Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/412/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino

UCHWAŁA NR XXXVIII/412/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 kwietnia 2009 r.


w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542; Nr 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917; Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć na stanowiskach niewymienionych
  w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w szkołach i placówkach Gminy Gryfino, ustala się według następujący norm:
L.p. Stanowiska Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć
1. Pedagodzy, psychologowie, logopedzi, doradcy zawodowi, terapeuci 20
2. Nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w grupach mieszanych, do których uczęszczają dzieci 6-letnie oraz dzieci innych grup wiekowych 22
3. Nauczyciele placówek wychowania pozaszkolnego i nauczyciele klubów szkolnych, którzy prowadza zajęcia w systemie innym niż w pracowni (sekcji) 22
4 Wychowawcy świetlic szkolnych, sprawujące opiekę nad uczniami dowożonymi do szkół 26
 1. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w wierszu 1 tabeli z ust. 1 należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, terapeutycznych i korekcyjnych.

§ 2. 

 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin określa się dzieląc łączną liczbę godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi na łączną liczbę etatów przydzielonych na poszczególnych stanowiskach, według następującego wzoru:
  W = (x1 + x2 + … + xn) : [ (x1 : y1) + (x2 : y2) + … + (xn : yn)]
  gdzie:
  W – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  x1, x2, … xn - oznacza ilość godzin przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły lub placówki na poszczególnych stanowiskach,
  y1, y2, ….. yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz w tabeli z §1 ust. 1 niniejszej uchwały.
 2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, określa się w pełnych godzinach tak, że pomija się wielkość do 0,5 godziny, a wielkość co najmniej 0,5 godziny zaokrągla się do pełnej godziny. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe.
 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia etatu ustala się według zasad określonych w ust. 1.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/261/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) organy prowadzące szkoły lub placówki określają m. in. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3 tej ustawy, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty.
Powyższe zagadnienia regulowała uchwała Nr XX/261/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela.
Niniejsza uchwała uwzględnia zmiany w organizacji działalności szkół, ustalając wymiar zajęć dla doradców zawodowych i wychowawców świetlic szkolnych, sprawujących opiekę nad uczniami dowożonymi do szkół oraz doprecyzowuje sposób obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj