Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/389/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zmiany nazwy oraz obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie

UCHWAŁA NR XXXVII/389/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 marca 2009 r.


w sprawie zmiany nazwy oraz obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej  w Gryfinie

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz.1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33) oraz § 1 ust. 1 pkt 1 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej, stanowiącego załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624; z 2002 r. Nr 10, poz. 96; z 2003 r. Nr 146, poz. 1416; z 2004 r. Nr 66, poz. 606; z 2005 r. Nr 10, poz. 75; z 2007 r. Nr 35, poz.222) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2009 roku Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej  w Gryfinie nadaje się nazwę „Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie”.

§ 2. Z dniem 1 września 2009 roku obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie obejmuje następujące ulice w mieście Gryfino: 1 Maja numery 15, 15a, 16, od 19 do 22c, Adama Rapackiego, Armii Krajowej do numeru 8, Bałtycka, Bolesława Chrobrego, Brzozowa, Czechosłowacka, Energetyków do numeru 14 (parzyste) oraz wszystkie nieparzyste, Ks. Jerzego Popiełuszki, Kościelna do numeru 22 parzyste oraz do numeru 25 nieparzyste, Łużycka, Mieszka I, Niepodległości, Parkowa, Piastów od numeru 6 do 20 (parzyste), Podgórna, Sportowa, Topolowa, Wierzbowa, Wincentego Witosa, Generała Andersa, Władysława Łokietka, Wodnika, a także miejscowości: Ciosna, Gajki, Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo, Pniewo, Pastuszka, Steklno, Stelinko, Szczawno, Śremsko, Włodkowice, Zaborze, Żórawki, Żórawie.

§ 2. Traci moc § 3 uchwały Nr VI/66/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie, ul. Łużycka 22 oraz określenia jej obwodu. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 17, poz. 229)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) określanie granic obwodów szkół podstawowych należy do kompetencji rady gminy. Z obecnego obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie zostaje zabrany fragment leżący na wschód od linii kolejowej. Rozwiązanie to pozwoli na wyeliminowanie drogi do szkoły poprzez przejazd kolejowy. Jednocześnie zostanie przesunięta granica obwodu na północ, aż do ulic bezpośrednio przyległych do Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz ulic komunikacyjnie bardziej powiązanych ze Szkołą Podstawową Nr 2. Zmiany obwodu pozwolą także oficjalnie uwzględnić w nazwie fakt, iż funkcjonują w szkole oddziały integracyjne.

Sporządziła:
Magdalena Krzanowska