Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/406/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIEz dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gryfino nieruchomości gruntowych w dzierżawę na czas nieoznaczony.

UCHWAŁA NR XXXVIII/406/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 kwietnia 2009 r.


w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gryfino nieruchomości  gruntowych w dzierżawę na czas nieoznaczony.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806;  z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457;  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) -  uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę Gryfino w dzierżawę na czas nieoznaczony od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Gryfino, nieruchomości gruntowych, o łącznej powierzchni 0,1950 ha, stanowiących części działek nr 192/3 (obręb ewidencyjny Krzypnica), 115/8, 115/11, 115/12, 115/13, 116/2, 116/3, 145/2, 152/5 (obręb ewidencyjny Pniewo), z przeznaczeniem na wykonanie sieci wodociągowej na odcinku od ujęcia wody „Krzypnica” do stacji uzdatniania wody „Tywa”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzją Nr CP/18/08 znak: BMP.PP-7331-CP/13/08 z dnia 14 sierpnia 2008 r. ustalono dla Gminy Gryfino lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rurociągu wody surowej od ujęcia wody „Krzypnica” do istniejącego rurociągu sieci cieplnej przy budynku „Na Rozstajach” wraz z przebudową ujęcia wody „Krzypnica” umożliwiającą przesył wody surowej z istniejącej studni na ujęciu wody „Krzypnica” do stacji uzdatniania wody „Tywa”. Zgodnie z tą decyzją planowana trasa przebiegu wodociągu przebiegać będzie między innymi przez grunty stanowiące własność Skarbu Państwa – w zarządzie Nadleśnictwa Gryfino, wymienione w § 1 uchwały. Wobec powyższego, w celu przystąpienia do realizacji zamierzonej inwestycji, zachodzi konieczność pozyskania przez Gminę tytułu prawnego do przedmiotowych gruntów. W tym celu wystąpiono do Nadleśnictwa Gryfino, będącego z mocy prawa zarządcą nieruchomości, o udostępnienie ich części na wskazany cel. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Szczecinie wyraził zgodę na udostępnienie gruntów na czas nieoznaczony na zasadzie dzierżawy.
W związku z tym, że godnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, do przejęcia przez Gminę nieruchomości w dzierżawę na czas przekraczający okres 3 lat, wymagana jest zgoda Rady Miejskiej – przygotowano projekt niniejszej uchwały.

Sporządziła:
K.Lamperska