiejskich.

Radna Wanda Kmieciak
565/XXXII/08
– czy zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą a Powiatem odnośnie modernizacji zatoczki przystankowej w Chwarstnicy?

566/XXXII/08 – mieszkańcy prosili, aby schody przy wejściu na cmentarz od strony biura cmentarza zostały wyposażone w poręcz.

567/XXXII/08 – mieszkańcy Czepina proszą o przekazanie terenu pod plac rekreacyjno-sportowy. Zgłaszałam w tej sprawie kilkukrotnie interpelacje i po rozmowie z Radą Sołecką doszliśmy do wniosku, że jest taki teren przy ul. Kolejowej. Jest tam dzierżawa do końca bieżącego roku i gdyby ona ustała, teren mógłby zostać przeznaczony pod plac rekreacyjny dla mieszkańców.

568/XXXII/08 – proszę o wykonanie schodków na plac zabaw dla dzieci w Czepinie. Plac ten jest bardzo ładny, ale wejście na plac nie jest wykończone. Proszę o to mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci.

569/XXXII/08 – kilkukrotnie interpelowałam w sprawie utworzenia regionalnej izby pamięci w Gryfinie. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego był również omawiany ten temat i chciałabym zapytać, czy jej utworzenie jest możliwe po adaptacji strychu Biblioteki Miejskiej, jeżeli ekspertyza wykaże, że można tam utworzyć to miejsce pamięci dla naszego miasta?

Radny Kazimierz Fischbach
570/XXXII/08
– jeżeli Gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie, która ma prawomocny nakaz eksmisji, właściciel lokalu może dochodzić odszkodowania od Gminy za okres od wystąpienia z roszczeniami aż do dnia dostarczenia lokalu socjalnego przez Gminę. Czy u nas spółdzielnie wystąpiły z takimi roszczeniami, a jeżeli tak, to na jaką kwotę?

571/XXXII/08 – kilka miesięcy temu podczas dyskusji na temat placów zabaw była mowa o tym, żeby plac zabaw powstał przy ul. Flisaczej. Czy jest tam przeznaczony teren pod budowę placu zabaw?

572/XXXII/08 – pomiędzy przychodnią a bankiem na Górnym Tarasie, idąc w kierunku ul. 9 Maja obok bloku GTBS w porze wieczornej jest bardzo ciemno. Proszę o zainstalowanie w tym miejscu przynajmniej jednego punktu oświetleniowego.

573/XXXII/08 – proszę o naprawę chodników przy ul. 11 Listopada wzdłuż budynków o numerach 82-88, 110-112, 131-135.

Radny Artur Nycz
574/XXXII/08
– niedawno odbyło się spotkanie u Wojewody w sprawie dofinansowania dróg lokalnych, na którym jak rozumiem obecni byli przedstawiciele Urzędu. Jeżeli jest to możliwe, proszę o przekazanie materiałów z tego spotkania, przede wszystkim dotyczących zasad współfinansowania przez Ministerstwo.

Radny Stanisław Różański
575/XXXII/08
– pierwszą interpelację kieruję do Zastępcy Burmistrza Macieja Szabałkina. Nie otrzymałem do dziś odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na poprzedniej sesji, dotyczącą terminu rozpoczęcia prac związanych z budową kanalizacji w miejscowościach Pniewo-Żórawki. Prosiłem wówczas i proszę dzisiaj o przedstawienie mapy drogowej tej inwestycji. Skoro jest juz niezbędna dokumentacja, pozwolenie na budowę, pozostaje odpowiedź na pytanie, kiedy rozpoczną się prace. Na taką odpowiedź czekają mieszkańcy Pniewa i Żórawek.

576/XXXII/08 – od pewnego czasu ogromne zainteresowanie na terenie wiejskim budzą wszelkie formy pomocy Unii Europejskiej, a zwłaszcza te, które stanowią wsparcie finansowe różnych form działalności gospodarczej w dziedzinie handlu, szeroko rozumianych usług, rolnictwa. Mieszkańcy słyszą o różnych organizacjach, programach pomocowych, z których można korzystać, gdy chodzi o środki finansowe. Szczególnie duże zainteresowanie obserwuję wśród mieszkańców naszej gminy działalnością Funduszu Pomeranus, który udziela pożyczek na bardzo korzystnych warunkach. Bardzo pożyteczną rolę moim zdaniem odgrywa punkt konsultacyjny Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, mieszczący się w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie, który udziela bezpłatnych usług informacyjnych. Pan Dyrektor Piotr Podleśny zaopatrzył mnie w bardzo cenne materiały na ten temat, jak też wyjaśnił mi szereg spraw związanych z działalnością tego KSU. Mój wniosek, który stawiam w dzisiejszej interpelacji, jest następujący: widzę pilną potrzebę wyodrębnienia w strukturze Urzędu jednego stanowiska pracy, na którym zatrudniona byłaby osoba wszechstronnie przygotowana do tej tematyki, a w szczególności znająca język angielski. Obserwuję taką potrzebę, bo ludzie oczekują pomocy fizycznej, jeśli ktoś próbował uzyskać środki z programów pomocowych, wie, że nie jest łatwe wypełnienie wniosków i dokumentów aplikacyjnych. Przygotowanie tych dokumentów w sposób poprawny stanowi barierę. O ile ludzie mają informacje, to potrzebują pomocy przy wypełnianiu wniosków. Pomoc takiej quasi-firmy konsultingowej byłaby na wagę złota. Taką potrzebę widzę, chciałbym poznać stanowisko Burmistrza w tej sprawie.

577/XXXII/08 – trzecią interpelację kieruję do Zastępcy Burmistrza Macieja Szabałkina, a dotyczy ona działań Gminy związanych z dostępem do Internetu na terenach wiejskich. W piśmie z 25 kwietnia informował Pan, że trwają rozmowy i spotkania z różnymi operatorami sieci internetowych celem wybrania najlepszego technicznego projektu. Zapytuje więc w imieniu społeczności wiejskiej, czy i jakie ustalenia zapadły w tym zakresie?

578/XXXII/08 – ponieważ na moją ostatnią interpelację w sprawie Pana Stanisława Ponickiego nie otrzymałem odpowiedzi, rozumiem, że milcząca postawa Burmistrza jest zgodą na to, aby wniosek Pana Ponickiego w ramach „przewietrzenia” wniosków co do sposobu ich załatwiania został przyjęty. Czy tak jest czy mylę się? Czy w tej sprawie nic więcej nie będzie robione?

Radny Zbigniew Kozakiewicz
579/XXXII/08
– ponawiam interpelację z poprzedniej sesji, proszę o wyrównanie nawierzchni drogi dojazdowej do nabrzeża, na odcinku między garażami a drogą prowadzącą do mostu. Utworzyły się tam duże doły, w tej chwili nie są wypełnione jeszcze wodą. Jest tam dziki parking. Wystarczy parę wywrotek żwiru, zwałować i ubić, żeby zlikwidować ten problem. Dojeżdżający do pobliskich garaży niszczą tam samochody. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Rafał Guga
580/XXXII/08
– zgłosili się do mnie rodzice i pracownicy Przedszkola Nr 1 w Gryfinie z pytaniem, jakie były kryteria przyznawania pomocy finansowej na doraźne remonty, zakup mebli itd., ponieważ dotarły do nich informacje, że w przedszkolach, w których jest mniej oddziałów, została przyznana taka sama kwota, jak w przedszkolach, w których tych oddziałów jest więcej.

581/XXXII/08 – czy Gmina Gryfino rozpoczęła już działania związane ze stworzeniem projektu nowego regulaminu wynagradzania nauczycieli i pracowników pedagogicznych na następny rok?

582/XXXII/08 – rozmawialiśmy ostatnio na temat PKS-u, jakość połączeń nadal pozostawia wiele do życzenia, jako przykład mogę powiedzieć, że rano, kiedy najwięcej ludzi dojeżdża do pracy i szkoły, autobusy spóźniają się 15-20 minut, a ponadto PKS wysyła na trasę mały autobus, zamiast autobusu przegubowego.

Radna Lidia Karzyńska-Karpierz
583/XXXII/08
– biorąc pod uwagę fakt przekazywania środków na remonty chodników w obrębie działek należących do Powiatu, chciałabym zapytać, kiedy i jakie fundusze zostaną przeznaczone na remonty chodników na działkach gminnych, przylegających do działek SM Regalica i GTBS. Przykładowo: ul. Łużycka 57-59 – remont chodników, to jest poza obrębem działki SM Regalica, chodnik przy ul. Niepodległości, poza obrębem działki a przy w budynkach Niepodległości 3-9 oraz na remonty ciągów pieszych leżących zasobach SM Regalica i GTBS, służących wszystkim mieszkańcom gminy Gryfino jak „Prostokąt” i „Kwadrat” przy ul. 11 Listopada na Górnym Tarasie.

584/XXXII/08 – przeglądając strony internetowe BIP Gryfina nie znalazłam w dziale turystyka informacji dla wędkarzy dotyczących zasobu jezior w gminie Gryfino, ich dzierżawienia, właścicieli i sposobu korzystania z tych jezior, możliwości kupienia kart wędkarskich i opłat za wędkowanie.

585/XXXII/08 – proszę o informacje o zakresie prac wykonywanych w okresie wiosenno-letnim jako prace społeczno-użyteczne, finansowane przez Urząd Pracy.

586/XXXII/08 – proszę o informacje, jakie działania zostały podjęte przez Gminę Gryfino w celu zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych? Nie chodzi mi o staż z Urzędu Pracy ale o faktyczne zatrudnienie.

Radna Janina Nikitińska
587/XXXII/08
– w sprawozdaniu z prac Burmistrza przeczytałam, że został wykonany remont dachu budynku przy ul. Sprzymierzonych 8, zostały naprawione przewody kominowe. Dziś czytam, że została naprawiona instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania. Chciałam zapytać czy zostały zlikwidowane wykwity pleśni i czy wszystkie usterki w tym budynku zostały usunięte.

588/XXXII/08 – bardzo proszę o zamontowanie przynajmniej dwóch ławek przy ul. Kołłątaja.

589/XXXII/08 – interpelowałam w sprawie tablicy informacyjnej, sprawa została załatwiona ale tylko na tydzień. Tablica informacyjna, o którą prosiłam, została zamontowana na przystanku autobusowym, była to szklana tablica, która po tygodniu zniknęła. Prosiłam, żeby w tym miejscu jej nie montować. Proszę o zamontowanie tablicy w miejscu, z którego korzystają wszyscy, ale nie tablicy szklanej. Proszę o umieszczenie tablicy na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja i Pomorskiej.

Radny Paweł Nikitiński
590/XXXII/08
– chciałbym uzyskać pisemną odpowiedź na nurtujący mnie problem dotyczący miejscowości Chwarstnica, w związku ze sprzecznymi informacjami przekazywanymi przez Wydział Inwestycji i Burmistrza, dotyczącymi w przyszłości odbioru ścieków w tej miejscowości. Czy będzie tak jak informowała mieszkańców Naczelnik Wydziału, że w torach, które przejęliśmy, zostanie poprowadzony rurociąg, czy dla miejscowości Chwarstnica, Borzym, być może innych, będzie budowana oczyszczalnia ścieków?

591/XXXII/08 – druga interpelacja dotyczy miejscowości Włodkowice i Zaborze. Otrzymałem odpowiedź na poprzednią interpelację, dotyczącą tego, ile Gminę Gryfino będzie kosztował fakt nieposiadania wodociągu w tych dwu miejscowościach w perspektywie najbliższego roku. W roku 2009 na dowóz do Zaborza i Włodkowic wody wydamy wszyscy jako podatnicy 130 tys. zł. W związku z tym pytam o to, jak przedstawia się harmonogram wykonania prac związanych z doprowadzeniem wody do dwóch miejscowości, zwłaszcza w perspektywie informacji, którą Burmistrz dzisiaj przekazał, dotyczących stanu wody w studniach na prywatnych posesjach w tych miejscowościach.

592/XXXII/08 – trzecia interpelacja dotyczy miejscowości Steklno i kwestii chodników, które co prawda znajdują się w tej miejscowości, ale chyba nie spełniają w sposób należyty swojej funkcji. Chciałbym zapytać o to, czy w procesie inwestycyjnym, który będzie musiał opierać się także o współpracę z innymi szczeblami samorządu, przewidywany jest remont tego chodnika, jego poszerzenie i uczynienie go funkcjonalnym a jeśli tak, to w jakiej perspektywie?

593/XXXII/08 – w perspektywie wypowiedzi Burmistrza dotyczącej pozyskania środków zewnętrznych dla miejscowości Steklno czy w bliższej lub dalszej perspektywie zamierza przedstawić Radzie harmonogram działań związanych z budową świetlicy wiejskiej w tej miejscowości?

594/XXXII/08 – chciałbym zapytać o termin modernizacji ciągów pieszych przy ul. Łużyckej, które są w złym stanie, zwłaszcza ciągi piesze od strony Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

Radny Marek Sanecki
595/XXXII/08
– w sprawozdaniu z prac Burmistrza jest informacja, że trwają na bieżąco przeglądy lokali komunalnych, które odbywają się na pisemne wnioski najemców oraz GTBS. Zgłosiła się do mnie jedna z mieszkanek budynku przy u. Łużyckiej 6/6 z informacją o tym, że od czasu kiedy ja tam mieszkałem, nic się nie zmieniło. Wówczas była taka sytuacja, że przy opadach deszczu woda wlewała się do wewnątrz. Od tego czasu okna nie zostały wymienione. Obejrzałem ten budynek i nic się tam nie zmieniło, wtedy juz był stan tragiczny. Wewnątrz klatki nic nie zostało zrobione, a w tym mieszkaniu okna nie zostały wymienione. To co wynika z tych przeglądów? My teraz prowadzimy taką politykę, że budujemy nowe mieszkania, przeznaczamy na to ogromne kwoty, a nie zabiegamy o to, żeby remontować naszą substancję komunalną. To jest w całości budynek komunalny. Sądzę, że po wykonywanych przeglądach należałoby podejmować odpowiednie działania.

596/XXXII/08 – moja interpelacja dotyczy oświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Łużyckiej. Interpelowałem w tej sprawie rok temu i dotychczas nic nie zostało zrobione. Nawet w ostatnim numerze „7 Dni Gryfina” jest informacja, że ta ulica jest źle oświetlona. Niedawno był wypadek na przejściu dla pieszych przy Straży Pożarnej, mimo, że akurat to miejsce jest oświetlone, ale wypadek się wydarzył. Co może stać się na przejściach nieoświetlonych? W czym jest problem, żeby zrobić oświetlenie na przejściach dla pieszych?

Radna Magdalena Chmura-Nycz
597/XXXII/08
– w sprawozdaniu z prac Burmistrza podana jest informacja, że Burmistrz wyłonił wykonawcę na opracowanie projektu przebudowy i budowy kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków od ulicy Czechosłowackiej do CW Laguna w Gryfinie. Panie Burmistrzu, nie zgadzam się, że dziękuje Pan radnym wiejskim, że to tylko oni za tą kanalizą głosowali. Ja też nie mam kanalizy i zawsze podniosę rękę przy głosowaniu dotyczącym kanalizacji na terenach wiejskich. Jeżeli jest mowa o przebudowie tej ulicy i położeniu kanalizacji, to może można byłoby pomyśleć od razu o położeniu gazociągu. Dwa lata temu występowałam do Gazowni i była pozytywna opinia, że również gaz mógłby być tam pociągnięty.

598/XXXII/08 – zbliżamy się do uchwalenia budżetu na 2009 rok. Chciałabym, żeby Burmistrz przygotował spis miejscowości, gdzie nie ma placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich, żebyśmy wiedzieli jaki byłby koszt wybudowania takich placów i gdzie jeszcze ich nie ma.

599/XXXII/08 – chciałabym wiedzieć, jakie w ciągu ostatnich lat zostały wyremontowane drogi, jakie firmy wygrały przetargi i przede wszystkim ile wynosi gwarancja. Nie wiem czy jest to prawdą, ale ostatnio przy Przedszkolu Nr 1 została wyremontowana droga i jest tam gwarancja tylko na rok. Uważam, że to za mało. Za naprawy i remonty, jak nasypanie żużlu, Gmina płaci duże pieniądze, a czy gwarancja jest też na rok?

600/XXXII/08 – na ostatniej sesji mówiłam, że miesiąc wrzesień był miesiącem targów turystycznych, niestety ani w Warszawie ani w Poznaniu nie było puntu reprezentującego naszą Gminę. Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda działalność punktu informacji turystycznej, co ma w swoim zakresie, co zostało zrobione, jaka współpraca została nawiązana?

601/XXXII/08 – jaka jest procedura nazywania ulic? Czy wszyscy mieszkańcy muszą się podpisać, jeżeli dana ulica miałaby powstać? Zwrócił się do mnie mieszkaniec, który wybudował dom w Wełtyniu, na 30 właścicieli działek zebrał 27 podpisów wyrażających zgodę, do 3 właścicieli nie dotarł, ponieważ mieszkają w Szczecinie, ale od Gminy dostał odmowną odpowiedź, że tam w Wełtyniu nie można nadać ulicy nazwy, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy wyrazili zgodę.

602/XXXII/08 – chciałbym żeby Burmistrz zwrócił się do Parku Krajobrazowego, interpelacja dotyczy naprawy mostków, jest to piękny teren, ale mostki są zrujnowane, nie da się spacerować. Mieszkańcy prosili, żeby zapytać, kiedy te mostki zostaną naprawione?

Radny Eugeniusz Robak
603/XXXII/08
– interpeluję w sprawie bloku przy ul. Chrobrego 8-14. Dlaczego nie ma żadnego inspektora nadzoru, który doglądał prac, które są wykonywane. Ostatnio były wykonywane prace przy zakładaniu skrzynek pocztowych, nikt nie sprawdzał, czy to jest dobrze czy źle zrobione. Ludzie zgłaszają, że jest zrobione wszystko źle. Został zrobiony stropodach, są otwory, ptactwo robi sobie gniazda. Sam osobiście zgłaszałem to Panu Prezesowi GTBS-u, prosiłem, żeby to zrobić, to Pan Prezes rozkłada ręce. Niech Pan Prezes przypilnuje swoich inspektorów.

604/XXXII/08 – budynek przy ul. Chrobrego 8-14 od strony północnej, od strony "Bistro", cieknie. Zgłaszam Panu Prezesowi Meli i nic się nie dzieje.

605/XXXII/08 – chciałbym zapytać Pana Prezesa GTBS-u, kiedy zgłaszałem interpelację w sprawie mieszkań, Pan Prezes wie, o których mieszkaniach mówię. Chciałbym, żeby zostało mi odpisane konkretnie. Uważam, że Pan Prezes powinien mi dokładnie odpisać, kiedy mieszkali tam ludzie, kto ma te mieszkania. Jeżeli Pan Prezes nie wie, to ja przekaże adresy.

Radna Janina Nikitińska
606/XXXII/08
– w sprawozdaniu przeczytałam, że Burmistrz zlecił opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie. Wydaje mi się Panie Burmistrzu, że taka koncepcja była już opracowywana. Jeśli się mylę, bardzo proszę o informację.

Ad. V. Informacja na temat realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta  i Gminy Gryfino w roku 2008 – DRUK Nr 1/XXXII.

Informacja stanowi załącznik nr 11.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Radny Stanisław Różański – mam dwa pytania dotyczące inwestycji drogowych i inwestycji kanalizacyjnych. W punkcie trzecim o symbolu D IV mamy nazwę programu „budowa dróg na południu gminy”, czyli budowę i modernizację dróg w Pniewie i Żórawkach, Krajniku, Krzypnicy, Nowym Czarnowie i Steklnie. Z informacji dotyczącej realizacji wynika, że wykonano tylko I etap modernizacji ul. Przemysłowej w Pniewie. Co z pozostałymi drogami Panie Burmistrzu? Proszę przekazać Radzie informację w tym zakresie. Ja nie sądzę, aby nic nie zostało zrobione. Przecież były prowadzone prace w innych miejscowościach. Co się dzieje w tym zakresie w poszczególnych miejscowościach i co jeszcze pozostało do zrobienia? W pozycji dotyczącej inwestycji kanalizacyjnych w punkcie szóstym o symbolu K III mówimy o budowie kanalizacji sanitarnej w Krajniku, Krzypnicy, Nowym Czarnowie, Pniewie, Żórawiach i Żórawkach. Wykonanie dokumentacji projektowej nie zostało chyba wykonane w 2008 r. Przecież ta dokumentacja została wykonana wcześniej, mamy już pozwolenie na budowę. Kiedy ta inwestycja zostanie rozpoczęta?

Ad. VI. Informacja o stanie realizacji prac związanych z powołaniem Parku Regionalnego w Gryfinie – DRUK Nr 2/XXXII.

Informacja stanowi załącznik nr 13.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Paweł Mucha – korzystając  z obecności na dzisiejszej sesji chciałbym Państwa zapewnić, że działania związane  z Regionalnym Programem Operacyjnym są przeze mnie na bieżąco monitorowane, angażuję się w te sprawy. Chciałem się wsłuchać w Państwa głosy w trakcie dyskusji związanej z tą informacją. Mamy podpisaną umowę o prefinansowanie tego projektu, natomiast jest szereg warunków do spełnienia, aby środki finansowe zostały wpłacone. Umowa o dofinansowanie będzie mogła być zawarta, jeżeli Gmina Gryfino będzie spełniać wszelkie przesłanki, które są wskazane w umowie o prefinansowanie. Gdyby były jakiekolwiek sygnały o tym, że są jakieś elementy sporne, to pozostaję do dyspozycji, jako radny Sejmiku, żeby wspierać działania, które prowadzi Gmina Gryfino. Wszyscy powinniśmy działać na rzecz rozwoju Regionalnego Parku Przemysłowego w Gardnie. Myślę, że ten Park ma znaczenie regionalne. Takie opinie są i myślę, że ten temat jest popierany w Sejmiku Województwa niezależnie od opcji politycznych. Niedługo ma być przekazana informacja, studium dokumentacyjne związane z wykonaniem inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 120, dotyczącej obejścia miejscowości Wełtyń. To jest rzecz istotna z punktu widzenia działań Gminy Gryfino, dlatego, że pojawi się dokument, który będzie przewidywał kilka wariantów budowy obwodnicy Wełtynia. Ten dokument powinien być dostępny w niedługim czasie. Cały czas oczekuję na informację, pojawi się ona najpóźniej w miesiącu grudniu. Myślę, że zaangażowanie Gminy Gryfino we wsparcie tego projektu, który moim zdaniem jest niezbędny z punktu widzenia zapewnienia odpowiedniej komunikacji dla Parku Przemysłowego, niewątpliwie wpłynęłoby na to, że ta inwestycja miałaby szanse być realizowana. Nawet z perspektywy budżetu województwa to są duże pieniądze, jest to inwestycja rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. Stąd poddaję Państwu pod rozwagę, czy na dyskusji na temat kolejnych inwestycji będziecie na poważnie brali inwestycję związaną z budową obwodnicy Wełtynia, żeby zapewnić odpowiedni zjazd  z drogi S-3, czy będziecie te inwestycję popierać. Wiem, że gminy, które samodzielnie partycypują w przygotowaniu dokumentacji mają większe szanse, że te inwestycje będą realizowane. W tym roku będzie studium dokumentacyjne. Na Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych będę zabiegał, aby w następnym roku były środki na dokumentację techniczną tej inwestycji. Myślę, że współpraca z Gminą Gryfino byłaby czynnikiem, który wzmacniałby szanse na powodzenie i na realizację tej inwestycji. Myślę, że ta droga jest nam potrzebna, bo nie wyobrażam sobie zjazdu z S-3 i dojazdu samochodów zakrętami na drodze w Wełtyniu. Kolejną kwestią, która jest w toku jest modernizacja magistrali kolejowej na trasie Szczecin – Wrocław. Rozmawiałem na ten temat z Panem Burmistrzem i apeluję do Państwa radnych o poparcie naszych działań, żebyśmy wspólną inicjatywą Sejmiku Województwa, Gminy Gryfino, Powiatu Gryfińskiego i tych gmin, które są położone przy tej magistrali, wystąpili z mocnym lobbingiem na temat przyspieszenia prac nad modernizacją tego torowiska. Gdyby torowisko było wyremontowane, to nawet przy dzisiejszym taborze kolejowym, można byłoby podróżować pomiędzy Szczecinem Głównym, a Gryfinem w 15 minut. To jest perspektywa, którą możemy osiągnąć. Wiem, że kiedyś były pomysły, były nawet prezentacje budowy centrum logistycznego w Gryfinie. Myślę, że te wszystkie działania możemy realizować wspólnie, a przede wszystkim możemy się starać, żeby takie inwestycje próbować przyspieszyć. Myślę, że stanowisko Rady Miejskiej byłoby rzeczą korzystną, która pokazywałaby, że samorząd gminny także zabiega o te inwestycje. Jestem do Państwa dyspozycji, chcę służyć zwłaszcza tym naszym interesom. Mimo, że jako radny sejmiku reprezentuje całe województwo, jednak ziemia gryfińska jest mi najbliższa. Myślę, że Gryfino, jest przed dużą szansą, żeby korzystać aktywnie z tych środków, które są  w Regionalnym Programie Operacyjnym. Jak wiecie Państwo, Regionalny Park Przemysłowy w Gardnie jest na indykatywnym planie inwestycyjnym, co oznacza, że nie ma w tym przypadku trybu konkursowego i jest zawarta umowa o prefinansowanie. Spełnieniem warunków będą środki finansowe. Warto jest, żebyście Państwo radni uczestniczyli w tej dyskusji, baczyli na to, czy ta procedura jest dobrze przeprowadzana, z drugiej strony zachęcali i jako gmina występowali w konkursach, które będą ogłaszane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie w ramach indykatywnego planu inwestycyjnego nie wyklucza możliwości udziału w tych konkursach, które są adresowane  w dużej części do jednostek samorządu terytorialnego. Wiadomo, że sytuacja Powiatu Gryfińskiego jest trudna i nie można liczyć na to, że Powiat będzie bardzo aktywnie działał  w zakresie RPO, bo pewnie będzie miał kłopoty nawet z zapewnieniem środków na wkład własny. Tak naprawdę mamy opóźnienie z realizacją RPO, możecie Państwo siadając do dyskusji na temat WPI, planować, jakie inwestycje zgłaszać, jakie inwestycje wpisywać do RPO i ubiegać się o środki w konkursach. Jak Państwo wiecie w ramach RPO jest kwota przekraczająca 800 mln zł, która jest do dyspozycji samorządów. Taki samorząd, jak samorząd gryfiński prężny, dynamiczny, z dużym budżetem ma naprawdę szanse, żeby  w dużej części skorzystać z tej okazji, jaką są środki unijne. Poddaję pod rozwagę Pana Przewodniczącego, stanowisko w zakresie wspólnych starań, aby przyspieszyć remont torowiska w Radziszewie i kolejne tematy, które będę na bieżąco sygnalizował. Jeżeli Byłyby jakieś pytania, pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pan Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił i powitał Wiceprezesa Zarządu KSSE Romana Dziducha oraz Pana Krzysztofa Babija Managera Projektów Inwestycyjnych odpowiedzialnego za Podstrefę w Gryfinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Sejmiku chciałbym poinformować, że projektanci przedstawili trzy warianty obwodnicy Wełtynia.  Na spotkaniu z przedstawicielami miejscowości Wełtyń został wybrany jeden wariant, który uzyskał akceptację. Dzięki bardzo życzliwej postawie senatora RP Jana Olecha odbyliśmy szereg spotkań z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie  i w Szczecinie i myślę, że w przyszłym roku rozpoczną się prace projektowe związane z budową pierwszego odcinka obwodnicy od drogi wełtyńskiej do drogi w kierunku Chojny, wówczas cały ruch ominie centrum miasta Gryfina. W tym zakresie prowadzimy rozmowy odnośnie ulicy Łużyckiej. Prace planistyczne i projektowe posuwają się dalej  i okazało się, że koszt wykonania wodociągu i zapewnienia wody dla strefy będzie niższy niż przewidywaliśmy. Zastępca Burmistrza Maciej Szabałkin rozpoczął rozmowy w Urzędzie Marszałkowskim o rozszerzenie zakresu podpisanej umowy na zadanie o budowę ulic, dróg związanych ze strefą.

Wiceprezes Zarządu KSSE Roman Dziduch – rozmowy z Gminą Gryfino trwają od kilku lat. Wcześniej próbowaliśmy z Panem Burmistrzem zlokalizować pojedyncze zakłady  w pobliżu elektrowni, czy też na przedmieściach Gryfina. Zawsze były jednak przeszkody formalne, bo albo brakowało gruntów, albo nakłady finansowe, jakie trzeba byłoby ponieść na uzbrojenie jakiegoś małego terenu były tak wysokie, że trudno byłoby później na ten teren znaleźć nabywcę. W zeszłym roku rząd postanowił 1.000 ha powierzchni strefowych we wszystkich województwach, podzielić na parki regionalne. KSSE przedstawiła trzy parki: w Poznaniu, w Gryfinie i w Zielonej Górze. Wszystkie trzy opracowania które przygotowaliśmy wspólnie z miastem znalazły uznanie Ministra Gospodarki i zostały zakwalifikowane do objęcia strefą ekonomiczną. Co prawda występowaliśmy o zakwalifikowanie 150 ha, ale ze względu na szczupłość tych terenów strefowych, zostało objętych tylko 57 ha. Jest to dodatkowa zachęta dla inwestorów, którzy chcieliby zacząć funkcjonować w strefie przemysłowej w Gardnie. Pozostałe tereny poza strefowe są również bardzo atrakcyjne ze względu na trasę komunikacyjną S-3, która połączy ten teren  z autostradą. Jestem przekonany, że ta lokalizacja będzie cieszyła się powodzeniem, kiedy prace zostaną zakończone i wykonane pozostałe elementy infrastruktury. W strefie pracuję już 11 lat, byłem członkiem zarządu miasta, który powołał strefę ekonomiczną w Kostrzyniu. Na dzisiaj mamy już 23 podstrefy, o powierzchni 1.200 ha w trzech województwach, są to już inwestycje rzędu 3 mld zł, w których znalazło zatrudnienie 15 tys. osób. W strefie ekonomicznej Kostrzyniu pracuje 2.300 osób, jest około miliard inwestycji, mamy 4% bezrobocie. Taka przyszłość może również czekać region gryfiński, tereny parku są większe niż w Kostrzyniu i bardziej atrakcyjne ze względu na dostęp do autostrady. Kostrzyn ma problem, że nie posiada mostu pełnotowarowego tylko osobowy i stąd dla dużych inwestycji, a szczególnie takich, które niosą za sobą duże ilości transportu surowców, produktów gotowych ten teren jest nieatrakcyjny. Gorzów ma ten sam problem. Ważne jest też żeby udało się tak jak w Stargardzie sprzedać teren po cenie 3 euro za m2, bo w takiej właśnie cenie agencja sprzedała ten teren dla inwestora. Gmina była w stanie ponieść pozostałe koszty i jeszcze ten teren potrafił być atrakcyjny cenowo w stosunku do innych lokalizacji. Każdy inwestor, który zdecyduje się na funkcjonowanie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, a może to być nawet mały inwestor, bo już inwestycja rzędu 100.000 euro kwalifikuje się do udzielenia pomocy, może otrzymać pomoc publiczną. Taka mała firma ma pomoc publiczną do wysokości 60% wartości inwestycji. Średni podmiot, czyli zatrudniający 50-250 pracowników otrzymuje pomoc rzędu 50% wartości inwestycji, natomiast duży 40%. Jest to duża zachęta, aczkolwiek wiadomo, że podmioty, które trafią do strefy muszą mieć przede wszystkim pomysł na dobry biznes, żeby osiągnąć zysk, bo pomoc można odebrać w podatku dochodowym poprzez jego niepłacenie do wysokości 40%, 50%, czy 60% wartości inwestycji. Wiele było wątpliwości, czy strefy będą funkcjonować, czy Unia Europejska patrzy na nie pozytywnie. Muszę Państwa uspokoić, bo chyba nastąpiło niezrozumienie tematu wśród mediów, które podnosiły ten temat, nie rozumiejąc, że ustawa o pomocy publicznej obowiązuje w całej Europie, że dzisiaj również są obszary przemysłowe  i technologiczne które w oparciu o tą samą ustawę korzystają z pomocy w całej Europie. Tych miejsc jest około 3 tysięcy, tylko nie nazywają się one specjalnymi strefami ekonomicznymi. Oczywiście poziom pomocy jest niższy, ale jest jeszcze bardziej atrakcyjny niż u nas, bo daje się grant, szansę zrobienia interesu i niepłacenia podatku do określonej wysokości. Pułap pomocy jest niższy ze względu na stopień rozwoju, ale inwestor po wybudowaniu niezależnie od tego, czy biznes mu się uda, czy nie otrzymuje 20%, 30% pomoc w postaci grantu. Był pewien okres początkowy stref kiedy pomoc u nas była niemierzalna, nie odniesiona do wielkości inwestycji, zwolnienie z podatku było okresowe na 10 lat. To były właśnie jedyne zastrzeżenia unii, że nie może być tak, że nie wiadomo, ile firma tej pomocy odbierze. Musi być określona wielkość inwestycji i pomoc musi być odniesiona do wartości inwestycji. Ze względu na nadal w miarę niższy poziom zarobków w Polsce, dostępność kadry, szczególnie w obszarze Szczecina i Gryfina, a w obliczu problemów jakie może mieć Stocznia Szczecińska Nowa i Szczecin z tym związanych ,pojawią się jakieś rezerwy kadrowe. To może być argument, do tego, żeby zakłady przemysłowe zaczęły funkcjonować w tym parku. W ostatnich dniach dostaliśmy zapytanie od Ministra Gospodarki, czy będziemy np. w stanie zagospodarować majątek po Stoczni Szczecińskiej Nowa. Nie znamy jeszcze pomysłu Ministra Skarbu Państwa i Ministra Gospodarki w tej sprawie. Przekazaliśmy informację, że posiadamy tereny w Policach, Goleniowie i w Gryfinie, że jesteśmy do dyspozycji ministrów w tym zakresie. Jeżeli jakąś rolę nam wyznaczą, to będziemy wspólnie podejmować jakieś działania. Może w związku z tą sytuacją pojawią się jakieś środki, które będziemy mogli przeznaczyć na uzbrojenie tego terenu. Jeżeli ten teren będzie uzbrojony, jestem spokojny, że inwestycje na nim się pojawią. Tak było w Nowej Soli, dopóki nie wybudowaliśmy drogi dojazdowej i infrastruktury przez kilka lat nie było inwestora. Dopiero z obecnym prezydentem Miasta Nowej Soli wybudowaliśmy podstawowe elementy, dzisiaj pracuje tam ponad 1.000 osób, funkcjonuje 9 zakładów z branży samochodowej, odlewniczej i przemysł ciężki. Myślę, że tutaj ze względu na Szczecin, praktycznie każdy rodzaj działalności przemysłowej jest możliwy do realizacji i na rynku na pewno jest dostępność fachowców w każdej branży.

Radny Stanisław Różański - czy może nas Pan zapewnić, że nie ma dzisiaj takiego ryzyka, żeby to przedsięwzięcie się nie udało? Czy nie można byłoby umieścić w Internecie materiału dotyczącego strefy, żeby każdy zainteresowany mógł zapoznać się, jak wygląda strefa na dzień dzisiejszy i jak ma wyglądać. Byłoby to bardzo pomocne

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - myślę, że gmina już ma taką informację  i zamieści w Internecie materiał, który ukazuje naszą strefę.

Wiceprezes Zarządu KSSE Roman Dziduch – przekażemy film, który posiadamy i folder, który funkcjonuje już od roku. W tym folderze jest obszar strefowy w Gardnie. Rocznie około 1.000 takich folderów rozchodzi się po Europie przy każdej prezentacji. Te materiały były już prezentowane w Brukseli, w grudniu będą prezentowane na konferencji w Grecji i oferujemy w nich już tereny Gardna. Wykonujemy pracę marketingową to jest nasze zadanie i tak robimy zgodnie z porozumieniem z Panem Burmistrzem. Naszą rolą będzie ściąganie inwestorów, ich obsługa, udzielanie im zezwolenia na działalność w ramach ustawy  o pomocy publicznej i kontrola tych podmiotów. Nie ma lepszego marketingu, niż pierwszy zadowolony inwestor, właśnie na tym bazujemy. Trudno jest dawać mi gwarancje na piśmie, ale lokalizacja ta jest lepsza niż średnia, a sąsiedztwo Szczecina, Gryfina i zaplecze kadrowe jest dużym atutem. Z pierwszych parametrów, na które patrzył inwestor, czyli cena gruntu, cena infrastruktury, którą trzeba doprowadzić, parametr ludzki jest najważniejszy. Źle ulokowana inwestycja, a takie też się zdarzały, powoduje, że inwestor nie osiąga określonych wyników ekonomicznych i ponosi porażkę. W tej chwili mamy duży problem w Nowej Soli  z firmą Pana Drzymały, który liczył 5 lat temu, że zatrudni w swej fabryce 2.000 ludzi za najniższe wynagrodzenie, niestety zdołał zebrać tylko 500 osób chętnych do pracy  i prawdopodobnie skończy się to likwidacją nawet tych 500 miejsc pracy. Ważnym elementem dzisiaj jest element ludzki, każdego inwestora uprzedzamy, że dzisiaj należy zapłacić minimum 2.000 – 2.500 zł na podstawowych stanowiskach pracy, żeby mieć stałą kadrę, nie mieć fluktuacji. Mamy takie firmy jak TELESKOP w Kostrzynie, w którym średnia płaca wynosi 3.000 zł. Takich miejsc pracy trzeba dzisiaj szukać i takich przedsiębiorców, którzy taką pracę zaoferują.

Radny Artur Nycz – ta informacja jest przygotowana z datą 24 lipca 2008 r., a więc  w momencie podpisania umowy na prefinansowanie inwestycji, ta informacja niewiele wnosi dzisiaj. Gdyby nie obecność dzisiaj przedstawiciela strefy, to pewnie nic nowego byśmy się nie dowiedzieli. Dużo ważniejszy dla mnie byłby harmonogram działań z określeniem terminów związanych z przygotowaniem strefy w przyszłości. Rozumiem, że skoro mamy podpisana umowę na prefinansowanie inwestycji to taki harmonogram działań jest przygotowany. W związku z tym Panie Burmistrzu chciałbym poprosić żeby nam taki harmonogram i terminarz został przekazany, żebyśmy mogli na bieżąco kontrolować sytuację związana z przygotowaniem strefy.  Chciałbym odnieść się również do wystąpienia radnego Sejmiku Pawła Muchy. Panie radny, miło, że Pan jest dzisiaj, ale gdyby Pan częściej u nas bywał, to wiedziałby Pan ile czasu poświęcamy na rozmowy o Wełtyniu i jego obwodnicy, o wszystkich sprawach związanych z budową trasy S-3 i parku przemysłowego. Ja wolałbym usłyszeć wskazanie terminu budowy obwodnicy Wełtynia, a nie zapewnienia, że widzimy potrzebę budowy obwodnicy. Czy jesteście w stanie wskazać nam termin, kiedy ta obwodnica powstanie, czy jest to perspektywa tej, przyszłej kadencji, czy przyszłego dziesięciolecia? Trzeba mieć świadomość, że o ile park przemysłowy jest dobrodziejstwem dla regionu i miasta Gryfina, o tyle dla mieszkańców Wełtynia stanie on się w krótkim czasie gehenną, biorąc pod uwagę sytuację komunikacyjną w tej miejscowości.

Radny Stanisław Różański – mam potrzebę wyjaśnienia pewnych zwrotów technicznych, które dla mnie są mniej zrozumiałe, a chciałbym z nich robić użytek. Jeśli chodzi o rezerwę terenów w ramach naszego Parku Regionalnego pod funkcję usługową, czy już dzisiaj można mówić o jakiejś wizji tych usług? Czy mamy taka wizję, czy będzie taka sytuacja, że jaki inwestor się zgłosi, ten będzie lepszy i dopuścimy wszystkich chętnych, czy też będziemy preferowali jakąś usługę? Czy jest prowadzony lobbing w zakresie pozyskania inwestorów na terenie kraju i za granicą? Chciałbym również dowiedzieć się czegoś na temat czwartej generacji przedsięwzięć. O czym jest mowa? Czym one się charakteryzują? Ile wynosi wartość inwestycji w strefie?

Wiceprezes Zarządu KSSE Roman Dziduch – ogólna wartość wszystkich inwestycji  w strefie wynosi około 3 miliardy zł. Mapa na stronie czwartej obrazuje ile zostało już wydanych środków finansowych przez inwestorów. Jako strefa mamy niewiele naszych inwestycji, na kwotę około sześćdziesięciu paru milionów złotych. Wydaliśmy je tylko tam, gzie jesteśmy właścicielem terenu, czyli w Kostrzynie, w Słubicach w Nowej Soli i w Goleniowie. W tych miejscach finansowaliśmy infrastrukturę wewnątrz terenów strefowych, natomiast na zewnątrz budowała gmina. Jedynie przy takim podziale ról udaje się osiągnąć wyniki ekonomiczne. Mimo, że pełnimy służebną rolę, wydajemy pozwolenia, rozwiązujemy problemy lokalne, zatrudnieniowe, jesteśmy spółką prawa handlowego musimy osiągać pewien zysk. Nie wszystkie usługi mogą być w strefie ekonomicznej realizowane. Mogą być, ale nie są wówczas objęte pomocą publiczną.

Radny Stanisław Różański – dobrze byłoby, abyśmy wiedzieli jaka bedzie chronologia działań i jakie działania będą planowane w tym zakresie.

Przewodniczacy Rady Mieczysław Sawaryn - Panie Burmistrzu, oczekuję, że Pan radny otrzyma taką informację na piśmie.

Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Paweł Mucha – aby inwestycja  w Wełtyniu znalazła się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na rok 2008, wnosiłem w roku 2007 i nie omieszkuję na każdej Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska tego tematu podtrzymywać i podnosić. Na mój wniosek poparty przez klub, potem przez cały sejmik, w roku 2008 znalazły się środki na studium dokumentacyjne, które miało wykazać potrzebę budowy takiej obwodnicy. To studium będzie przedstawione radnym już w grudniu, myślę, że będzie można je przedstawić także gminie Gryfino. Ja ze swojej strony będę oczywiście wnioskował, żeby w roku 2009 znalazły się środki chociażby na dokumentację techniczną tej inwestycji, natomiast myślę, że ważne jest też wsparcie Państwa i dlatego chciałem z Państwem porozmawiać. Jeżeli będziecie wspólnie z Panem Burmistrzem działać, żeby zabezpieczać środki na tę inwestycję w roku 2009, jest większa szansa że wtedy będzie do tych środków dokładał także samorząd województwa, że wspólnie uda się te inwestycję szybciej realizować. Jak będziecie Państwo śledzić treść umowy o prefinansowanie, weryfikować jakie będą problemy, ja będę to robił z pułapu samorządu województwa, a wy z pułapu gminy, to będzie nam łatwiej baczyć na to, żeby ta umowa została szczęśliwie doprowadzona do umowy o finansowanie. Podobnie jest z centrum logistycznym, o którym mówił przedstawiciel strefy. Jeżeli państwo podejmiecie stanowisko, że zwrócimy sie wspólnie do PKP, o to, żeby ta inwestycja priorytetowo znalazła się w ramach wykonywanych robót na trasie Szczecin – Śląsk, to ja będę takie działania inicjował jednocześnie w Sejmiku. Będzie to wspólne stanowisko Sejmiku i Rady. Nie bywam na sesjach, bo niestety obowiązki zawodowe mi to uniemożliwiają, ale kiedy tylko mam taką możliwość to staram się być w kontakcie i jestem do Państwa dyspozycji. Będę odpowiadał na każde zaproszenie klubów radnych. Myślę, że powinniśmy działać razem i weryfikować to, co się dzieje Z mojej strony macie Państwo zapewnienie, że o sprawach gryfińskich pamiętam na każdej sesji. Moje liczne interpelacje w sprawie obwodnicy Wełtynia do znudzenia doprowadzają już Zarząd. Uważam, że tę inwestycję należy realizować, tak jak trzeba realizować inwestycje, które są związane z Regionalnym Parkiem Przemysłowym. To jest w perspektywie kilkuletniej szansa rozwoju tej gminy i tej części województwa.

Przewodniczący rady ogłosił 20-minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Ad. VII. Odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie.

Przewodniczący Rady odczytał treść wniosków dot. odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Pawła Nikitińskiego.

Wniosek grupy radnych stanowi załącznik nr 14.
Wniosek Klubu Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej stanowi załącznik nr 15.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – odniosę się tylko do tych zarzutów, które postawili radni z obu klubów gryfińskich. Na wstępie powiem otwarcie i z całkowitym przekonaniem, że to są kłamliwe zarzuty, które nie miały miejsca od początku do końca. Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na radnego określone zadania, czynności, które winien wykonywać na rzecz tych, przez których został wybrany. Tak się złożyło, że w tej Radzie Miejskiej część osób o tym zapomniała, dając dowód podpisując się zwłaszcza pod wnioskiem, który jest sygnowany podpisami Pana Rafała Gugi, Pana Kazimierza Fischbacha, Pana Andrzeja Kułdosza, Pana Tadeusza Figasa, Pana Stanisława Różańskiego, Pani Lidii Karzyńskiej – Karpierz i Pana Eugeniusza Robaka. Statut Gminy nakłada na każdego radnego obowiązek utrzymywania stałego kontaktu z wyborcami, co więcej Statut Gminy wprost mówi o tym, że radny zobowiązany jest do organizowania spotkań z wyborcami. To jest elementarny obowiązek każdego radnego. Nie będę oceniał tego, w jaki sposób z tego obowiązku wywiązują się poszczególni radni, natomiast ja literalnie czytam Statut  i korzystam ze swoich praw. Kłamstwo tych, którzy podpisali się pod tym wnioskiem jest podwójne dlatego, że o zamiarze organizowania tych spotkań informowałem Pana Burmistrza pisemnie. Nie poprosiłem o to, żeby zorganizować spotkania, bo tą decyzję podjęliśmy jako radni klubu Gryfińskiego Przymierza Wyborczego. Pan Burmistrz nie podejmuje za nas decyzji. Poinformowałem Pana Burmistrza o zamiarze zorganizowania takich spotkań  i skierowałem prośbę o udostępnienie świetlic wiejskich celem ich odbycia. Pierwotna odpowiedź Pana Burmistrza była negatywna, mówiła o tym, że możemy spotykać się z wyborcami w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Krótka refleksja pozwoliła Panu Burmistrzowi zmienić zdanie i skierować moją prośbę na ręce dyrektora GDK, który  w korespondencji ze mną ustalił terminy tych spotkań, tak aby radni Rady Miejskiej w Gryfinie mogli wykonać swoje ustawowe prawa i obowiązki. Jeśli chodzi o kwestię formalną myślę, że postąpiliśmy w sposób jak najbardziej właściwy, odpowiedni i stosowny, poszliśmy także na ustepstwo, co do jednego spotkania, w którym termin kolidował ze stałymi zajęciami odbywającymi się w świetlicy i zmieniliśmy termin spotkania. Na spotkaniach nie widziałem ani jednego radnego z klubu BBS, ani radnego, który był członkiem klubu BBS. Nie zapraszałem też tych radnych na spotkania z prostej przyczyny. W zakresie tematyki, którą poruszaliśmy na tych spotkaniach, ci radni nie mają mieszkańcom nic do zaoferowania, stąd ich obecność wydawała się zbędna. Nieprawdą jest też to, że ktokolwiek z radnych Gryfińskiego Przymierza Wyborczego wzywała kogokolwiek do nieposłuszeństwa i niewykonania uchwały. Jest to podłe kłamstwo, jakich było wiele w personalnych atakach na moja osobę. Argumenty dotyczące prowadzenia dyskusji na sesjach Rady Miejskiej, która nie jest dyskusją merytoryczną, są poglądem ocennym, każdy ma prawo poczuć się lub też nie, dotknięty cudzą wypowiedzią. Chciałbym przypomnieć radnym Rady Miejskiej  i zebranym gościom, że rok temu klub radnych BBS rozpoczął w Radzie Miejskiej nagonkę na moją osobę zmierzającą do pozbawienia mnie mandatu radnego. Brylował w tym radny Pan Stanisław Różański, chociaż puściłem mu to w niepamięć. Tak to niestety czasem bywa, że ludzie nie przyjmują racjonalnych argumentów, natomiast zaskoczeniem była dla mnie postawa Przewodniczącego Klubu Pana Kazimierza Fischbacha, który dawał milczące przyzwolenie na bezpodstawne ataki personalne na moją osobę. Moja odpowiedź była tylko obroną moich praw, które gwarantuje mi ordynacja wyborcza, która określa obowiązki i zadania każdego radnego. Jeśli chcecie Państwo radni być na tyle cyniczni, żeby powiedzieć, wykorzystując administrację urzędu, że próbowaliśmy pozbawić Pana mandatu radnego, szukaliśmy takich możliwości prawnych łącznie z pismem do wojewody, łącznie z szukaniem haków wszędzie tam, gdzie to jest tylko możliwe, aby człowieka pozbawić mandatu radnego, bo jest wam niewygodny, to nie dziwcie się, że ta osoba będzie broniła swojego dobrego imienia i będzie artykułowała racje, które są po jej stronie. Rok temu chciano mnie z tej Rady wyrzucić, pozbawiając mandatu. Nie udało się, bo prawo stało po mojej stronie. Z niezwykle odpowiedzialną postawą wystąpił wtedy Pan Przewodniczący, tak powinien działać Przewodniczący w sprawach, które nie mają podstawy merytorycznej, a są czystą nagonką polityczną i za tamtą postawę Pana Przewodniczącego jestem wdzięczny.  W kwestii dotyczącej współpracy z Panem Burmistrzem Henrykiem Piłatem, prześledziłem swoje głosowania, które projekty poparłem swoim głosem i jest to ok. 75% uchwał, które były podejmowane, a były składane przez Burmistrza. Więc jeśli ktoś, kto jest w opozycji do Henryka Piłata, bo uważa, że źle zarządza tym miastem, że nie uwzględnia racji mieszkańców, że poniża stanowiska, które są merytorycznie uzasadnione, jak stanowisko Pani Dragan, stanowisko Pana Pielechowskiego, nie pochyla się nad mieszkańcem, nie służy mieszkańcom, nie jest pierwszym wśród równych, ale jest tym pierwszym i eksponuje to na każdym kroku, ja się z taką filozofią samorządu nie zgadzam, będę tak długo w opozycji do tej postawy, jak długo ta postawa się nie zmieni, bez względu na to czy będę pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego, czy będę bez tej funkcji. Funkcja Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie jest tak naprawdę funkcją czysto honorową tak naprawdę, z bardzo niewielkimi kompetencjami. W kulturze politycznej przyjmuje się, że funkcje w prezydiach powierza się zarówno klubom sprawującym władzę według takiego parytetu, że opozycja ma także w tym prezydium miejsce. W czasie, kiedy prowadziliśmy rozmowę z Panem Mieczysławem Sawarynem na temat prezydium Rady Miejskiej powiedziałem, że zgadzam się na skład prezydium, w którym Pan Sawaryn będzie Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym będzie przedstawiciel BBS-u, a którym trzecie miejsce przypadnie naszemu klubowi. Daliśmy temu wyraz w głosowaniu, nie głosując na drugiego kandydata GIS, uznając, że to miejsce słusznie należało się od początku kadencji BBS-owi, pomimo wyraźnych różnic programowych, być może pomimo wyraźnych różnic charakterologicznych. Nie chciałbym, aby moje wystąpienie zakończyło się jakimś poróżnieniem Rady Miejskiej, bo zdaję sobie sprawę, że część radnych, która podpisała wnioski nie miała innego wyjścia, wbrew deklaracjom składanym w cztery oczy, że nie widzi możliwości, żeby pod takim wnioskiem się podpisać. W polityce niekiedy jest tak, że pod siłą sugestii bardzo często ludzie ulegają. Za chwilę odbędzie się głosowanie, nie będę nikogo prosił, aby zabiegał o to, żeby sprzeciwił się projektowi uchwały, który będzie mówił o moim odwołaniu, tylko powiem, zacznijcie głosować za każdym razem z własnym sumieniem, bo jedna rzecz jest istotna w tej i kolejnej kadencji Rady. Każdy z nas prezentuje mieszkańców  i każdy z nas powinien mieć na uwadze przede wszystkim ich dobro, ich pomyślność i ich interesy. Swoje własne interesy na czas czteroletniej kadencji każdy z nas powinien schować do kieszeni. Wniosek GIS jest wnioskiem subtelnym mającym swoje podłoże, jak sądzę w mojej wypowiedzi na spotkaniu wiejskim w Chwarstnicy, w którym referowałem projekt uchwały, który dzisiaj będzie przedmiotem obrad Rady Miejskiej w Gryfinie i sytuacji,  w której zaprotestowałem na wypowiedź, że radni miejscy w Gryfinie są przeciwni pewnym rozwiązaniom, słowami, że radni wiejscy też czasami są przeciwni dobrym rozwiązaniom dla mieszkańców wsi. Ja to też na sesjach Rady Miejskiej w Gryfinie widzę. Jeżeli to jest ten faktyczny powód, to muszę powiedzieć, że klub GIS wykazał się niespotykaną wręcz delikatnością. Jeśli jest nawet 14 radnych, którzy popierają rozwiązania stosowane przez Pana Burmistrza, to są tacy, który myślą inaczej. Bez względu na to, kto zostanie drugim Wiceprzewodniczącym życzę mu, żeby pełnił swoją rolę w spokoju, bo pierwsza próba i pierwszy sygnał o moim odwołaniu z funkcji Wiceprzewodniczącego została wyartykułowana tuż po moim wyborze i była kilkakrotnie podnoszona, a teraz skutecznie realizowana bez żalu z mojej strony. Tak jest w polityce, czasami otrzymuje się zaufanie, czasami się to zaufanie cofa, tylko argumentacja za tym musi być uczciwa i rzeczowa. O ile klub BBS-u w tej konkretnej sprawie kłamał, jak z nut, o tyle klub GIS potrafił zachować klasę i potrafił zachować się w sposób przyzwoity.

