Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/417/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

UCHWAŁA NR  XXXVIII/417/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974,Nr173poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  10.000 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

10.000
700     Gospodarka mieszkaniowa 10.000
70095   Pozostała działalność 10.000
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10.000

OGÓŁEM

10.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę  10.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

10.000
758     Różne rozliczenia 10.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 10.000
4810 Rezerwy 10.000
OGÓŁEM 10.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się  w związku z wnioskiem Przewodniczącego Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie udzielenia pomocy dla poszkodowanych z pożaru przy ul. Wolańskiej w Kamieniu Pomorskim.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz