Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/418/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji

UCHWAŁA NR XXXVIII/418/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 kwietnia 2009 r.


w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji

Na podstawie art.10 ust.2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr173poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458), oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz.539, Nr 220, poz. 1499, z 2009r. Nr 1, poz. 2), uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Powiatowi Gryfińskiemu dotacji w kwocie 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

W związku z wnioskiem Starostwa Powiatowego w Gryfinie o współfinansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie, Gmina Gryfino postanawia dofinansować utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie w kwocie 20.000 zł, co stanowi wkład do 10% dofinansowania zadania powiatu (37.812 zł), pozostałe 90% zostanie sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zadaniem warsztatów jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Gryfino (20 uczestników z Gminy Gryfino, 5 osób z Gminy Banie). Warsztaty są miejscem gdzie osoby niepełnosprawna przebywa przez 5 dni w tygodniu, mając zapewnioną profesjonalną opiekę i specjalistyczne zajęci, które przygotowują ich do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz