Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/388/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XXXVII/388/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 marca 2009 r.


w sprawie utworzenia i nadania statutu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5, art. 58 ust. 1, 2, 6 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz.1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.128; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; z 2007 r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2009 r. tworzy się Szkołę Podstawową Nr 3 w Gryfinie, zwaną dalej Szkołą Podstawową.

§ 2. Siedziba Szkoły Podstawowej znajduje się w budynku przy ul. Iwaszkiewicza Nr 70 w Gryfinie.

§ 3. Obwód Szkoły Podstawowej obejmuje następujące ulice w Gryfinie: Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Armii Krajowej od numeru 8, Artyleryjska, Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, Jana Pawła II, Jarosława Iwaszkiewicza (numery parzyste 30-66, numery nieparzyste 15-25), Juliusza Słowackiego, Kwiatowa, Lechicka, Letnia, Marii Konopnickiej, Ogrodowa, Okrężna, Pogodna, Słoneczna, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego, Władysława Reymonta, Zygmunta Krasińskiego.

§ 4. Na rok szkolny 2009/2010 zostanie przeprowadzony nabór wyłącznie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej oraz do oddziałów przedszkolnych dla dzieci 6-letnich.

§ 5.

  1. Szkoła Podstawowa jest jednostką budżetową.
  2. Zasady gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej określają odrębne przepisy.

§ 6. Wyposaża się Szkołę Podstawową w mienie niezbędne do realizacji ramowego planu nauczania w zakresie podstawy programowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 7. Akt założycielski Szkoły Podstawowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Nadaje się statut Szkoły Podstawowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia  1 września 2009 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zakładanie i prowadzenie szkół podstawowych należy do zadań własnych gminy.
W chwili obecnej na terenie Miasta Gryfina uczniowie uczęszczają do trzech Szkół Podstawowych. Biorąc pod uwagę sytuację demograficzną i wzrost urodzeń w poszczególnych rocznikach zasadnym jest utworzenie dodatkowej Szkoły Podstawowej, co pozwoli na odciążenie przepełnionych pozostałych szkół. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 3 obejmował będzie większość osiedla Górny Taras wraz z częścią aktualnego obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1, która znajduje się na Górnym Tarasie. Rozwiązanie takie pozwoli zagospodarować cały obiekt szkolny przy ul. Iwaszkiewicza 70 oraz poprawi warunki nauczania w Szkole Podstawowej Nr 2 poprzez wyeliminowanie konieczności prowadzenia zajęć do późnych godzin popołudniowych. Dodatkowa Szkoła Podstawowa pozwoli na stworzenie we wszystkich placówkach lepszych warunków nauczania oraz funkcjonowania szkół.

Sporządziła:
Magdalena Krzanowska