Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/421/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009

UCHWAŁA NR XXXVIII/421/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 kwietnia 2009 r.


w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół  ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.128; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458) uchwala się co następuje:

§ 1. Gmina Gryfino przystąpi do realizacji projektu „Stypendia EFS szansą edukacyjną dla młodzieży wiejskiej w szkołach ponadgimnazjalnych Gminy Gryfino” w ramach Działania 2.2. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006.

§ 2. Projekt stypendialny, o którym mowa w § 1, będzie realizowany wyłącznie ze środków finansowych przyznanych na ten cel przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

§ 3. Ustala się Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił zamknięty konkurs na projekty w ramach Działania 2.2 Wspieranie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 - Typ I Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Stypendia są przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Środki finansowe przyznawane w ramach tego programu są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego (68,05%) oraz z Budżetu Państwa (31,95%).
Gmina Gryfino, jako organ prowadzący dla szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, ma zamiar przystąpić do powyższego konkursu składając projekt „Stypendia EFS szansą edukacyjną dla młodzieży wiejskiej w szkołach ponadgimnazjalnych Gminy Gryfino”. Do projektu należy dołączyć m. in. regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów należy do kompetencji rady gminy.

Sporządził:
Swietłana Sochaj