Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/386/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 4 w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XXXVII/386/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 marca 2009 roku


w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 4 w Gryfinie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) w związku z § 1 ust. 3 ramowego statutu szkoły podstawowej stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001 Nr 61 poz. 624; z 2002 r. Nr 10 poz. 96; z 2003 r. Nr 146 poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606; z 2005 r. Nr 10, poz. 75,  z 2007 Nr 35 poz. 222) uchwala się co następuje:

§ 1. Przedszkolu Nr 4, z siedzibą przy ul. Łużyckiej 24 w Gryfinie, nadaje się imię „Pszczółki Mai”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonego plebiscytu, w którym wzięły udział dzieci wraz  z rodzicami, osoby zaprzyjaźnione i odwiedzające personel, Rada Rodziców oraz Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 4, zostało wybrane imię Pszczółki Mai.
Zgodnie z § 1 ust. 4 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.) organ prowadzący nadaje imię szkole na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Sporządziła:
Marta Marczak