Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/414/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na rok 2009.

UCHWAŁA NR  XXXVIII/414/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 kwietnia 2009 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974,Nr173poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  96.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

8.000
854     Edukacyjne opieka wychowawcza 8.000
85495   Pozostała działalność 8.000
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8.000
Biblioteka Publiczna w Gryfinie 8.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.000
92116   Biblioteki 8.000
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8.000
Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Gryfinie 80.000
854     Edukacyjne opieka wychowawcza  
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 80.000
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80.000
OGÓŁEM 96.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  128.000 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 14.000
854     Edukacyjne opieka wychowawcza 8.000
85495   Pozostała działalność 8.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 6.000
 
851     Ochrona zdrowia 6.000
85195   Pozostała działalność 6.000
4300 Zakup usług pozostałych 6.000
Przedszkole Nr  4 w Gryfinie 3.000
801     Oświata i wychowanie 3.000
80104   Przedszkola 3.000
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 3.000
Przedszkole Nr  5 w Gryfinie 8.000
801     Oświata i wychowanie 8.000
80104   Przedszkola 8.000
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 8.000
Przedszkole Nr  1 w Gryfinie 5.000
801     Oświata i wychowanie 5.000
80104   Przedszkola 5.000
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 5.000
Przedszkole Nr  2 w Gryfinie 5.000
801     Oświata i wychowanie 5.000
80104   Przedszkola 5.000
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 5.000
Przedszkole Nr  3 w Gryfinie 5.000
801     Oświata i wychowanie 5.000
80104   Przedszkola 5.000
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 5.000
Biblioteka Publiczna w Gryfinie 8.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.000
92116   Biblioteki 8.000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 8.000
Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Gryfinie 80.000
854     Edukacyjne opieka wychowawcza 80.000
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 80.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000
4300 Zakup usług pozostałych 55.000
OGÓŁEM 128.000

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę  32.000 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 6.000
801     Oświata i wychowanie 6.000
80195   Pozostała działalność 6.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 6.000
852     Pomoc społeczna 6.000
85219   Ośrodki pomocy społecznej 6.000
4300 Zakup usług pozostałych 6.000
Przedszkole Nr  4 w Gryfinie 20.000
801     Oświata i wychowanie 20.000
80104   Przedszkola 20.000
2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

20.000
OGÓŁEM 32.000

§ 4. Załącznikowi nr 5 do Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 801

  • 6.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem dla Przedszkola Nr 4 i Przedszkola Nr 5 w Gryfinie w związku z uroczystościami z okazji nadania imienia placówkom,
  • 20.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek  Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Gryfinie w związku z koniecznością przesunięcia środków na zatrudnienie logopedy w pozostałych przedszkolach (po 5.000 zł)

Dział 852, 851

  • 6.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w związku z przejęciem zadania – opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych -  przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (dział 851 );

Dział 854

  • 8.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku realizacją porozumienia realizowanego w ramach projektu „Kobieta potrafi” z przeznaczeniem na zorganizowanie opieki nad dziećmi uczestniczek ww. projektu;
  • 80.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku     z porozumieniem z Powiatem Gryfińskim Nr EK-3/09 z dnia 10 lutego 2009r.w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu (dotacja dla MOS);

Dział 921

8.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z porozumieniem z Powiatem Gryfińskim Nr EK-2/09 z dnia 10 lutego 2009r.  w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

Zmiany w załączniku dotyczącym planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009r. dokonuje się  na wniosek:

  • Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Gryfinie w związku z koniecznością przesunięcia środków na zatrudnienie logopedy w pozostałych przedszkolach (po 5.000 zł),
  • Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem dla Przedszkola Nr 4 i Przedszkola Nr 5 w Gryfinie w związku z uroczystościami z okazji nadania imienia placówkom ( po 3.000 zł).

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz