Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/399/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 kwietnia 2009 roku zmieniająca uchwałę Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów.

UCHWAŁA NR XXXVIII/399/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 kwietnia 2009 roku


zmieniająca uchwałę Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; zm. Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 43, poz. 894) zmienionej uchwałami Nr VII/114/03 z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 47, poz. 777) i Nr XXXVII/480/05 z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 65, poz. 1409) wprowadza się następujące zmiany:

  1. w numerze obwodu głosowania 5, kolumna „Granice obwodu głosowania” otrzymuje brzmienie:
    „Część miasta Gryfina obejmująca ulice: Adama Asnyka, Armii Krajowej, Artyleryjską, Kwiatową, Zygmunta Krasińskiego nr nieparzyste od 1 do 11 i nr parzyste od 2 do 38, Lechicką, Letnią, Adama Mickiewicza, Ogrodową, Okrężną, Elizy Orzeszkowej, Pogodną, Bolesława Prusa, Władysława Reymonta, Henryka Sienkiewicza, Słoneczną, Juliusza Słowackiego, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego.”
  2. w numerze obwodu głosowania 10, kolumna „Granice obwodu głosowania” otrzymuje brzmienie:
    „Część miasta Gryfina obejmująca ulice: Flisaczą nieparzyste od nr 51 i parzyste od nr 4, Grunwaldzką, Hugo Kołłątaja, Krótką, Kujawską, Bolesława Limanowskiego, 11 Listopada od nr 2 do nr 16 C, Mazowiecką, Mazurską, Opolską, Orląt Lwowskich, Pionierów, Podlaską, Pomorską, Przytulną, Stanisława Staszica, Śląską, Szczecińską, Fabryczną, Łączną, Rybacką, Wodną, Zielną.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób miejscowo przyjęty.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W związku z zarządzonymi wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian do dotychczasowych granic obwodu głosowania nr 5 oraz nr 10.
Powyższe zmiany spowodowane są nadaniem uchwałą Rady Miejskiej nowych nazw ulic na terenie miasta Gryfina.
W okresie pomiędzy wyborami posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 21 października 2007r. a wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009r
zostały uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nadane nowe nazwy ulic w miejscowości Gryfino:

  • Uchwałą Nr XXVIII/269/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 lipca 2008r.  - ul. Pogodna,

  • Uchwałą Nr XXVIII/268/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 lipca 2008r.  - ul. Opolska.

W związku z powyższym zaistniała konieczność dopisania nowych nazw ulic do granic obwodu głosowania w celu umożliwienia wyborcom zrealizowania prawa do udziału w wyborach.
Aktualna liczba mieszkańców w obwodach głosowania nr 5 oraz nr 10 po dokonaniu zmian nie przekroczy ustawowej granicy 3.000.

Sporządziła:
Justyna Satanowska