Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/395/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na rok 2009.

UCHWAŁA NR  XXXVII/395/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 marca 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974,Nr173poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 213, poz. 1458) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  489.560 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO 489.560
926     Kultura fizyczna i sport 489.560
92601   Obiekty sportowe 489.560
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 489.560
OGÓŁEM 489.560

§ 2.

  1. Deficyt wynikającą z niniejszej uchwały w kwocie 489.560 zł sfinansowany zostanie z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
  2. Deficyt budżetu ulega zwiększeniu i wynosi 16.518.324 zł.

§ 3. Załącznikowi nr 5 do Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z podjęciem Uchwały  Rady Miejskiej w Gryfinie  w sprawie utworzenia zakładu budżetowego – Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie konieczne jest wprowadzenie do budżetu Gminy Gryfino planu przychodów i wydatków nowo utworzonego zakładu budżetowego.

Centrum Wodne LAGUNA zaplanowało wydatki w wysokości 5.808.360 zł, natomiast dochody własne w wysokości 5.318.800 zł oraz dotację  z budżetu Gminy Gryfino w wysokości 489.560 zł.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz