Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/396/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r.

UCHWAŁA NR XXXVII/396/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 marca 2009r.


w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113  poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974,Nr173poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 213, poz. 1458) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz.1227, Nr 223, poz.1464) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r., w następujących kwotach:

  • Przychody – 2.560.000 zł
  • Wydatki – 6.560.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Uchwała budżetowa Gminy Gryfino na rok 2009 zawiera ogólne kwoty przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niniejsza uchwała zawiera zestawienia przychodów i wydatków GFOŚiGW w szczegółowości do paragrafów i poszczególnych zadań.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz