Protokół z obrad

Protokół z obrad cz. II

PROTOKÓŁ Nr XXXII/08
z XXXII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 6 listopada 2008 r.

cd.

Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino – DRUK Nr 7/XXXII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 36.
Uchwała Nr XXXII/310/08 stanowi załącznik nr 37.

Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych oraz rolnego – DRUK Nr 8/XXXII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Radny Stanisław Różański – mam pytanie do Pana Krystiana Kosińskiego. Proszę mi wyjaśnić o co chodzi w stwierdzeniu zawartym w uzasadnieniu do uchwały, że zwolnieniu także nie podlegają te nieruchomości, które są użytkowane bezumownie? Czyżby na terenie gminy miały miejsce przypadki bezumownego użytkowania nieruchomości? Dlaczego,  w jakim zakresie i z jakich powodów?

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Krystian Kosiński – o użytkowaniu bezumownym mówimy wówczas, kiedy nie ma umowy, ale nie tylko umowy z gminą Gryfino. Na terenie gminy mamy nieruchomości, które są własnością skarbu Państwa, są zarządzane przez Agencję Nieruchomości Rolnych, zarządzane przez Nadleśnictwo Gryfino. Bezumowne użytkowanie jest także wówczas, kiedy np. nie ma umowy ze Starostwem Powiatowym. Te osoby i tak płacą podatek, ponieważ są tzw. posiadaczami samoistnymi, bez umowy użytkują nieruchomości, więc są naszymi podatnikami. Na tym polega użytkowanie bezumowne na terenie gminy Gryfino. Użytkownicy bezumowni to są ci, którzy nie podpisują umowy z gminą Gryfino z uwagi na swoje zaległości w czynszach dzierżawy gruntów pod garażami lub też pod lokalami użytkowymi. To są przypadki kiedy gmina z nimi nie podpisuje umowy, ale i tak są użytkownikami tzw. bezumownymi i powinni płacić podatek od nieruchomości. Jeżeli nie płaca są wobec nich stosowane odpowiednie środki.

Radny Stanisław Różański – poproszę o bliższe wyjaśnienia.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - podam przykład garażowiska przy  ul. Z. Krasińskiego. Teren jest wytypowany do sprzedaży, wszyscy użytkownicy dostali wypowiedzenie, część osób się wyniosła, a część swoich garaży jeszcze nie usunęła. Są  w tym momencie bezumownymi użytkownikami. Są takie sytuacje, że np. w najbliższej przyszłości będziemy sprzedawać daną działkę i nie przedłużamy umów, a jednak ludzie nie opuszczają tego terenu tylko czekają, aż się rozpocznie inwestycja i wówczas dopiero się wynoszą. My nie możemy zawrzeć umowy, bo teren jest przeznaczony na inny cel, a szkoda jest nam ponosić kosztów związanych z procedurą eksmisji.

Radny Stanisław Różański - jeżeli tak, to moim zdaniem jest to pewna patologia  w traktowaniu tych spraw. My nie możemy w oficjalnych dokumentach, ani tym bardziej  w przypadku podejmowania takich uchwał tymi stanami faktycznymi chwalić się, bo odwrotny stan jest nakazany przez ustawodawcę. Jeżeli jest wypowiedziana umowa dzierżawy, to przez okres wypowiedzenia umowa, dzierżawa jeszcze istnieje. Ten stosunek jest uregulowany, więc on nie pasuje do tego przykładu, natomiast gdyby miało być tak, że zamiast poradzenia sobie z usunięciem tych użytkowników sankcjonujemy ten stan i nazywamy go bezumownym, jest to w moim przekonaniu nieprawidłowe. Powinniśmy dążyć do tego, aby w takim stanie faktycznym, w przypadku kiedy następuje wypowiedzenie np. dzierżawy powinno być natychmiast wezwanie do opuszczenia terenu z wyznaczeniem daty, a jeśli to nie nastąpiło powinno natychmiast nastąpić wystąpienie z pozwem o wydanie nieruchomości. Nie wolno również używać takiego sformułowania w oficjalnych dokumentach. Aby uchronić się przed takimi stanami faktycznymi ustawodawca w kodeksie cywilnym wymyślił tzw. dobrowolne poddanie się egzekucji. W każdym przypadku, kiedy zawierana jest umowa dzierżawy, zlecenia, czy inna zawsze należy wziąć w oparciu  o art. 377 kpc oświadczenie od dzierżawcy w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i w momencie kiedy wypowiadamy dzierżawę istnieje podstawa  w sposób bezprocesowy usunięcia go z tego terenu. Sankcjonowanie tych spraw i jeszcze chwalenie się nimi w uzasadnieniu projektu uchwały moim zdaniem jest niedopuszczalne.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - z Panem radnym w dużej części wypowiedzi się zgadzam, ale co do poddawania się dobrowolnie egzekucji w przypadku drobnych dzierżaw koszt opłaty notarialnej byłby większy niż pożytek płynący z dzierżawy. Jednocześnie chciałbym wskazać na takie sytuacje, jak np. w Agencji Nieruchomości Rolnych, gdzie stosuje się zasadę, że dla osób, którym skończyła się dzierżawa, a nie chcą wydać nieruchomości agencja nalicza podwójny czynsz i dochodzi do procesów. Podzielam Pana opinię, że jeśli mamy określone prawo, kończą się określone umowy i wypowiadamy je, to należy bezwzględnie egzekwować obowiązujące prawo.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych oraz rolnego została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 38.
Uchwała Nr XXXII/311/08 stanowi załącznik nr 39.

Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2009 – DRUK Nr 9/XXXII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2009 została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 40.
Uchwała Nr XXXII/312/08 stanowi załącznik nr 41.

Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – DRUK Nr 10/XXXII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Radny Artur Nycz – dlaczego zmieniamy wysokość najniższego wynagrodzenia tylko  w Ośrodku Pomocy Społecznej, a nie dokonujemy zmian we wszystkich pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy i w urzędzie? Czy tylko OPS złożył wniosek, a inne jednostki tego nie zrobiły? Czy jest jakaś sytuacja wyjątkowa, że wynagrodzenia w OPS-ie są na znacznie niższym poziomie niż we wszystkich pozostałych jednostkach?

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk – w tym przypadku OPS złożył taki wniosek. Kiedy regulowaliśmy wynagrodzenia administracji w placówkach oświatowych, sami doszliśmy do takiego wniosku, że należy wyregulować płace, bo to była najniżej uposażona grupa w oświacie.

Radny Paweł Nikitiński – zwracałem uwagę Przewodniczącemu Komisji Budżetu, chciałbym również zwrócić uwagę Pana Przewodniczącego, że komisje odbyły się tak naprawdę tuż po tym, jak otrzymaliśmy materiały, w związku z tym moje pytanie dotyczące tej kwestii pada dzisiaj na sesji i dotyczy tego, w jaki sposób realnie odbije się to na płacach przeciętnych pracowników w OPS-ie, jaki to będzie wzrost?

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Bożena Górak – ta uchwała nie będzie w tej chwili wnosiła istotnych zmian do podwyższenia wynagrodzenia. Są już takie stanowiska pracy, gdzie przy takiej obowiązkowej regulacji płac, nie będzie można dać pracownikom wyższego wynagrodzenia.. Biorąc pod uwagę, że w przyszłym roku będzie regulacja płac z urzędu, nie byłoby możliwości ich przeprowadzenia, a w tej chwili uchwała nie rodzi żadnych skutków finansowych.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 42.
Uchwała Nr XXXII/313/08 stanowi załącznik nr 43.

Ad. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania   i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania – DRUK Nr 11/XXXII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Radny Stanisław Różański – mam dwie uwagi do tego projektu uchwały i chciałbym prosić o wyjaśnienia autora projektu. Paragraf trzeci powszechnie nazywa się tzw. słowniczkiem. Jest to słowniczek uchwały, podobne rozwiązanie stosuje ustawodawca w ustawach, kiedy definiuje poszczególne pojęcia. W paragrafie trzecim wyjaśnia się poszczególne instytucje,  o których uchwała traktuje. Pani dyrektor, moim zdaniem użyte w uchwale określenie „usługi”, „dochodów” i „kryterium dochodowego” zostało mało precyzyjnie określone. Kiedy tworzymy słowniczek na użytek uchwały, nie można stosować takiego prostego odesłania do ustawy, bo to w zasadzie nic nie wyjaśnia. Po to ustawodawca dał delegację do uszczegółowienia pewnych kwestii wynikających z ustawy, żebyśmy tworząc taki projekt uchwały nie posługiwali się dorobkiem ustawowym, bo jest tu relacja odwrotna, czyli w sytuacji, kiedy mówimy, że użyte w uchwale określenie oznacza usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, to w zasadzie nikomu nic to nie mówi. Moim zdaniem należałoby sprecyzować, wyjaśnić to pojęcie. Jeśli mówimy o usłudze opiekuńczej to obejmuje ona pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zleconą przez lekarza, pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem, tak jak to definiuje ustawodawca w art. 50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Kiedy mówimy o usłudze specjalistycznej powinniśmy powiedzieć, że świadczona jest przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym i dostosowana jest do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, tak z kolei jak mówi ustawodawca w art. 58 ust. 4 ustawy itd. Wtedy ta czytelność tej uchwały i zrozumienie pewnych jej rozwiązań byłoby prostsze. Natomiast odesłanie, że dochód to jest dochód  w rozumieniu art. 8 ust. 3-13 ustawy, w zasadzie nic nie wyjaśnia. Uważam, że przy opracowaniu takich projektów uchwał powinniśmy tworząc słowniczek bardziej precyzyjnie definiować te pojęcia, którymi się później w uchwale posługujemy. Druga kwestia dotyczy merytorycznej strony. W paragrafie 7 w ust. 1 powiada się, że usługi przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód lub dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego. A w ust. 3 powiada się, że 2 godziny dziennie nieodpłatnych usług, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych, przysługują samotnym osobom, które ukończyły 90 lat, niezależnie od osiąganego przez nie dochodu. Ja rozumiem, że te osoby
w tych dniach z tych usług korzystać nie mogą. Jeśli tak, to o czym mówi paragraf 9 w ust. 5, kiedy powiada, że należności za usługi sprawowane w soboty, niedziele lub święta stanowi 200% ceny?

Radca prawny Piotr Sydor – Panie Przewodniczący, pozwolę sobie odpowiedzieć na pierwsze pytanie, dlatego, że po części jestem autorem tej uchwały. Myślę, że Panie radny wybronię się zarzutów, które Pan stawia. Jeśli chodzi o słowniczek, przed sformułowanie tego typu zarzutów należałoby spojrzeć w zasady legislacji określone w rozporządzeniu Rady Ministrów, które wprost mówi, że jeżeli definiujemy, odwołujmy sie do jakiegoś pojęcia użytego w ustawie, to definicja jest wskazana w ten sposób, że się przywołuje przepis tej ustawy. Nie ma potrzeby powoływania w uchwale po raz kolejny tego, co już ustawodawca gdzieś napisał, bo zasada jest taka, że nie powielamy w uchwale tego, co jest przyjęte  w drodze ustawowej. Odnosząc sie do paragrafu 3 punktu 3 nie skupiliśmy się, aby definiować pojęcia usług poprzez wskazanie, czego te usługi dotyczą. Naszym zamysłem było to, żeby z tekstu uchwały wyeliminować powtarzanie wyrażeń „usługi opiekuńcze”  i „specjalistyczne usługi opiekuńcze”. To był jedyny motyw powodujący to, że to właśnie wyrażenie zostało przekazane do słowniczka. Miało to na celu skrócenie tekstu uchwały.

Radny Stanisław Różański - to nie dla nas, w wąskim gronie ma być uchwała. Jest ona przepisem prawa miejscowego. Adresatem tej uchwały są wszyscy nią zainteresowani
i sformułowanie zawarte w tej uchwale musi być na tyle precyzyjne i na tyle dokładne, żeby każdy jej adresat zrozumiał o co chodziło w tym zamyśle. Nie chodzi o to, by było to zrozumiałe w wąskim gronie. Nie podzielam również Pańskiego poglądu, że jeśli w ustawie zostało to sprecyzowane, to w uchwale nie powinniśmy tego powtarzać. To właśnie po to ustawodawca stworzył delegację i odesłał do szczegółów, żeby trzeba było powtórzyc za ustawodawcą o podstawowych instytucjach, które zawarte są w tej uchwale.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 44.
Uchwała Nr XXXII/314/08 stanowi załącznik nr 45.

Radny Paweł Nikitiński – Pan Burmistrz przed chwilą poprosił mnie o konsultację ws. dalszych prac nad problemem dot. wywozu nieczystości. Tak jak już dzisiaj o tym rozmawialiśmy Gryfińskie Przymierze Wyborcze odbyło z mieszkańcami szereg spotkań, na których poruszaliśmy tą problematykę i dzisiaj należy jasno powiedzieć, że w świadomości mieszkańców wsi jest juz przekonanie o tym, że istnieje realna możliwość prawna do tego, aby dotować zadanie własne gminy, jakim jest odbiór ścieków i budowa mikrooczyszczalni przydomowych. My przedstawiliśmy swój projekt uchwały, który na komisjach nie znalazł poparcia, więc dziś nawet jeśli będziemy nad nią procedowali, to zdaję sobie sprawę z tego, że nie zostanie przyjęta, a naszym celem jest poprawa prawa miejscowego w tym zakresie  i ulżenie mieszkańcom. Po konsultacji z pozostałymi członkami klubu podjąłem decyzję, natomiast chciałem Radę poinformować, że z mojej strony została wysunięta wobec Burmistrza propozycja współpracy w tym zakresie po poprzedniej sesji, natomiast ta propozycja nie została podjęta. Ponieważ jednak naszym celem jest załatwienie tego problemu i będziemy niezwykle konsekwentni, choć widzimy takie płaszczyzny w których można zawrzeć kompromis i można nasz projekt uchwały zmodyfikować także z sugestiami pozostałych klubów, wykażemy się dobra wolą. Panie Przewodniczący proszę potraktować moją wypowiedź i jej zakończenie jako prośbę o ściągnięcie projektu uchwały z porządku obrad.

Radny Artur Nycz – mam prośbę, jeżeli w przyszłości będziemy procedować nad tymi projektami uchwał, niezależnie od wnioskodawcy, żebyśmy jednak rozdzielili dwa elementy, maksymalne stawki i dopłaty do kosztów odbioru ścieków. Łatwiej rozmawiałoby się nam na ten temat, gdybyśmy osobno uregulowali kwestię związaną z wysokością stawek i kwestię związaną z ewentualnymi dopłatami, czy też budową oczyszczalni.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - chciałbym zwrócić uwagę, że projekt uchwały Pana Burmistrza, który jest w następnym punkcie porządku obrad dotyczy dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z wnioskiem klubu Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej zgłoszonym na jednej z sesji.

Radny Stanisław Różański – źle się stało, że wycofano dzisiaj projekt. Ponieważ Pan Przewodniczący decyduje o porządku obrad chciałbym Pana prosić, żeby Pan tą zasadę zawartą w art. 366 kpc, że rozstrzygniętej sprawy nie ponawiamy po raz kolejny w porządku obrad, traktował jako świętą. Jest Pan prawnikiem, nie muszę Pana przekonywać, że jeśli podjęliśmy uchwałę w tej sprawie 18 września, zdecydowaliśmy w określony sposób, to wracanie do tej sprawy po raz kolejny, tak jak dzisiaj i na kolejnych sesjach narusza zasadę powagi rzeczy osądzonych. Tutaj te przepisy i ta zasada ma wprost zastosowanie. Sprawa była rozpatrywana, jest podjęta uchwała, na uchwałę nie została złożona skarga. Uchwała jest ostateczna i prawomocna w związku z tym nie ma żadnych formalnych podstaw do tego, żeby Pan umieszczał ten projekt w kolejnym porządku obrad. Sprawa jest załatwiona i zasada powagi rzeczy rozstrzygniętej ma tu w 100% zastosowanie. Panie Przewodniczący apeluję do Pana, żeby Pan nie umieszczał tej sprawy w porządku obrad, my ją już załatwiliśmy.

Radny Paweł Nikitiński – naturalnie wycofuję swój projekt z porządku obrad tylko  w sytuacji, kiedy Pan Burmistrz podtrzyma swój wniosek o wycofaniu swojego projektu. Chciałem zwrócić uwagę Wysokiej Radzie i będę o to dbał na każdej sesji, żebyśmy jednak trzymali się zapisów statutowych i pamiętali o tym, że porządek obrad przygotowuje Przewodniczący przy udziale Wiceprzewodniczących, że prawo wnoszenia każdego projektu pod obrady przysługuje klubom radnych, grupie trzech radnych, komisjom Rady i nie ma takiej możliwości, żeby zabronić któremukolwiek z tych ciał wnoszenia projektu uchwały pod obrady. Idąc drogą, którą przed chwilą próbowano nam zaprezentować, jako najlepszą, nie zmienilibyśmy rzeczy, które już raz kiedyś były ustalone. A jednak zmieniamy je, ponieważ mamy inny pogląd w sprawie po pewnym czasie i dochodzimy do przekonania, że ta konkretna kwestia wymaga dodatkowego uregulowania. Nasz projekt uchwały nie odnosi się tylko do określenia maksymalnych stawek, choć tak jest zatytułowany, ale zamierza w sposób kompleksowy rozwiązać także bardzo mocno nadwyrężoną kwestię ochrony środowiska w naszej gminie i wiele innych kwestii, na które nie patrzyliśmy dotąd z należytą starannością.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – problem jest na tyle ważny, że należy wyczerpać to zagadnienie, żeby każdy z nas miał świadomość, że jest to jedyna prawna możliwość i żeby było to zgodne z obowiązującym prawem. Znam intencje wszystkich radnych, z którymi rozmawiam i wszystkim zależy na mieszkańcach. Jeżeli będzie możliwość prawna, to taką uchwałę podejmiemy. Dlatego wycofuję też swoją uchwałę, jeżeli będą potrzebne opinie biegłych będziemy po nie sięgać, żeby wyczerpać temat do końca.

Ad. XVII. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 13/XXXII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Radny Stanisław Różański - jakie przesłanki kierowały członkami Komisji Rewizyjnej, przy formułowaniu negatywnego stanowiska.

Radny Jacek Kawka - akurat ja głosowałem za przyjęciem tego projektu uchwały. Generalnie chodziło o to, że gmina już raz partycypowała poprzez wniesienie aportem gruntu. Członkowie Komisji podnosili zarzut, że z tego tytułu nie mają udziału w wybudowanych lokalach i nie zamierzają wnosić dalszych wkładów.

Radny Stanisław Różański - w uzasadnieniu w ostatnim akapicie pisze, że w ramach podniesionego kapitału Gmina będzie dysponować 5 lokalami o łącznej powierzchni około 210 m2 w projektowanym budynku przy ul. Opolskiej. Jeżeli nie wyrażamy zgody, to czy te  5 lokali Gmina nie otrzyma? Czy to było analizowane?

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major – ta uchwała jest końcowym etapem pewnego procesu, który zakańczamy w momencie uchwalania budżetu tego roku. Na 2008 rok mieliśmy przeznaczoną kwotę 530.000 zł na wniesienie wkładu, podniesienie kapitału zakładowego w naszej spółce. Na poprzedniej sesji mieliście Państwo w zmianie budżetu szeroko uzasadnioną zmianę i uzasadnione powody, dlaczego Burmistrz zrezygnował z 13 lokali, pozostawiając tylko 5. Na tą decyzję składało się kilka elementów. Uchwała dzisiejsza jest uchwałą formalną zamykającą ten proces. Musi być podjęta odrębna uchwała, która daje umocowanie Burmistrzowi do wniesienia fizycznie tych pieniędzy, przełożenia ich na nowe udziały. My stosownie do tego sporządzamy umowę, która określa, na co wniesione pieniądze mają byc przeznaczone.

Radny Stanisław Różański - to oznacza, że tych mieszkań nie będzie, jeżeli nie podejmiemy tej decyzji?

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major – to oznacza, że nie zostaną przekazane pieniądze GTBS-owi.

Radny Stanisław Różański - to w czyim interesie działamy, jak sie opowiadamy przeciwko tej uchwale?

Radny Artur Nycz – Pani Naczelnik, proszę nam przypomnieć, ile już przekazaliśmy środków finansowych na te 5 mieszkań?

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major – na dzień dzisiejszy nie przekazaliśmy jeszcze nic, oprócz tego, że został wniesiony aportem grunt. Całość pomocy na ten budynek poprzez wniesienie wkładu wynosi 930.000 zł, z czego 250.000 zł stanowi kwotę partycypacji, a pozostała część jest kwotą brakującą GTBS-owi do zamknięcia montażu finansowego całej inwestycji.

Radny Artur Nycz – czyli możemy powiedzieć, że jedno mieszkanie w GTBS-ie kosztuje gminę około 200.000 zł.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major – równie dobrze mogliśmy nie mieć nic.

Radny Artur Nycz – równie dobrze za 200.000 zł mogliśmy kupić na wolnym rynku 5 mieszkań. Chciałbym odpowiedzieć Panu Różańskiemu, czego chcemy - nie chcemy mieszkań socjalnych za 200.000 zł, bo taką kwotę można wydać i kupić mieszkania na wolnym rynku. Poza tym, nie oszukujmy się, że mieszkania w GTBS-ie to są mieszkania socjalne. Na pewno nie jest to budownictwo społeczne, ono jest tylko z nazwy. Ja nie potrafię zrozumieć, nie wiem, czy to jest obowiązek, czy tak to zostało przyjęte, dlaczego do szacowania kwoty przy staraniu się o kredyt przyjmuje się wartość odtworzeniową ogłaszaną przez wojewodę, która jest z reguły wartością nieco zaniżoną i przy tego typu działalności zawsze będziemy mieli do czynienia z pewnym brakiem. Ja nie zauważyłem, żeby w przypadku innych TBS-ów, czy spółdzielni starających się o środki z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, gmina musiała dokładać środki i ratować inwestycję, bo jest ona niedoszacowana.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – obligatoryjnie, jeżeli składa się wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego przy uwzględnieniu kosztu budowy brana jest pod uwagę wartość odtworzeniowa 1 m2 ogłaszana przez Wojewodę. Z przetargu wynika realna cena budowy tych mieszkań i wtedy należy podjąć decyzję, czy tymi kosztami należy obciążyć dodatkowo osoby, które starają się o mieszkania, ponieważ wzrasta również kwota stanowiąca 30% wartości mieszkania, czy zachować tą wpłatę, jaką dokonali biorąc pod uwagę metr kwadratowy. My wychodząc z założenia, że już wpłacono te 30% w formie partycypacji na mieszkanie, które nigdy nie będzie ich własnością, zabezpieczyliśmy kwotę  w budżecie na zbilansowanie tej różnicy. To nie jest podarowanie pieniędzy. Przypominam, że GTBS jest spółką prawa handlowego, której właścicielem w 100% jest gmina i to nadal jest majątek gminy. Nie jest tak, że te pieniądze wypuszczamy poza majątek gminy i dlatego też nie można mówić, że te 5 mieszkań kosztuje gminę 200 tys. zł. Te mieszkania kosztują tyle, ile wynosi koszt 1 metra kwadratowego w zależności od powierzchni. Natomiast ta kwota jest to kapitał spółki i te pieniądze nadal są gminne, bo udziałowcem GTBS-u w 100% jest gmina. Zwiększa się nimi kapitał zakładowy spółki.

Radny Paweł Nikitiński – Rada Miejska w Gryfinie uchwalając budżet umówiła się, że wniesie te pieniądze, ale wniesie je na takiej zasadzie, że będziemy mieli o 13 mieszkań więcej. Potem Rada zmieniła zdanie i uznała, że wystarcza jej 5 mieszkań. Tak naprawdę to jest pytanie, kogo Rada Miejska w Gryfinie będzie chciała w tym konkretnym przypadku bardziej wesprzeć i czyje potrzeby dostrzec, bo przecież na liście osób oczekujących na mieszkanie jest bardzo wiele osób, którzy będą czekały nadal. Ta decyzja Rady Miejskiej w Gryfinie powoduję, że np. sytuacja osoby z trójką dzieci, która czeka na opuszczenie swojego mieszkania i przyznanie mieszkania komunalnego będzie nadal w zawieszeniu, tak jak sytuacja wielu innych rodzin, które są na liście oczekujących na mieszkanie komunalne. To jest pytanie Rady Miejskiej w Gryfinie o to, czy chce w przyszłości wspierać te osoby, które mają stosunkowo niski status materialny, ale spełniają kryteria do otrzymania mieszkania komunalnego, czy też poprzez swoją decyzję uznajemy jednak, że ta polityka jest nie do końca właściwa. Pytanie jest otwarte i myślę, że dyskusję nad tym będziemy prowadzili nadal. Ja nie poprę tej uchwały z tego powodu, że konsekwencją jej przyjęcia nie będzie tylko fakt, że przeznaczymy te pieniądze, ale także to, że 13 rodzin z listy mieszkaniowej, czekających na mieszkanie komunalne ich nie otrzyma. Oczywiście, z drugiej strony 13 innych rodzin nabędzie te mieszkania poprzez wniesienie wkładów do GTBS-u. Taki jest wybór. Jeżeli brakuje nawet miliona złotych i jest 40 rodzin, to jeśli wzięlibyśmy kredyt na 30 lat, to średnio każdą z rodzin kosztowałoby to kilkadziesiąt złotych miesięcznie. To nie jest sytuacja bez wyjścia i to nie jest sytuacja, w której inwestycja musiałaby się załamać. To nie jest taki deficyt, którego nie można pokryć. Skoro co drugą sesję podkreśla się, że GTBS to spółka prawa handlowego, to niech będzie tą spółką, niech działa jak spółka prawa handlowego, niech potrafi przewidywać, niech potrafi szacować i niech potrafi się rozliczać. Ja nie poprę tej uchwały właśnie z tego powodu, że 13 rodzin, które czekają na liście mieszkaniowej na mieszkanie komunalne nie otrzyma ich.

Radny Artur Nycz – zgadzam się z Panią Naczelnik, że podjęcie uchwały to jest zakończenie pewnego procesu i sprawy nad którą już debatowaliśmy. Nie chciałbym znaleźć się w przyszłym roku w podobnej sytuacji, ale jeżeli na coś umówiliśmy się w budżecie, to musimy być konsekwentni. Jeżeli inne podmioty korzystające z KFM-u są w stanie oszacować swoją inwestycję prawidłowo, dlaczego my nie możemy oszacować tej inwestycji? Jeżeli nawet obowiązkiem jest stosowanie wartości odtworzeniowej, to w każdej umowie, która jest podpisywana jest zapis, że może powstać różnica pomiędzy kosztem zakładanym, a kosztem ostatecznym. Tą różnicę trzeba w przyszłości pokryć. Nie jesteśmy  w stanie dokładać wszystkim do mieszkań. Dzisiaj dokładamy do mieszkań ludziom  o stosunkowo nie najniższym statusie materialnym, tym, których stać na to, żeby płacić czynsz w GTBS-ie, który nie jest niski. Skutkiem tego jest to, że te osoby o najniższym statusie materialnym, które czekają na mieszkania, nadal ich nie mają. Rozumiem, że zwolni nam się 5 lokali komunalnych, ale powiedzmy sobie szczerze, że nie we wszystkich lokalach komunalnych mieszkają najbiedniejsi ludzie. Powinniśmy do tych spraw podchodzić indywidualnie, bo bez spojrzenia w indywidualna sprawę możemy doprowadzić do paradoksu, że sfinansujemy mieszkanie komuś, kogo na to mieszkanie stać, a nie będziemy finansowali mieszkania komuś, kto jest naprawdę w trudnej sytuacji życiowej, czy materialnej. Dzisiaj chciałem wywołać dyskusję na ten temat, po to, żebyśmy w przyszłości zaczęli do GTBS-u podchodzić w trochę inny sposób. Nie może być tak, że za każdym razem jak jest problem przychodzi się do gminy. Ja wolę dofinansowywać mieszkania ludziom biednym, niż pomagać wskutek błędów, jaki popełniono w odrębnym podmiocie, jakim jest np. KS Energetyk. Przestańmy pozwalać sobie na to, żeby mówić, że musimy budować mieszkania socjalne, że nie mamy mieszkań komunalnych, a dofinansowujemy ciągle mieszkania w GTBS-ie, które nie są mieszkaniami tanimi.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – nie chciałbym, aby było odbierane, że w tym roku mieszkań nie otrzymało 13 rodzin z listy oczekujących na mieszkanie komunalne. Pamiętacie Państwo, że doszliśmy do wniosku, że w GTBS-ach gmina będzie wpłacała wkład tylko dla tych mieszkańców, którzy opuszczą mieszkanie komunalne, bo była dyskusja, że osoby z listy mieszkaniowej nie płacą za czynsz. Taka procedurę finansowania wkładów w GTBS-ach, dla tych ludzi, którzy opuszczają mieszkania komunalne stosuje Stargard, Szczecin i wiele innych gmin w Polsce. Jest to jedna z metod pozyskiwania mieszkań komunalnych, aby zasiedlić w nich ludzi z listy mieszkaniowej. Oprócz GTBS-u  i budownictwa indywidualnego, żadna spółdzielnia nie zrealizowała ani jednego metra kwadratowego mieszkania w mieście Gryfinie. GTBS oddał już 300 mieszkań, które  w 70-80% są zamieszkane przez młode małżeństwa. Oczywiście trzeba będzie rozpocząć realizację trzech budynków komunalnych w Nowym Czarnowie, przygotowujemy już taki program. Błędem jest grupowanie wszystkich ludzi biednych w tzw. slumsach, w jednym miejscu, do takiej sytuacji nie chcielibyśmy dopuścić w naszym mieście. Na razie mamy tą formę budownictwa mieszkaniowego, za chwilę zaczniemy realizację mieszkań komunalnych Ja cieszę się, że kolejne 40 rodzin otrzyma mieszkanie w ciągu najbliższego roku. To też jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych naszych mieszkańców.

Radny Stanisław Różański – ja będę głosował za przyjęciem tego projektu uchwały. Naszą powinnością jako Rady, skoro nie ma innych form budownictwa na terenie gminy, jest popierać każdą inicjatywę, która umożliwi nam pozyskanie nawet połowy mieszkania. Nie można przyjąć takiej sytuacji, że my, jako organ samorządowy działamy na szkodę ludzi. Popierajmy każdą inicjatywę na terenie gminy, która daje możliwość pozyskania choćby jednego metra kwadratowego mieszkania w sytuacji, kiedy banki odmawiają kredytów.

Radny Artur Nycz – Panie Burmistrzu, GTBS ma budować więcej niż buduje, nie jeden budynek na dwa lata, ale jeszcze więcej jeżeli jest taka możliwość. Trzeba zapewnić grunty, ponieważ zapotrzebowanie jest, natomiast nie twórzmy sytuacji takiej, jaka jest. GTBS musi wziąć na siebie odpowiedzialność za prowadzoną inwestycję. GTBS jest spółką prawa handlowego, nie może być tak, że GTBS żyje w takich „pieleszach”, że oszacuje inwestycje na danym poziomie, nie weźmie na siebie ryzyka, a później w razie problemów przyjdzie do gminy po pieniądze. GTBS musi zacząć ponosić pewne ryzyko z prowadzonymi inwestycjami, a tylko sytuacje nadzwyczajne powinny sprawiać, że my będziemy z budżetu gminy ratowali daną sytuację. Ja nie uważam, żeby niedoszacowanie wartości inwestycji było sytuacją nadzwyczajną. Jeżeli inne podmioty inwestycję finansowaną z tych samych środków, z tego samego funduszu, z tego samego banku, które przechodzą tą samą procedurę potrafią rozliczyć, to dlaczego my cały czas stajemy w takiej sytuacji? Dlaczego inni nie budują, a buduje GTBS? A komu jeszcze dajemy grunt za darmo? Wystawmy taki grunt w przetargu  i ogłośmy, że dajemy go za darmo temu, kto będzie budował. Kto inny nie ponosi ryzyka z prowadzoną inwestycją? Tylko i wyłącznie GTBS.

Radny Paweł Nikitiński - ja także chciałem podkreślić, że nie poparcie tej uchwały w swej intencji nie jest odwróceniem się od mieszkańców, a wprost przeciwnie. GTBS jest spółką prawa handlowego i jeśli funkcjonuje w takich realiach to musi się z tymi realiami liczyć zawsze, a nie tylko wtedy, gdy jest to korzystne. Ja nie poprę tej uchwały z tego powodu, że Rada Miejska w Gryfinie w procesie dochodzenia do ostatecznego ustalenia, zmieniła zdanie dwukrotnie i taka polityka, takie widzenie przyszłości, gdzie z jednej strony pokazuje się swoje własne decyzje, ogłasza się swoje zamiary, podejmuje się uchwałę, a potem się ją zmienia i mówi, że tak naprawdę musi być inaczej, nie do końca mi osobiście odpowiada.  W kwestii zamiany lokali, być może wbrew sugestiom, które padają na tej sali, żeby nie składać jednak własnych projektów uchwały, to taki projekt złożymy. Filozofia polegająca na tym, że mieszkańcy, którzy posiadają mieszkania komunalne opuszczają je i w zamian za to przechodzą do GTBS-u jest pewnym pomysłem, który jak widać będzie realizowany, ale to wcale nie oznacza w myśl tego, co przed chwilą powiedział Pan Burmistrz, że nie można dopuścić do mieszkania w GTBS-ie także osób, które mają trochę niższy status materialny. Teoretycznie może zdarzyć się w ten sposób, że w Gminie Gryfino, ktoś otrzyma mieszkanie komunalne, wzbogaci się stukrotnie i będzie korzystał w przyszłości z lepszego mieszkania komunalnego, a ktoś, kto będzie miał bardzo niskie dochody nie wpisze się  w charakterystykę, do której jesteśmy powołani. Niestety takie ryzyko istnieje i my musimy to widzieć. Jeżeli ktoś w określonej sytuacji materialnej nabył mieszkanie, miał dochody, które zezwalały mu nabyć mieszkanie komunalne, w pewnym momencie mógł te dochody zwiększyć, ale pozwala mu to mimo wszystko nabyć lokal w GTBS-ie. Jeśli chce mieć nowy lokal niech sobie kupi na wolnym rynku, a nie sięga tak naprawdę po dotację, która wypływa z kasy podatników.

Radny Tadeusz Figas - GTBS nie załatwi problemu mieszkaniowego dla ludzi biednych. Bardzo się cieszę, że Pan Burmistrz obiecuje w przyszłym roku rozpoczęcie budowy budynku komunalnego. To w jakimś stopniu załatwi ten problem.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 46.
Uchwała Nr XXXII/315/08 stanowi załącznik nr 47.

Ad. XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu – DRUK Nr 17/XXXII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Radny Artur Nycz – czy aparaty oddechowe wymienione w uzasadnieniu do uchwały, to są konkretne aparaty oddechowe posiadane już przez komendę? Jeżeli tak, czy będą z nich mogły korzystać osoby chore m.in. na astmę, nowotwory, które wymagają korzystania  z takiej aparatury, a podobno nie mają takiej możliwości w najbliższej okolicy? Nie mam nic przeciwko temu, jeżeli odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – mówimy o sprężarce, która ma być zakupiona do napełniania butli wysokociśnieniowych. Napełnianie butli w Szczecinie jest bardzo drogie. Nie można przeprowadzać ćwiczeń z użyciem tych aparatów, gdyż nie ma później, jak ich napełnić. Wraz z innymi wójtami z terenu naszego Powiatu doszliśmy do wniosku, że dofinansujemy zakup sprężarki do napełniania aparatów.

Radny Andrzej Kułdosz – chciałbym wyjaśnić, że sprzęt strażacki jest wysokospecjalistyczny i obsługują go tylko specjaliści. Na pewno nie będzie służył nikomu innemu, z tego względu, że takie są procedury w Państwowej Straży Pożarnej.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 48.
Uchwała Nr XXXII/316/08 stanowi załącznik nr 49.

Ad. XIX. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, ul. Flisacza – DRUK Nr 18/XXXII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, ul. Flisacza została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 50.
Uchwała Nr XXXII/317/08 stanowi załącznik nr 51.

Ad. XX. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfina – DRUK Nr 19/XXXII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfina została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 52.
Uchwała Nr XXXII/318/08 stanowi załącznik nr 53.

Ad. XXI. Podjęcie uchwały w sprawie oddania budynku w użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata – DRUK Nr 20/XXXII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – obiekt powinno się przeznaczyć, aby po jego adaptacji, przenieść do niego Szkołę Specjalną, która znajduje się na terenie Nowego Czarnowa.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Powiat Gryfiński podpisał z ZE Dolna Odra umowę związaną ze sfinansowaniem przez elektrownię prac na terenie ośrodka w Nowym Czarnowie, związanych z dostosowaniem tych obiektów do oddziaływania na ten teren hałasu. Jest okazja, aby wyremontować również inne obiekty stanowiące własność Powiatu

Radna Wanda Kmieciak – rozumiem, że przeniesienie dotyczy tylko Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. Czy jest możliwość, aby przenieść do tego obiektu także Szkołę Specjalną w Gryfinie

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – zamiarem Starostwa jest, aby szkoła  z ul. Łużyckiej była tam również przeniesiona, ale stopniowo, żeby nie było raptownej likwidacji szkoły. Tam jest tyle pomieszczeń, że można w kolejnych latach przenieść szkołę  z ul. Łużyckiej i ten teren przeznaczyć pod zabudowę zgodną z planem.

Radny Paweł Nikitiński – w uzasadnieniu czytam zdanie, w którym jest napisane, że Zarząd Powiatu Gryfińskiego jest zainteresowany przejęciem, na zasadzie użyczenia na okres 10 lat, budynku oznaczonego numerem porządkowym 64, a w związku z potrzebą przeniesienia Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, wynikającą ze złego stanu technicznego obiektu obecnie użytkowanego przez tę jednostkę i koniecznością przeprowadzenia jego remontu.  Zespół ma dwie placówki i może to dotyczyć jednej placówki, ale zgodnie z tym zapisem może dotyczyć całego zespołu, w tym także budynku przy ul. Łużyckiej w Gryfinie. Jeśli tak to będzie to oznaczało, że dzieci z ul. Łużyckiej pojadą do Nowego Czarnowa, a Powiat Gryfiński zrobi sobie użytek z niezłej nieruchomości przy ul. Łużyckiej. Dzieci, które potrzebują specjalnej opieki znajdą opiekę w Nowym Czarnowie, natomiast ta nieruchomość będzie w dyspozycji podmiotu, który ubiega się o nieruchomość, w dyspozycji której jesteśmy. Ja takie niebezpieczeństwo widzę i z uzasadnienia nie wynika, że dzieci mają zagwarantowany spokojny i długoletni byt, albo jaka jest perspektywa. To jest takie zapewnienie, które wcale z uzasadnienia nie wynika.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – w pierwszej kolejności będą przeniesione dzieci ze szkoły, która jest na terenie Nowego Czarnowa, w następnej kolejności metodą „wygaszania” szkoły przy ul. Łużyckiej zostaną przeniesione również dzieci ze szkoły przy ul. Łużyckiej. Taki scenariusz jest scenariuszem bardzo pozytywnym dla gminy. Pan radny ma rację, że Powiat po zakończeniu przez dzieci nauki przy ul. Łużyckiej te tereny przeznaczy do sprzedaży, a interesem gminy będzie, kiedy gmina będzie pobierała podatek od nieruchomości od obiektów, które powstaną po sprzedaży. Teren ten należy do powiatu, nie jest gminny.

Radny Artur Nycz - który z terenów należy do starostwa?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – teren przy ul. Łużyckiej należy do Starostwa, teren, na którym znajduje się szkoła w Nowym Czarnowie jest terenem gminnym nieodpłatnie przejętym od Marszałka Województwa.

Radny Paweł Nikitiński – podatki to rzecz cenna, natomiast musimy zważyć, że umiejscowienie Szkoły Specjalnej na ul. Łużyckiej umożliwia korzystanie z pomocy PCPR,  z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. To są dzieci, które uczą się w placówce edukacyjnej o specyficznej charakterystyce, a widzę, że my swoją uchwałą przyłożymy rękę do procesu, na skutek którego być może zyskamy podatki w jakiejś perspektywie, ale stracą na tym uczniowie i dzieci tej szkoły.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – intencją naszą i Starostwa jest polepszanie warunków nauki dzieci i Starostwo jest w stanie stworzyć lepsze warunki do nauczania na terenie Nowego Czarnowa, bo bezpieczeństwo nauki dzieci w Nowym Czarnowie jest dużo wyższe niż przy ul. Łużyckiej, najbardziej ruchliwej ulicy. Nie podejrzewam Zarządu Powiatu, żeby ta operacja miała przynieść pogorszenie sytuacji dzieci specjalnej troski.

Radny Rafał Guga – ja nie mam wątpliwości, że jeżeli faktycznie stan techniczny budynku na ul. Łużyckiej jest także nienajlepszy i jest plan „wygaszania” tego budynku, to jeżeli my dzisiaj nie podejmiemy pozytywnej decyzji, to te dzieci zostaną wywiezione dalej, do Chojny. W interesie naszych gryfińskich dzieci jest chyba jednak to, żeby za kilka lat dojeżdżały do Nowego Czarnowa, a nie musiały się przeprowadzać do internatu albo dojeżdżać do Chojny.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - problem dzieci może być rozwiązany pozytywnie. Proszę zwrócić uwagę na budynek przy ul. Łużyckiej, sięgnąć do statystyk policyjnych, zapoznać się jakie wypadki w ostatnich latach miały miejsce z udziałem dzieci niepełnosprawnych. Trafia się wyjątkowa okazja, aby dzięki pozyskaniu środków z ZEDO te zdewastowane, zniszczone obiekty znalazły wreszcie gospodarza i przybrały stan, który będzie służył naszej społeczności. Czy uważacie Państwo, że budynek przy ul. Łużyckiej, gdzie mieści się szkoła specjalna to budynek, który spełnia wymagania do nauki dzieci?

Radny Tadeusz Figas - właściwym kierunkiem jest wychowanie i nauczanie w integracji  i do tego się dąży, żeby te dzieci jednak uczyły się w normalnych szkołach i normalnych klasach, a działania gminy podjęte w sprawie budowy wind w szkołach świadczą o tym, że w tym kierunku możemy pójść.

Radny Paweł Nikitiński – skoro dzieci, które uczą się w Szkole Specjalnej przy ul. Łużyckiej rzeczywiście uczą się w tak katastrofalnych warunkach to należałoby spytać Pana Starosty dlaczego uczą się w takich warunkach i co robi w tym kierunku, żeby te warunki polepszyć. Rozumiem, że inicjatywa z Elektrownią Dolna Odra jest jedną z tych udanych, natomiast gwarancje co do dostępności do tego ośrodka, dostępności do szkoły, praktyka  i każdy kto miał jakiekolwiek doświadczenie z edukacją, dojazdem tych dzieci wie, że może napotkać tylko kolejne trudności. Myślę, że perspektywa edukacji w Chojnie byłaby zła, natomiast jestem zwolennikiem mówienia sobie prawdy od początku do końca. Najpierw pada pytanie, której placówki dotyczy uchwała, którego budynku. Okazuje się, że w Nowym Czarnowie. Później jak dopytujemy, okazuje się, że budynku w Nowym Czarnowie i budynku przy ul. Łużyckiej. Później jak dopytujemy o szczegóły, to ta intencja naprawdę wychodzi. Rozmawiać trzeba ze sobą otwarcie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – takie pytania są dopuszczalne na sesji i są słuszne, ale przypominam radnym, aby starać się wykorzystywać komisje, które obradowały   i na których te pytania można zadać. Proszę komisje o wnioskowanie, jeżeli państwo nie dostajecie należytych informacji. Proszę o odkładanie tematów na porządek innej sesji, żeby odpowiedni urzędnicy Starostwa mogli przybyć na komisje i składać wyjaśnienia.

Radna Wanda Kmieciak – chciałabym potwierdzić, że faktycznie szkoła przy ul. Łużyckiej jest w złym stanie technicznym tylko, czy dowóz dzieci do Nowego Czarnowa nie będzie uciążliwy dla rodziców zwłaszcza tych dzieci , które nie poruszają się samodzielnie?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych przy 4 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie oddania budynku w użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 54.
Uchwała Nr XXXII/319/08 stanowi załącznik nr 55.

Ad. XXII. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego – DRUK Nr 21/XXXII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Radny Artur Nycz – ta informacja niczego nam nie da, nawet jak zostanie przedstawiona w takiej formie, bo to jest odniesienie się do planu. Już dwa lata wszyscy prosimy o budżet zadaniowy. Nie zdarzyło się nic, przynajmniej mi nic na ten temat nie wiadomo, ale bardzo chciałbym uzyskać pisemną informację na temat działań, jakie przez ostatnie dwa lata podjęła Pani Skarbnik w celu wdrożenia w naszej gminie budżetu zadaniowego. My wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy na Komisji Budżetu i skutek głosowania Komisji nad tym projektem jest taki, że nie został on rozstrzygnięty, m.in. z tego powodu, że prezentujemy dwa poglądy. Jest część radnych, która uważa, że przygotujemy własny projekt na temat budżetu zadaniowego i przedstawimy go Radzie, bo Skarbnik nie jest w stanie nam tego przygotować. Swego czasu Burmistrz informował nas, że Pani Skarbnik nie ma na sesji, bo pojechała szkolić się w zakresie budżetu zadaniowego. Chciałbym dostać pisemną informację na temat, jakie działania przez ostatnie dwa lata podjęła Pani Skarbnik, żeby wprowadzić budżet zadaniowy. Pani Skarbnik przychodząc do pracy w gminie zastała stan, w którym były prowadzone przygotowania dotyczące budżetu zadaniowego. Minęło sześć lat od zajęcia stanowiska przez Skarbnika, który nie jest w stanie zrealizować postulatu, który wszyscy chcemy, aby był jak najszybciej wprowadzony. Budżet zadaniowy jest jasny, przejrzysty, transparentny, wygodny w użyciu. Bardzo proszę o pisemną informację z rozpisaniem, co Pani Skarbnik zrobiła przez ostatnie dwa lata.

Radny Stanisław Różański - Panie radny Nycz, dopóki nie będzie zmieniona uchwała  o procedurze przygotowania budżetu, dopóty nie będzie możliwości rozpoczęcia prac nad budżetem zadaniowym. Apelowałem już o to od samego początku i nadal jesteśmy w tym samym miejscu.

Radny Artur Nycz – Panie radny, ja jestem zdania, że my ta uchwałę powinniśmy sami napisać, bo jeżeli my jej nie przygotujemy, to Pani Skarbnik nam tego nie napisze. Mamy czas, żeby ją napisać, wprowadzić z inicjatywy radnych i zmusić Panią Skarbnik do tego, żeby jednak się za to zabrała. Jeżeli będzie miała dokument, na którym będzie musiała pracować, to być może w końcu się tym zajmie. Natomiast Pan jest zdania, że my jako radni nie powinniśmy tego typu projektu uchwały sami wprowadzać, tylko czekać na inicjatywę ze strony Pani Skarbnik. W związku z tym dalej nie mamy uchwały.

Radny Paweł Nikitiński – co do wprowadzenia budżetu zadaniowego powiedziano już bardzo wiele i o ile zgadzam się z radnym Nyczem w kwestii wprowadzenia budżetu zadaniowego, o tyle trzeba zauważyć, że wszystkie możliwości w tym zakresie są po stronie Pana Burmistrza. Pani Skarbnik jest podwładną Pana Burmistrza, oczywiście pracę merytoryczną wykonywałaby ona, ale potrzebna jest decyzja szefa, czyli w tym przypadku kierownika jednostki samorządu terytorialnego. Jeśli Pan Henryk Piłat zdecyduje się, żeby był budżet zadaniowy, to pracownicy nie będą mieli innego wyjścia, będą musieli nad tym pracować. Jeśli się nie zdecyduje, to nie będą pracować.

Radny Stanisław Różański - nie proponujmy czegoś, co nie będzie zgodne z poglądem drugiej strony. Jak opracujemy społeczny projekt zmiany tej uchwały, mamy automatycznie po drugiej stronie przeciwnika. Zobowiążmy Burmistrza i Panią Skarbnik do tego, żeby przygotowali projekt nowej uchwały o procedurze i dopiero wówczas przystąpili do prac nad budżetem zadaniowym.

Radny Artur Nycz – Panie Burmistrzu, czy jest Pan zwolennikiem budżetu zadaniowego?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – jak popatrzymy na nasz uszczegółowiony budżet, to praktycznie on jest zadaniowy. Jestem zwolennikiem budżetu zadaniowego i jego wprowadzenia zgodnie z literą i zamysłem ustawodawcy. Ustawodawca przewidział termin wprowadzenia budżetu zadaniowego w 2012 roku. Planujemy spotkanie odnośnie budżetu na spotkaniu wyjazdowym w dniu 27-28 listopada w miejscowości Rewal, chcemy popracować nad budżetem, poszukać kompromisu, żeby ten budżet, wprowadzić od roku 2010.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 3 wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 56.
Uchwała Nr XXXII/320/08 stanowi załącznik nr 57.

Przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Ad. XXIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 22/XXXII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych.
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 58.
Uchwała Nr XXXII/321/08 stanowi załącznik nr 59.

Ad. XXIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. – DRUK Nr 23/XXXII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych.
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 60.
Uchwała Nr XXXII/322/08 stanowi załącznik nr 61.

Ad. XXV. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 24/XXXII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gryfino została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 62.
Uchwała Nr XXXII/323/08 stanowi załącznik nr 63.

Ad. XXVI. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w remoncie chodników na ulicach powiatowych w mieście Gryfino – DRUK Nr 25/XXXII

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w remoncie chodników na ulicach powiatowych w mieście Gryfino została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 64.
Uchwała Nr XXXII/324/08 stanowi załącznik nr 65.

Ad. XXVII. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego, położonego w obrębie ewidencyjnym Gardno – DRUK Nr 26/XXXII.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego, położonego w obrębie ewidencyjnym Gardno została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 66.
Uchwała Nr XXXII/325/08 stanowi załącznik nr 67.

Ad. XXVIII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza w zakresie programu inwestycyjnego rozwoju sieci energetyki cieplnej na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 28/XXXII.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - Gmina udziela dopłaty dla PEC-u w wysokości 400 tys. zł. Te pieniądze są przeznaczone ze wskazaniem, że PEC w ramach wydatków w tej kwocie musi opracować kompletną dokumentację związaną z przeniesieniem rurociągu z ulicy Łużyckiej. Po opracowaniu dokumentacji będzie następna dopłata dla PEC-u na wykonanie inwestycji, w zależności od tego jaki będzie jej koszt. 80% kosztów inwestycji pokryje ZEDO, a 20% gmina. Jeżeli zadanie będzie mogła dofinansować spółka, również będzie uczestniczyła we współfinansowaniu. O stanie miasta i o porządku w mieście zawsze będzie świadczyła ul. Łużycka, która jest główna arterią miasta. Kiedy prowadzimy rozmowy z GDDKiA odnośnie ulicy Łużyckiej to zawsze pada ten sam argument, aby przenieść rurociąg z ulicy Łużyckiej, wówczas GDDKiA opracuje dokumentację na przebudowę, modernizację całej ul. Łużyckiej łącznie ze ścieżka rowerową. GDDKiA ma bardzo małe środki na remonty natomiast ma nieograniczone możliwości w zakresie modernizacji  i remontów ulicy, dlatego też najpilniejszym zadaniem staje się modernizacja tej ulicy. Jeżeli ta uchwała zostanie podjęta, będę miał argument dla GDDKiA, żeby te zadanie podzielić na dwa etapy. W związku z tym, że jest już szansa na przeniesienie rurociągu z ulicy Łużyckiej, to w pierwszym etapie można wyremontować ciągi piesze, a po wyniesieniu rurociągu można wyremontować jezdnię i z takim postulatem wystąpię do GDDKiA. Ta uchwała powstała  w porozumieniu z Zarządem ZEDO.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - przypominam, że w 2003 roku, jak były sprzedawane udziały spółki z o.o. PEC, w której 80% udziałów ma ZEDO, ok. 20% Gmina Gryfino oraz jeden z pracowników, to oprócz ceny, która została wówczas zapłacona  w wysokości 13 mln zł Elektrownia Dolna Odra przejęła na siebie pakiet inwestycyjny. Obiecała, że zainwestuje ok. 7 mln zł w inwestycję na ul. Łużyckiej, natomiast w umowie warunkiem było wygenerowanie 25% kwoty potrzebnej na tą inwestycję przez PEC. Niestety PEC generuje tak niski dochód, w granicach 20 tys. zł, że uznaliśmy, że należy wyposażyć PEC w środki finansowe. Te środki maja pochodzić z dopłaty wspólników, jeden wspólnik, osoba fizyczna z Gryfina zgodziła się również uiścić taka dopłatę. Tak naprawdę dopłaty są to pożyczki udzielane przez wspólnika, ale z tym zastrzeżeniem, że są zwracane w sytuacji kiedy PEC będzie osiągał odpowiedni zysk. Zespół Elektrowni Dolna Odra oprócz 7 mln zł, które zobowiązał się zainwestować w umowie, chciałby do tego interesu dołożyć potrzebną kwotę. Szacujemy, że gminę Gryfino obciąży to kwotą w wysokości około 1 mln zł, ale ta kwota zostanie rozłożona na kilka lat, ponieważ proces inwestycyjny to przynajmniej przez 1 rok uzyskiwanie pozwoleń budowlanych, a następnie mniej więcej do dwóch lat przygotowanie zadania. Wyposażymy Pana Burmistrza w narzędzia, które umożliwią rozpoczęcie tej inwestycji, umorzenie ponad 3 mln zł odsetek od wierzytelności z lat ubiegłych. Są to wierzytelności jeszcze z lat 90-tych, których spłaty były przedłużane aneksami. Myślę, że w interesie mieszkańców Gryfina, w interesie PEC jest doprowadzenie do takiego kompromisu i takiego rozwiązania.

Radny Paweł Nikitiński – uchwała w swojej istocie jest dosyć krótka, to jest materiał który otrzymaliśmy tuż przed sesją. Co takiego stoi na przeszkodzie, żeby te uchwały trafiały do radnych wcześnie wraz z wszystkimi materiałami? To jest kolejna uwaga tego rodzaju. Przynajmniej nasz klub nie chce tak procedować. Materiały powinny wpływać do radnych  w terminie, komisje powinny się tym zajmować i zająć stanowisko.

Radny Stanisław Różański – projekt uchwały jest krótki, bo krótki jest temat. To są kierunki działania, ustalenie tych kierunków. Ja poza kierunkami działania apeluję, aby w tej sprawie wreszcie działać.

Radny Paweł Nikitiński – zabieram głos w tej sprawie co do zasady, która powinna być obowiązująca, że materiały są przygotowywane i w terminie dostarczone radnym. Ja nie odnoszę się do kwestii, które zawiera uchwała, tylko do tego w jaki sposób procedujemy. To nie jest jedyna uchwała dzisiaj tak wnoszona.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - w tej sprawie były prowadzone rozmowy  z Panem Burmistrzem od maja br., prowadzone były również uzgodnienia w ZEDO. Była propozycja, aby tą sprawę załatwić na kolejnej sesji nadzwyczajnej, natomiast Pan Burmistrz uznał, że 7-dniowy termin, w którym złożył projekt uchwały będzie terminem odpowiadającym przepisom prawa i pozwoli radnym zająć stanowisko w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 12.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza w zakresie programu inwestycyjnego rozwoju sieci energetyki cieplnej na terenie Gminy Gryfino została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 68.
Uchwała Nr XXXII/326/08 stanowi załącznik nr 69.

Ad. XXIX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r.– DRUK Nr 29/XXXII.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 70.
Uchwała Nr XXXII/327/08 stanowi załącznik nr 71.

Ad. XXX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki  z WFOŚiGW – DRUK Nr 30/XXXII.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – ta uchwała została przedłożona w ostatniej chwili, ponieważ dopiero dwa dni temu otrzymaliśmy pozytywną opinię, że WFOŚiGW chce nam udzielić takiej pożyczki, która jest dla nas bardzo atrakcyjna. Mając na uwadze pilną potrzebę wykonania tego wodociągu, aby nie zwoływać sesji nadzwyczajnej, zdecydowałem się przedłożyć tę uchwałę w dniu dzisiejszym. Teren skażony jest dosyć duży o długości 1 km w pasie ok. 20 – 30 metrów. Nie można wykluczyć, że nastąpi skażenie dalszych studni. Natomiast wykonanie tego rurociągu spowoduje, że Gryfino będzie miało zawsze wodę. Woda z ujęcia w Krzypnicy jest bardzo dobra i jej zasoby są dużo większe niż zasoby ujęcia Tywa.

Radna Janina Nikitińska – kiedy informowano nas w sprawie tej pożyczki powiedział Pan, że wysokość oprocentowania wynosi 2%, a w uzasadnieniu uchwały czytamy, że do wyliczenia wysokości odsetek przyjęto 4,2%.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – ja informowałem, że pożyczka jest oprocentowana w wysokości 2% mówiąc o NFOŚiGW. To jest pożyczka z WFOŚiGW  i oprocentowanie wynosi 4,2%. Jest to bardzo opłacalne dla Gminy. Jeżeli tę pożyczkę będziemy spłacać w ciągu 4 lat zgodnie z wysokością rat, 30% kwoty tej pożyczki zostanie umorzone. Jest to kwota 900 tys. zł.

Radny Paweł Nikitiński - czy cos stoi na przeszkodzie, żeby do takich materiałów, jak ten projekt uchwały, w przyszłości dołączyć te wszystkie rzeczy, na które Pan Burmistrz się powołuje, czyli wydaną dwa dni temu decyzję, warunki itd. żeby radni pracujący nad materiałem i rozstrzygający o tej kwestii mieli sposobność znaleźć potwierdzenie słów Pana Burmistrza w dokumentacji i żebyśmy mogli procedować tak, jak legislatura tego wymaga.  Z pewnością nie ma co się uchylać od dobrych pożyczek, natomiast trzeba się zastanowić nad tym w jaki sposób będzie się to odnosiło do realnego, a nie wirtualnego zadłużenia Gminy Gryfino. Po raz kolejny przypominam, że nadal traktujemy budżet w roku 2008  i prawdopodobnie będziemy traktowali nadal w 2009, jako ten, który ma przychody w wysokości ponad 100 mln zł, a jego rzeczywiste wykonanie będzie na poziomie 80 mln zł. Stąd też w pewnym momencie możemy dojść do kresu zadłużenia gminy i te informacje są dodatkowym, potrzebnym każdemu radnemu materiałem. Prosiłbym bardzo, aby  w przyszłości wyposażać w nie radnych.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Panie Burmistrzu, jako Przewodniczący Rady oczekuję, że wyposaży Pan radnych w pełną wiedzę dotyczącą planowania, przebiegu inwestycji i zasobów źródła, które znajduje się w Krzypnicy, żebyśmy mieli te wszystkie informacje i za kilka lat nie musieli tłumaczyć się z podjętej decyzji o inwestowaniu  w Krzypnicy.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie została wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW została podjęta.
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 72.
Uchwała Nr XXXII/328/08 stanowi załącznik nr 73.

Ad. XXXI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - odpowiem na jedną interpelację, na pozostałe odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie.
W poniedziałek odbyło się szkolenie na temat pozyskania środków na drogi. W szkoleniu tym uczestniczyli pracownicy UMiG. W ramach dofinansowania składamy trzy projekty, ogólna kwota dofinansowania przypadająca na województwo wynosi 66 mln zł. Istnieje szansa, że inne gminy nie posiadają pozwoleń na budowę lub środków własnych. Pierwszy projekt dotyczy modernizacji ul. Przemysłowej i mostku na rzece Tywa, drugi projekt dotyczy przebudowy ul. Mieszka I i Podgórnej i trzeci projekt na budowę i modernizację dróg  w Czepinie. Myślę, że dwa wnioski mają szansę uzyskać dofinansowanie, zadanie dotyczące ul. Mieszka I o łącznej kwocie - 4 mln zł, inwestycja dot. ul. Przemysłowej - 2,5 mln zł oraz pozostałe drogi w Czepinie, oprócz ul. Morenowej, na kwotę 2,5 mln zł.

Ad. XXXII. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn odczytał analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzone przez:

 • Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie – załącznik nr 74,
 • Wojewodę Zachodniopomorskiego – załącznik nr 75,
 • Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – załącznik nr 76,
 • Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie – załącznik nr 77.

Ad. XXXIII. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady oraz Burmistrz Miasta i Gminy poinformowali radnych  o organizowanym w dniach 27-28 listopada wyjeździe do Rewala, który został przewidziany na rozmowy nt. projektu budżetu oraz szkolenie w zakresie budżetu zadaniowego.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - chciałbym Państwu przedstawić pewne stanowisko odnośnie podatków. W wyniku działań podjętych przez jednego z największych podatników podatku od nieruchomości, mających siedzibę na terenie gminy Gryfino skierowano do Burmistrza działającego w tym przypadku jako organ podatkowy skorygowaną deklarację podatkową podatku od nieruchomości za 2007 rok, w której wykazana kwota należnego podatku znacznie odbiegała od kwoty deklarowanej z tego tytułu w latach poprzednich. Biorąc pod uwagę możliwości znacznego uszczuplenia wpływów budżetowych podjąłem czynności mające na celu wyjaśnienie zasadności powyższych działań wspomnianego podatnika. W tym celu nawiązano współpracę z kancelarią prawną specjalizującą się w zagadnieniach prawa podatkowego oraz ze względu na przedmiot opodatkowania wystąpiono o ekspertyzę w zakresie prawa budowlanego. W wyniku powyższych działań uzyskałem informację dającą podstawę do zakwestionowania prawidłowości rozliczenia podatników podatku od nieruchomości za 2007 rok. Jednocześnie ze względu na tożsamość przedmiotu opodatkowania również we wcześniejszych latach podatkowych, działając jako organ podatkowy, podjąłem przewidziane przez ustawę ordynację podatkową czynności mające na celu ustalenie prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego wspomnianego podatnika podatku od nieruchomości za poszczególne lata poczynając od roku 2002. Wskazany początkowy rok rozliczeniowy  w zakresie podatku od nieruchomości przyjąłem z uwzględnieniem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych przewidzianych we właściwych przepisach podatkowych, tj.  w ordynacji podatkowej. W tym miejscu należy podkreślić, iż ustalenia dokonane w trakcie postępowań podatkowych dotyczących rozliczenia podatnika z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2000 i 2007 dały podstawę do zweryfikowania obliczeń podatnika  z tego tytułu na pozostałe, nie przewidziane w myśl przepisów prawa podatkowego okresy. Brak tych działań mógł narazić budżet miasta i gminy na znaczne uszczuplenie wpływów  z tytułu należnego podatku od nieruchomości. Nie wnikając ze względu na zakres tajemnicy skarbowej w szczegóły w powyższej sprawie, należy jedynie wskazać i dotyczy ona istotnego w skali kraju problemu dotyczącego sporów w interpretacji właściwych przepisów ustawy regulującej opodatkowanie podatkiem od nieruchomości. Działając w roli organu podatkowego zobligowany jestem do sprawdzania i dbania o prawidłowość rozliczeń funkcjonujących na terenie miasta i gminy Gryfino podatników podatku od nieruchomości. Tym samym podjęcie wskazanych powyższych działań było nie tylko prawem, ale  i obowiązkiem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino występującego w roli organu podatkowego. Należy podkreślić iż celem przeprowadzonych w ramach postępowań podatkowych czynności nie jest zwiększenie zobowiązań podatkowych wspomnianego na wstępie podatnika lecz określenie tych zobowiązań w prawidłowej, tj. zgodnej  z obowiązującymi przepisami wysokości. Jeszcze raz w poniedziałek wspólnie z Panią Skarbnik spotkaliśmy się w kancelarii Pana Modzelewskiego. Pan Modzelewski jest profesorem specjalizującym się w podatkach, jest byłym wiceministrem finansów. Zadałem Panu Modzelewskiemu pytanie, do którego nawiązał dziś radny Nikitiński, czy mając już opinię biegłych, których powołała gmina, mogłem nie ująć przewidywanych dochodów w budżecie. Odpowiedź była jednoznaczna. Jeżeli Burmistrz miał już opinie, które kwestionowały złożoną deklarację przez podatnika, jest zobowiązany obligatoryjnie do ujęcia kwot przewidzianych z tytułu podatku w budżecie.

Radny Paweł Nikitiński – Panie Burmistrzu, jest podmiot domyślny i kalkulacja. Oczywiście, że przyjmujemy sobie pewne założenia, umieszczamy w budżecie pewne rzeczy. Ja swoją myśl wyartykułowałem w momencie zaciągania kredytu i przypomniałem o tym, że jakie będą osiągnięte przez gminę dochody to pokaże czas. Natomiast zobowiązania będą takie, jakie podejmiemy. Co do tego, że Pan przyjmuje w założeniach budżetowych taką wysokość sporu nie ma. To jest oczywiste. Kwestia odnosi się do faktycznych poziomów,  o których dowiemy się za jakiś czas. To oświadczenie jest bardzo cenne i ważne, natomiast proponuję, żeby to oświadczenie w przyszłości umieszczać w sprawozdaniu międzysesyjnym, żebyśmy mogli w spokoju się z nim zapoznać, ale mimo wszystko dziękuje, że je Pan odczytał.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - ja nie będę informował o decyzjach wydanych w sprawie podatku ZEDO, chociaż taką wiedzę mam, bo nie jestem do tego upoważniony. Generalnie przyjęliśmy zasadę taką, że trzeba płacić podatki, które się należą  i każda ze stron zbiera informacje w tym temacie. Na razie podtrzymujemy swoje stanowisko, a Pan Burmistrz swoje stanowisko. Zwracam tylko uwagę, że Pan Burmistrz jest organem podatkowym, ale powinniśmy apelować, aby przestrzegać jednej kwestii dotyczącej finansów, które mogą być zagrożone w sytuacji, kiedy Urząd Skarbowy pobierze od ZEDO podatki, a następnie sprawa zostanie w jakiejś części przez którąś ze stron przegrana. Jeśli przegra Gmina Gryfino, to przy tak wielkich kwotach 15-procentowe odsetki od pobranych kwot, które trzeba będzie zwrócić, będą poważnym zagrożeniem dla budżetu gminy Gryfino.

Radny Stanisław Różański – Burmistrz, jako organ władzy wykonawczej ma obowiązek podjęcia decyzji podatkowej, jeżeli chodzi o wymiar podatku od nieruchomości. Strona, której podatek dotyczy ma prawo od tej decyzji złożyć odwołanie, ale podatek musi uregulować do budżetu gminy wymierzony mu decyzją. W wyniku złożonego odwołania stanowisko zajmuje organ drugiej instancji i jest to decyzja ostateczna. Służy na nią skarga do NSA. Jest to na dzień dzisiejszy perspektywa dwóch lat.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - oprócz możliwości, aby fizycznie ściągać pieniądze z konta podatnika istnieją również inne możliwości zabezpieczenia roszczeń,  np. hipoteka, zastaw. W takich sytuacjach to zagrożenie jest dla organu podatkowego zminimalizowane. Jest to zagrożenie większe dla podatnika, bo odsetki obciążają jego i ta możliwość w sytuacji Gminy Gryfino w mojej ocenie, jako radnego powinna być brana pod uwagę

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – sprawa nie jest taka prosta, decyzje dotyczą milionów złotych, dlatego zatrudniam kancelarie, które mają mi w tej materii doradzić. Nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby Pan radny Nikitiński swoją myśl sformułował, Panie Burmistrzu przyjmujemy w budżecie taką kwotę, ale ta kwota może być niewykonalna. W ten sposób możemy rozmawiać. Natomiast stwarzanie takiego obrazu, że jest to budżet wirtualny, to wyglądałoby to, tak, że ten budżet został uchwalony jako „widzimisię” Burmistrza. Przedstawiony Radzie budżet opierał się na obowiązującym prawie. Mając podstawy zostałem zobligowany do ujęcia tych kwot w budżecie na rok 2008 i będę dalej dążył do tego, żeby ten budżet był w znacznej części wykonany. Dalej będziemy prowadzić z Zarządem ZEDO rozmowy nt. rozwiązania tego problemu. Problem nie jest łatwy, związany z bardzo znacznymi kwotami, potrzeba przy nim rozwagi i spokoju, dlatego też unikam nagłaśniania tej sprawy, uważam, że wspólnie musimy wypracować konsensus.

Radny Paweł Nikitiński – to co powiedział Pan radny Różański, Pan Przewodniczący i Pan Burmistrz to prawda, ale Panie Burmistrzu rozmawiamy o dwóch rzeczach, Zwracam uwagę na fakt iż w związku z zagrożeniami, które występują przy ostatecznych ustaleniach, nasze zobowiązania kredytowe są faktem, w momencie kiedy je podejmujemy. Kwestia rozstrzygnięcia tej złożonej sprawy, ostateczne werdykty są przed nami i ryzyko trzeba szacować w perspektywie najgorszego z możliwych rozwiązań, a nie najlepszego. Jeśli są instrumenty, które nas przed tym zabezpieczają, to powinniśmy je zastosować i do tego zmierzała moja wypowiedź.

Radny Artur Nycz – gdyby takie stanowisko było przedstawione rok temu, przy tworzeniu budżetu pewnie nie byłoby tych całorocznych dyskusji. Niestety to, że rok temu, przy tworzeniu budżetu zostało powiedziane, że za chwilę będziemy bardzo bogaci, będziemy mieli bardzo dużo pieniędzy i w związku z tym będzie nas na wszystko stać, niestety doprowadziło nas do takich dyskusji. Trzeba było od razu przyjąć to, co postulowaliśmy na początku roku, traktujmy te pieniądze, jako te, które są wprowadzone do budżetu, jako te, które niekoniecznie muszą być wykonane, ale nie zaciągajmy pod te pieniądze zobowiązań, traktujmy je, jakby ich nie było. Nie trzeba było rok temu tworzyć takiej aury, że w I, czy w II kwartale będą duże pieniądze. Doszliśmy do III kwartału, w którym wszyscy w końcu zdali sobie sprawę, że to jeszcze nie teraz, to wymaga czasu. Dzisiaj dochodzimy do konkluzji, która była prezentowana prawie rok temu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – Panie radny Nycz, jak Pan zapoznał się  z wykonaniem budżetu i z wydatkami budżetowymi za I półrocze, to zauważył Pan, że pewne sprawy były wstrzymywane. Gdybyśmy liczyli na te pieniądze, nie staralibyśmy się  o pożyczkę z NFOŚiGW i z WFOŚiGW. Przychody i wydatki są na dzień dzisiejszy na podobnym poziomie. Pieniądze były wydatkowane racjonalnie, te przychody powinny być ujęte w budżecie, natomiast były wstrzymywane pewne sprawy, żeby zachować cały czas równowagę budżetową. Nie występuje do Rady ze sprawą zaciągnięcia kredytu, bo gmina traci płynność finansową.

Rady Artur Nycz - Panie Burmistrzu, czy dostanę informację na temat budżetu zadaniowego? Chciałbym wiedzieć, czy my przez ostatnie dwa lata posunęliśmy się w tym temacie o krok?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Panie Burmistrzu, Pan radny Nycz zadał pytanie w trakcie sesji. Myślę, że otrzyma pisemną odpowiedź, tak jak Pan zapowiedział  w innych kwestiach.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zamknął obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2
 2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 3
 3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 4
 4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 5
 5. Wyniki głosowania nad przyjęciem nowego porządku obrad - załącznik nr 6
 6. Nowy porządek obrad stanowi załącznik nr 7
 7. Wyniki głosowania nad przyjęciem protokołów z: XXIX, XXX i XXXI sesji - załącznik nr 8
 8. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 9
 9. Stanowisko Ministerstwa Środowiska ws. możliwości udzielenia przez gminę dofinansowania właścicielom nieruchomości nieobjętych systemem gminnej kanalizacji sanitarnej oraz artykuł z „Gazety prawa i podatków” w sprawie sfinansowania przez gminę budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – załącznik nr 10
 10. Informacja na temat realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino w roku 2008 – załącznik nr 11
 11. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 12
 12. Informacja o stanie realizacji prac związanych z powołaniem Parku Regionalnego  w Gryfinie – załącznik nr 13
 13. Wniosek grupy radnych dot. odwołania Wiceprzewodniczącego Rady - załącznik nr 14
 14. Wniosek Klubu Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej dot. odwołania Wiceprzewodniczącego Rady - załącznik nr 15
 15. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej - załącznik nr 16
 16. Wzór karty do głosowania za odwołaniem Wiceprzewodniczącego Rady - załącznik  nr 17
 17. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem wzoru karty do głosowania - załącznik nr 18
 18. Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady - załącznik nr 19
 19. Wydruk wyników głosowania tajnego za odwołaniem Wiceprzewodniczącego Rady stanowi załącznik nr 20
 20. Karty z przeprowadzonego głosowania tajnego - załącznik nr 21
 21. Uchwała Nr XXXII/305/08 - załącznik nr 22
 22. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej - załącznik  nr 23
 23. Wzór karty do głosowania za powołaniem Wiceprzewodniczącego Rady - załącznik  nr 24
 24. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem wzoru karty do głosowania - załącznik nr 25
 25. Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady - załącznik nr 26
 26. Wydruk głosowania tajnego za powołaniem Wiceprzewodniczącego Rady - załącznik  nr 27
 27. Karty z przeprowadzonego głosowania tajnego - załącznik nr 28
 28. Uchwała Nr XXXII/306/08 - załącznik nr 29
 29. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, ul. Niepodległości - załącznik nr 30
 30. Uchwała Nr XXXII/307/08 - załącznik nr 31
 31. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino - załącznik nr 32
 32. Uchwała Nr XXXII/308/08 - załącznik nr 33
 33. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie oddania w użyczenie na okres do dnia 30.06.2009 r., lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy  ul. Nadodrzańskiej nr 1, z przeznaczeniem na cele związane z działalnością statutową - załącznik nr 34
 34. Uchwała Nr XXXII/309/08 - załącznik nr 35
 35. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino - załącznik nr 36
 36. Uchwała Nr XXXII/310/08 - załącznik nr 37
 37. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych oraz rolnego - załącznik nr 38
 38. Uchwała Nr XXXII/311/08 - załącznik nr 39
 39. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2009 - załącznik nr 40
 40. Uchwała Nr XXXII/312/08 - załącznik nr 41
 41. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie - załącznik nr 42
 42. Uchwała Nr XXXII/313/08 - załącznik nr 43
 43. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania - załącznik nr 44
 44. Uchwała Nr XXXII/314/08 - załącznik nr 45
 45. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie - załącznik nr 46
 46. Uchwała Nr XXXII/315/08 - załącznik nr 47
 47. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu - załącznik nr 48
 48. Uchwała Nr XXXII/316/08 - załącznik nr 49
 49. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, ul. Flisacza - załącznik nr 50
 50. Uchwała Nr XXXII/317/08 - załącznik nr 51
 51. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfina - załącznik nr 52
 52. Uchwała Nr XXXII/318/08 - załącznik nr 53
 53. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie oddania budynku w użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata - załącznik nr 54
 54. Uchwała Nr XXXII/319/08 - załącznik nr 55
 55. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego - załącznik nr 56
 56. Uchwała Nr XXXII/320/08 - załącznik nr 57
 57. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. - załącznik nr 58
 58. Uchwała Nr XXXII/321/08 - załącznik nr 59
 59. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. - załącznik nr 60
 60. Uchwała Nr XXXII/322/08 - załącznik nr 61
 61. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gryfino - załącznik nr 62
 62. Uchwała Nr XXXII/323/08 - załącznik nr 63
 63. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w remoncie chodników na ulicach powiatowych w mieście Gryfino - załącznik nr 64
 64. Uchwała Nr XXXII/324/08 - załącznik nr 65
 65. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego, położonego w obrębie ewidencyjnym Gardno - załącznik nr 66
 66. Uchwała Nr XXXII/325/08 - załącznik nr 67
 67. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza w zakresie programu inwestycyjnego rozwoju sieci energetyki cieplnej na terenie Gminy Gryfino - załącznik nr 68
 68. Uchwała Nr XXXII/326/08 - załącznik nr 69
 69. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. - załącznik nr 70
 70. Uchwała Nr XXXII/327/08 - załącznik nr 71
 71. Wydruk wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW - załącznik nr 72
 72. Uchwała Nr XXXII/328/08 - załącznik nr 73
 73. Analiza oświadczeń majątkowych przeprowadzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie – załącznik nr 74
 74. Analiza oświadczeń majątkowych przeprowadzona przez Wojewodę Zachodniopomorskiego – załącznik nr 75
 75. Analiza oświadczeń majątkowych przeprowadzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – załącznik nr 76
 76. Analiza oświadczeń majątkowych przeprowadzona przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie – załącznik nr 77.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Protokół sporządziła:
inspektor Agnieszka Grzegorczyk