Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/420/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Zespołowi Szkół w Gryfinie

UCHWAŁA NR XXXVIII/420/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 kwietnia 2009 r.


w sprawie utworzenia i nadania statutu Zespołowi Szkół w Gryfinie

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 5, art. 58, ust. 1 i 2, art. 62 ust. 1, 3, 5b ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz.1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2009 r. tworzy się Zespół Szkół z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie, w skład którego wchodzą:

  1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie,
  2. Gimnazjum Nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie.

§ 2. Mienie będące w użytkowaniu szkół, o których mowa w § 1, przeznacza się na wyposażenie Zespołu Szkół w Gryfinie.

§ 3. Obwód Zespołu Szkół w Gryfinie obejmuje obwody:

  1. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie – ulice w Gryfinie: Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Armii Krajowej od numeru 8, Artyleryjska, Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, Jana Pawła II, Jarosława Iwaszkiewicza (numery parzyste 30-66, numery nieparzyste 15-25), Juliusza Słowackiego, Kwiatowa, Lechicka, Letnia, Marii Konopnickiej, Ogrodowa, Okrężna, Pogodna, Słoneczna, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego, Władysława Reymonta, Zygmunta Krasińskiego.
  2. Gimnazjum Nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie - następujące ulice w Gryfinie: 1 Maja, 9 Maja, 11 Listopada, Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Armii Krajowej od nr 5 do końca (numery nieparzyste) i od nr 12 do końca (numery parzyste), Artyleryjską, Bolesława Chrobrego nr 33 i nr 54, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Limanowskiego, Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej, Fabryczną, Flisaczą, Garbarską, Grunwaldzką, Henryka Sienkiewicza, Hugo Kołłątaja, Jana Pawła II, Jarosława Iwaszkiewicza, Juliusza Słowackiego, Kolejową, Krótką, Kujawską, Kwiatową, Lechicką, Letnią, Łączną, Marii Konopnickiej, Mazowiecką, Mazurską, Ogrodową, Okrężną, Orląt Lwowskich, Pionierów, Podlaską, Pomorską, Przytulną, Rybacką, Słoneczną, Słowiańską, Sprzymierzonych, Stanisława Staszica, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego, Szczecińską, Śląską, Targową, Władysława Reymonta, Wodną, Wojska Polskiego, Zielną, Zygmunta Krasińskiego oraz miejscowości: Ciosna, Czepino, Daleszewo, Dębce, Gajki, Krajnik, Krzypnica, Łubnica, Nowe Brynki, Nowe Czarnowo, Pastuszka, Pniewo, Radziszewo, Steklinko, Steklno, Szczawno, Śremsko, Włodkowice, Zaborze, Żabnica, Żórawie, Żórawki.

§ 4. Akt założycielski Zespołu Szkół w Gryfinie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Nadaje się Zespołowi Szkół w Gryfinie Statut stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2009 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę Nr XXXVII/393/09 w sprawie zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2009 r. Zespołu Szkół w Gryfinie. Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ prowadzący szkoły różnych typów może połączyć je w zespół, z tym że utworzenie zespołu wymaga zaopiniowania aktu założycielskiego przez rady pedagogiczne szkół włączanych do zespołu, a w przypadku połączenia w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum również pozytywnej opinii kuratora oświaty.
Rada Pedagogiczna Gimnazjum Nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie w dniu 30 marca 2009 r. pozytywnie zaopiniowała projekt aktu założycielskiego Zespołu Szkół w Gryfinie. Nie zasięgnięto opinii Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie, gdyż zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/388/09 Rady Miejskie w Gryfinie z dnia 12 marca 2009 r. rozpocznie ona swoją działalność z dniem 1 września 2009 r.
W dniu 15 kwietnia 2009 r. Zachodniopomorski Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię o połączeniu od dnia 1 września 2009 r. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie oraz Gimnazjum Nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie.

Sporządziła:
Magdalena Krzanowska