Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/392/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy

UCHWAŁA NR XXXVII/392/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 marca 2009 r.


w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz.1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2009 roku obwód Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I  w Żabnicy obejmuje następujące ulice w miejscowości Gryfino: Fabryczna, Rybacka, Wodna, Zielna, Łączna oraz miejscowości: Czepino, Żabnica, Nowe Brynki, Dębce.

§ 2. Traci moc § 3 uchwały Nr VI/69/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Żabnicy oraz określenia jej obwodu. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 17, poz. 232)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) określanie granic obwodów szkół podstawowych należy do kompetencji rady gminy.
Od roku 1999, kiedy to zostały uchwalone przez Radę Miejską w Gryfinie obwody szkół podstawowych powstało wiele nowych ulic, które należy formalnie przypisać do obwodów obecnie prosperujących szkół, dlatego też wraz ze zmianami obwodów szkół miejskich, zasadnym jest włączenie ulicy Łącznej do obwodu Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I.

Sporządziła:
Magdalena Krzanowska