Radny Stanisław Różański – Panie Wiceprzewodniczący, ja będę głosował za odwołaniem Pana. Ponieważ moim obyczajem jest, aby w stosunkach międzyludzkich umieć powiedzieć otwarcie to, co się myśli człowiekowi wprost, chcę w myśl tej zasady powiedzieć do Pana dwa słowa. Proszę Pana, ja niczego nie musiałem, ja podpisałem wniosek z pełnym przekonaniem. Ja naprawdę jestem głęboko przekonany o tym, że Pan się nie nadaje na Wiceprzewodniczącego Rady. Nie nadaje się Pan ze względu na Pańskie cechy osobowe. Pan w swoich wypowiedziach, w swoim postępowaniu jest tak bezwzględny, że ta cecha nie pozwala Panu na takie kompromisowe działanie, które musi cechować Wiceprzewodniczącego Rady. To jest miejsce, gdzie przede wszystkim umiejętność wypracowania kompromisu jest tą cechą, która predysponuje daną osobę na tę funkcję  w Radzie. Pan tych cech osobowych nie ma. To są twarde słowa, rozumiem, że Pan sie z nimi może nie zgadzać, ale ja jestem o tym głęboko przekonany. Ja Pana obserwuję przez dwa lata działalności tej Rady. Przypomina Pan sobie nasze spięcie bezpośrednie na posiedzeniu Komisji, które wywołało pewne zgorszenie, ale to był moment w którym ja dowiedziałem się o tym, że zarówno to zdarzenie, jak i wszystkie następne zdarzenia, które miały miejsce tu na tej sali poprzez Pana zachowanie i wypowiedzi jednak dyskredytują Pana, jako Wiceprzewodniczącego Rady. Jeśli Pan mówi, Panie radny Nikitiński, że te racje powołane we wniosku są nieprawdziwe, to czy może Pan powiedzieć kto wypowiedział takie słowa: „ja mam cel polityczny odsunięcia od władzy Henryka Piłata i jego popleczników”? Czy może Pan Radzie powiedzieć kto te słowa wypowiedział? Według mojej wiedzy wypowiedział Pan osobiście te słowa, wystarczy wejść do Internetu, żeby dowiedzieć się, jakie Pan opinie przekazuje. Panie Wiceprzewodniczący, jeśli takie jest Pańskie credo w działalności tej Rady to ono Pana dyskwalifikuje z dalszego zajmowania stanowiska Wiceprzewodniczącego Rady. Pan nie może mówić i nie może działać w tym kierunku, że Pan ma cel odsunięcia od władzy Burmistrza Henryka Piłata. Pan Burmistrz ma legitymację wyborców i tylko wyborcy mogą odwołać go z tego stanowiska, a nie Pan. To co Pan mówi i to co Pan robi, dyskwalifikuje Pana z funkcji Wiceprzewodniczącego i dlatego będę głosował za odwołaniem Pana z tej funkcji.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – należy powiedzieć sobie otwarcie, że to jest taka specyficzna cecha umieć przekuć swoje własne słabości w zwycięstwo, Pan próbuje to robić. Rzeczywiście na Komisji Budżetu próbował Pan stosować rękoczyny, co mogą członkowie Komisji Budżetu Panu przypomnieć. Przypominam Panu, że na Komisji Budżetu próbował Pan w dyskusji nad budżetem gminy stosować rękoczyny Panie Różański. Ja rękoczynów wobec swoich przeciwników politycznych nie stosuję, stosuję twardy, bezkompromisowy język, stosuje argumenty i mam określone poglądy. Jeśli chodzi o mój cel polityczny, który Pan był łaskaw zacytować, oczywiście to jest nic nadzwyczajnego. Tak jak Pan Henryk Piłat, który jest Burmistrzem Miasta i Gminy ma prawo do tego, żeby reprezentować mieszkańców na urzędzie, tak długo jak legalnie jest Burmistrzem i tak długo jak wyborcy nie pozbawią go tego urzędu, albo w innych okolicznościach, które mogą pozbawić go urzędu, to jeżeli mój cel polityczny odnajduje się w odsunięciu Henryka Piłata od władzy, to tylko poprzez przekonanie wyborców do tego, że Gmina Gryfino pod jego kierownictwem nie rozwinie sie właściwie. Nie jest moją intencją stosowanie innych zabiegów i nigdy sie do tych zabiegów nie posunąłem. Do ostrej krytyki, do przedstawienia swoich racji i swoich poglądów tak, natomiast inne, które są udziałem Pana Henryka Piłata są bez mojego udziału i nie wartościuję sytuacji, w której to miało miejsce. Przypominam tylko Panu, że Burmistrza i radnego pozbawić mandatu społecznego mogą dwie okoliczności: wyborcy w wyborach i sąd prawomocnym wyrokiem. To są dwie okoliczności. Ja wpisuję się tylko w tą pierwszą, będę przekonywał wyborców do tego, że gmina Gryfino będzie rozwijała się lepiej, jeśli burmistrzem będzie inna osoba i jestem co do tego przekonany. Co do Pańskiej oceny moich cech osobowości, chciałby powiedzieć, że Pańską postawę psychologia dosyć jasno definiuje, ale ja pozwolę sobie jednak powstrzymać się do takiego krótkiego komentarza, że do końca kadencji tej Rady w ani jednym głosowaniu nie będę kierował się sympatią bądź antypatią do Henryka Piłata, nie będę wyznawał mu miłości, ani nienawiści, będę patrzył czy jest to zgodne z interesem tych wyborców, którzy na mnie głosowali. Jeśli uznam, że proponowana decyzja stoi w sprzeczności z interesem wyborców, zawsze będę stał po ich stronie, nigdy po stronie tego, którego lubię lub kocham, co się niektórym radnym na tej sesji zdarzało publicznie wypowiadać. Spór w demokracji może być twardy i ostry, natomiast powinien się opierać o kilka podstawowych kryteriów, przede wszystkim elementarny szacunek do przeciwnika, a Pan się tym szacunkiem nie wykazywał od początku kadencji, bez wzajemności i elementarne poczucie prawdy, a nie manipulowanie informacjami, nie sprzedawanie informacji cząstkowych, pokazywanie nie tylko tego co dobre, ale tego co prawdziwe. Prawda często w swoim ostatecznym obliczu ma bardzo różne odcienie i trzeba je także umieć pokazać. Ja mimo wszystko, bez względu na Pańską ocenę  i wszystkie pozostałe oceny, chcę powiedzieć, że generalnie z radnymi Rady Miejskiej  w Gryfinie pracowało mi sie bardzo dobrze. Bywałem na komisjach, na których były bardzo interesujące dyskusje, są w tej radzie radni, którzy potrafią podejmować racjonalne decyzje  i myślę, że przyjdzie taki czas, w którym przełamią się i stuknięcie pięścią w stół tego, czy innego polityka nie będzie powodowało u nich dreszczy, nie będzie powodowało tego, że zmieniają swoje zdanie, że będą mieli taką wygodną pozycję, w której będą przekonani do tego, co robią, a nie przymuszani. Pan być może nie jest przymuszany, być może inni radni też nie są, ale są tacy radni, którzy w rozmowach ze mną mówili mi wprost, że są przymuszani do pewnych zachowań. Jeszcze raz chciałbym podziękować radnym za współpracę. Nie mam złudzeń, co do głosowania, nie mam też większego żalu. Tak jest w polityce. Nie noszę w sobie urazy, mój cel polityczny jest jasny, dobro Gminy Gryfino i jej mieszkańców i ten cel będę starał się realizować z wszystkich sił i umiejętności, którymi dysponuję, a także cechami charakteru, które się we mnie wykształciły.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – myślę, że Pan Przewodniczący będzie pilnował, aby wypowiedzi były merytoryczne, bo w tej chwili jest to dyskusja nad odwołaniem Burmistrza Henryka Piłata. Uważam, że o tym, czy dobrze zarządzam tą Gminą, czy nie zadecydują ponownie wyborcy. Przypominam, że przed ostatnimi wyborami również były głosy, że źle zarządzam tą Gminą, niestety mieszkańcy ocenili to inaczej. Proszę nie dyskutować, czy Burmistrz jest dobry, czy zły, jest inny temat rozpatrywany przez Radę.

Radny Kazimierz Fischbach – w dotychczasowej praktyce naszej Rady zazwyczaj było tak, że odwołanie członka prezydium było polityczne, dlatego, że do wniosków nie było dopisanych uzasadnień,. Pod wnioskiem podpisywali się radni, było przeprowadzone odwołanie, bo była za tym większość. Rzeczywiście radni z naszego klubu podpisali się pod wnioskiem, gdzie były uzasadnienia. Po spotkaniach w miejscowościach wiejskich mieszkańcy dzwonili do nas z oburzeniem o zachowaniu Wiceprzewodniczącego, który miał reprezentować radnych w stosunku do burmistrza. Nie byłem na tych spotkaniach, ale taki był przypadek w Chwarstnicy. Ja mam tylko jedną pretensję do Pana, że mówi Pan, że radni BBS-u nie mają nic do zaoferowania mieszkańcom wsi. To pokażą wybory, czy radni BBS-u będą wybrani, czy nie. Radni klubu BBS byli również zbulwersowani tym, ż następowały różnego rodzaju polemiki z Przewodniczącym, że zachowanie Wiceprzewodniczącego pozostawiało wiele do życzenia. Odnośnie tych spotkań chciałbym powiedzieć że  w paragrafie 28 statutu gminy jest powiedziane, że radni powinni organizować spotkania ze swoimi wyborcami, a nie mieszkańcami.

Radna Wanda Kmieciak – chciałabym odnieść się do obu złożonych wniosków. Uważam, że Wiceprzewodniczący Paweł Nikitiński zgłasza wiele cennych inicjatyw. Ja na pewno za to nie będę go piętnowała. Przysłuchując sie Państwa wypowiedziom wiem, że przy takich potyczkach personalnych ja nie będę w stanie realizować postulatów zgłoszonych przez moich wyborców. Jest to sprawa niezbyt pozytywna, co do pracy mojej osoby. Nie zgadzam się z obydwoma przedłożonymi wnioskami o odwołanie Pawła Nikitińskiego

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – odpowiem Panu radnemu Fischbachowi. Ja byłem na spotkaniach, na których nie było Pana Burmistrza, nie było Pana i nie było żadnego radnego BBS-u. Po spotkaniach, które zorganizowaliśmy z mieszkańcami na temat uchwały dotyczącej wywozu nieczystości, Pan Burmistrz zorganizował dwa spotkania w Chwarstnicy  i Bartkowie. W waszym wniosku brakuje jeszcze informacji o tym, że spotkaliśmy się  z mieszkańcami wsi Mielenko i Borzym, bo tam także byliśmy i przekonywaliśmy do projektu swojej uchwały. Rzeczywiście rozumiem wasze rozgoryczenie, bo argumenty przedstawione przez Pana Burmistrza na spotkaniu w Chwarstnicy nie znalazły uznania, natomiast nasze argumenty dotyczące tego projektu uchwały znalazły bardzo poważne uznanie i poparcie tych mieszkańców. Identycznie było w Bartkowie. Nie chcę zwłaszcza z Panem wchodzić w szczegółową polemikę, mam do Pana duży szacunek, natomiast osobiście bardzo boli mnie, że manipulowano informacjami, które są nieprawdziwe. My ani razu na tych spotkania nie wzywaliśmy mieszkańców do tego, żeby nie respektowali prawa. Przekonywaliśmy ich do tego, żeby podpisali sie pod projektem uchwały, który dzisiaj jest  w porządku obrad. Zachęcaliśmy ich do tego, aby przyczynili się do tworzenia przepisów, które będą ich obowiązywały. To samo mogę powiedzieć o pozostałych radnych z naszego klubu, którzy byli na tych spotkaniach. Przyznaję publicznie, że powiedziałem na tych spotkaniach wielokrotnie, przekonujcie radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do tego, żeby poparli wasze interesy. Dzisiaj te interesy popiera nasz klub, są radni, którzy sympatyzują   z tym pomysłem i są radni, którzy tego pomysłu nie popierają. Jeśli chcecie, żeby to rozwiązanie stało się prawem miejscowym przekonujcie swoich radnych, jesteście ich wyborcami. Mam nadzieję, że ta sytuacja dla tych mieszkańców wsi z którymi się spotkaliśmy jest także dobrym powodem do tego, aby bliżej zetknąć się z zasadami demokracji. My radni reprezentujemy mieszkańców i jesteśmy ich głosem na tej sali, który ma w konsekwencji czynić takie rozwiązania, które będą satysfakcjonowały całą wspólnotę samorządową, jaką jest gmina, a nie poszczególne osoby, które dostały mandat zaufania.

Radna Janina Nikitińska – niezręcznie jest mi sie wypowiadać z wiadomych względów, ale kłamstwa muszę skorygować. Proszę Państwa, uczestniczyłam w tych spotkaniach, nikt nigdy nikogo nie namawiał do nieposłuszeństwa. To jest kłamstwo i oszczerstwo. Kiedy było mówione o uchwale, którą proponujemy, mówiliśmy, że my tą uchwałę chcieliśmy i chcemy przekazać Burmistrzowi, żebyśmy wspólnie jako Rada ją przedyskutowali. Nigdy Panie Burmistrzu, nikt nie nawoływał do nieposłuszeństwa w stosunku do Pana. To, czy Wiceprzewodniczący wypowiada się merytorycznie, czy nie, Państwo doskonale słyszycie. Można przejrzeć protokoły i to sprawdzić, ale odnośnie pierwszej kwestii ja jestem bardzo zbulwersowana.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby Rada przystąpiła do wyboru Komisji Skrutacyjnej, poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono radnych:
- Wandę Kmieciak,
- Andrzeja Kułdosza,
- Marka Saneckiego.
Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przeprowadził jawne głosowanie nad przyjęciem Komisji Skrutacyjnej w ww. składzie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem Komisji Skrutacyjnej w przedstawionym składzie głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że skład Komisji Skrutacyjnej przyjęto jednogłośnie.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 16.

Przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę w obradach na wybór Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej i przygotowanie kart do głosowania.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Marek Sanecki zaproponował wzór karty do głosowania - załącznik nr 17.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem karty do głosowania  w wersji zaproponowanej przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że kartę do głosowania w zaproponowanej wersji przyjęto jednogłośnie.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 18.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do wykonywania swoich czynności.
Przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę w obradach na zliczenie głosów przez Komisję Skrutacyjną i sporządzenie protokołu.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Protokół w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady odczytał Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Marek Sanecki.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 19.
W wyniku tajnego głosowania z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady odwołany został radny Paweł Nikitiński, ponieważ "za" odwołaniem głosowało 13 radnych, przy 5 głosach "przeciwnych" i 2 głosach "wstrzymujących się".
Wydruk wyników głosowania tajnego stanowi załącznik nr 20.
Karty z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik nr 21. 
Uchwała Nr XXXII/305/08 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady stanowi załącznik nr 22.
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn podziękował Wiceprzewodniczącemu Rady za sumienną pracę w Prezydium Rady.

Ad. VIII. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie.

Przewodniczący Rady zaproponował zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – kiedy wybieraliśmy Przewodniczącego Rady byłam za tym, aby za stołem prezydialnym zasiadali przedstawiciele trzech klubów. Niestety klub BBS-u zgłosił wtedy osobę, której kandydatury osobiście nie poparłabym i dlatego nie głosowałam za tą osobą. GIS ma dwóch przedstawicieli za stołem prezydialnym, ale uważam, że to miejsce jest zasłużone dla Pana Janusza Skrzypińskiego. Jest najstarszym radnym, pamięta pierwszą kadencję i wszystkie kolejne, ale w Radzie Miejskiej mamy również kobiety  i dobrze byłoby, aby za tym stołem prezydialnym kobieta czasem łagodziła spory. Uważam że nie powinniśmy się kłócić, są ważniejsze sprawy, patrzmy na ten stół prezydialny, jakby za nim siedziało 21 radnych.

Radna Wanda Kmieciak zgłosiła kandydaturę radnej Magdaleny Chmury – Nycz.

Radna Magdalena Chmura – Nycz nie wyraziła zgody na kandydowanie z uwagi na pełnioną funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

Radny Rafał Guga zgłosił kandydaturę radnego Kazimierza Fischbacha.

Radny Kazimierz Fischbach wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady.

W związku z tym, że nie zgłoszono innych kandydatur Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna działała w poprzednim składzie, tj:
- Wanda Kmieciak,
- Andrzej Kułdosz,
- Marek Sanecki.
Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przeprowadził jawne głosowanie nad przyjęciem Komisji Skrutacyjnej w ww. składzie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem Komisji Skrutacyjnej w przedstawionym składzie głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że skład Komisji Skrutacyjnej przyjęto jednogłośnie.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 23.

Przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę w obradach na wybór Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej i przygotowanie kart do głosowania.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Marek Sanecki zaproponował wzór karty do głosowania - załącznik nr 24.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem karty do głosowania  w wersji zaproponowanej przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że kartę do głosowania w zaproponowanej wersji przyjęto jednogłośnie.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 25.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do wykonywania swoich czynności.

Przewodniczący ogłosił 5-minutową przerwę w obradach na zliczenie głosów przez Komisję Skrutacyjną i sporządzenie protokołu.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Protokół w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady odczytał Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Marek Sanecki.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 26.
W wyniku tajnego głosowania Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej wybrany został radny Kazimierz Fischbach, który otrzymał 19 głosów "za", 1 głos „wstrzymujący się”. Głosów przeciwnych nie oddano.
Wydruk głosowania tajnego stanowi załącznik nr 27.
Karty z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik nr 28. 
Uchwała Nr XXXII/306/08 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady stanowi załącznik nr 29.

Przewodniczący zarządził krótką przerwę organizacyjną dla zajęcia właściwych miejsc.

Przewodniczący Rady pogratulował wyboru na wiceprzewodniczącego Rady radnemu Kazimierzowi Fischbachowi.
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Fischbach podziękował radnym za zaufanie i za wybór.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat zaproponował radnym wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym – DRUK Nr 3/XXXII i przeniesienie projektu uchwały do porządku obrad najbliższej sesji. Burmistrz zaproponował również wycofanie z porządku obrad XXXII sesji i ponowne wniesienie pod obrady najbliższej sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli udziału w transgranicznym projekcie partnerskim pn. „ Stworzenie wspólnego polsko – niemieckiego systemu zwalczania zanieczyszczeń o dużej powierzchni na Odrze oraz zwalczania skutków innych zdarzeń na obszarze przygranicznym” – DRUK Nr 16/XXXII. Poinformował, że na komisjach obecny będzie komendant powiatowy PSP, który będzie udzielał wyjaśnień radnym. W związku z opinią ministerstwa Środowiska ws. możliwości udzielenia przez gminę dofinansowania właścicielom nieruchomości nieobjętych systemem gminnej kanalizacji sanitarnej, którą radni otrzymali w trakcie sesji, Burmistrz zaproponował wycofanie projektu uchwały w sprawie określenia przedsięwzięć dotowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – DRUK Nr 14/XXXII i poprosił o wycofanie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – DRUK Nr 12/XXXII klub radnych Gryfińskiego Przymierza Wyborczego. Zaproponował umieszczenie ich w porządku obrad najbliższej sesji, w przypadku wyrażenia zgody przez klub.

Radny Paweł Nikitiński - wnieśliśmy ten punkt do porządku obrad ze względu na jego wagę, znaczenie. Przed chwila konsultowałem tą sugestię z Panem Burmistrzem, natomiast jesteśmy jeszcze w tym punkcie obrad, w którym możemy dać sobie czas na zastanowienie. Ja nie wykluczam takiej możliwości, natomiast w tej chwili jestem zaskoczony tą propozycją, dlatego wstrzymam się z decyzją do momentu, w którym będziemy przy tym punkcie porządku obrad.

Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, ul. Niepodległości – DRUK Nr 4/XXXII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej  w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, ul. Niepodległości została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 30.
Uchwała Nr XXXII/307/08 stanowi załącznik nr 31.

Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK Nr 5/XXXII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 32.
Uchwała Nr XXXII/308/08
stanowi załącznik nr 33.

Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie na okres do dnia 30.06.2009 r., lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej nr 1,  z przeznaczeniem na cele związane z działalnością statutową – DRUK Nr 6/XXXII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie oddania w użyczenie na okres do dnia 30.06.2009 r., lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej nr 1, z przeznaczeniem na cele związane z działalnością statutową została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 34.
Uchwała Nr XXXII/309/08 stanowi załącznik nr 35.