Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/393/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2009 r. Zespołu Szkół w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XXXVII/393/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 marca 2009 r.


w sprawie zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2009 r. Zespołu Szkół w Gryfinie

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 5, art. 62 ust. 1, 3, 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz.1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370;  z 2009 r. Nr 6, poz. 33) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zamierza się z dniem 1 września 2009 r. utworzyć Zespół Szkół z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie, który powstanie z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 3  w Gryfinie oraz Gimnazjum Nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie.

§ 2. Projekt Aktu Założycielskiego Zespołu Szkół, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do:

  1. przedłożenia do zaopiniowania projektu Aktu Założycielskiego Radzie Pedagogicznej Gimnazjum Nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie.
  2. wystąpienia do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o wydanie pozytywnej opinii w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Gimnazjum Nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie oraz utworzona z dniem 1 września 2009 r. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie będą prowadzić swoją działalność statutową w tym samym budynku szkolnym. Część nauczycieli zatrudnionych obecnie  w Gimnazjum posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć w nowoutworzonej Szkole Podstawowej. Utworzenie Zespołu Szkół w Gryfinie stworzy warunki do lepszego nauczania uczniów tych szkół poprzez współdziałanie nauczycieli prowadzący zajęcia na etapie szkoły podstawowej i gimnazjum. Jednocześnie utworzenie nowej Szkoły Podstawowej pozwoli na odciążenie pozostałych szkół tego typu, jeżeli chodzi o ilość uczniów i warunki lokalowe. Pozwoli na lepsze funkcjonowanie i warunki nauczania uczniów ze wszystkich szkół podstawowych.
Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ prowadzący szkoły różnych typów może połączyć je w zespół, z tym że utworzenie zespołu wymaga zaopiniowania aktu założycielskiego przez rady pedagogiczne szkół włączanych do zespołu, a w przypadku połączenia w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum również pozytywnej opinii kuratora oświaty. W związku z tym należy podjąć uchwałę intencyjną w tej sprawie.

Sporządziła:
Magdalena Krzanowska