Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/400/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w domu pomocy społecznej.

UCHWAŁA NR XXXVIII/400/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 kwietnia 2009 roku


w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w domu pomocy społecznej.

Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219; zm. Dz. U. z 2006r. Nr 218, poz. 1592; z 2007r. Nr 112, poz. 766) w związku z art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007r. Nr 190, poz. 1360; zm. Dz. U. z 2008r. Nr 171 poz. 1056) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. na terenie Gminy Gryfino tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 19 w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach 11.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób miejscowo przyjęty.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Do uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w domu pomocy społecznej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007r. Nr 190, poz. 1360 ze zmianami) w związku z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) nakazuje się utworzenie obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, zakładzie pomocy społecznej bądź w innym zakładzie tego rodzaju, „jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 50 wyborców, a gdy liczba wyborców byłaby mniejsza, wówczas można utworzyć obwód głosowania po zasięgnięciu opinii kierownika szpitala lub zakładu pomocy społecznej”.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dębcach złożył pisemną deklarację, że w związku z tym, iż w przewidywanym terminie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kierowanej przez niego placówce przebywać będzie 65 osób uprawnionych do głosowania dlatego, też istnieje potrzeba utworzenia obwodu.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie oraz dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Nowym Czarnowie oświadczyli, że w ich placówkach nie ma potrzeby tworzenia obwodów głosowania.
W związku z powyższym istnieje konieczność powołania na trenie Gminy Gryfino odrębnego obwodu głosowania w domu pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2009r.
Siedziba obwodowej komisji nr 19 została wyznaczona na terenie tego obwodu głosowania.

Sporządziła:
Justyna Satanowska