Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/411/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino

UCHWAŁA NR XXXVIII/411/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino

Na podstawie art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542; Nr 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917  Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dyrektorów przedszkoli, szkół oraz placówek prowadzonych przez Gminę Gryfino zwalnia się z prowadzenia zajęć realizowanych w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

§ 2. 

  1. Wicedyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Gryfino obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, według następujących norm:
L.p. Stanowisko kierownicze Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin Zniżka tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin po zniżce
1 2 3 4 5
1. Wicedyrektor szkoły każdego typu, liczącej:      
a) od 10 do 20 oddziałów 18 10 8
b) od 21 do 30 oddziałów 18 12 6
c) powyżej 30 oddziałów 18 14 4
2. Wicedyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 18 8 10
  1. Wicedyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Gryfino, zatrudnionym na stanowiskach, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest większy niż 18 godzin, udziela się odpowiednio większą zniżkę tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niż liczba godzin określona w kolumnie 4 tabeli z ust. 1, w takiej wysokości, że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin po zniżce wynosi liczbę godzin określonych w kolumnie 5 tabeli z ust. 1.

§ 3.

  1. Nauczyciela, który pełni obowiązki dyrektora przedszkola, szkoły albo placówki w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono obowiązki dyrektora, zwalnia się z prowadzenia zajęć realizowanych w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zastępstwo, a jeżeli zastępstwo nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
  2. Nauczycielowi, który pełni obowiązki wicedyrektora szkoły lub placówki w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych według norm określonych w § 2 od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zastępstwo, a jeżeli zastępstwo nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIX/614/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino przedszkolach, szkołach oraz w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych w ust. 3 w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji tych zajęć.
Powyższe zagadnienia regulowała uchwała Nr XLIX/614/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino przedszkolach, szkołach oraz w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym.
Niniejsza uchwała uwzględnia zmiany sieci oraz struktury szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Gryfino, które zaistniały w okresie od podjęcia powyższej uchwały. Wymiar zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko wicedyrektora szkoły lub placówki uzależnia się od ilości oddziałów, natomiast nie zmienia zasady całkowitego zwalniania dyrektorów szkół i placówek od obowiązku wykonywania tych zajęć.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj