Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/415/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2009.

UCHWAŁA NR XXXVIII/415/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 kwietnia 2009 r.


w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych  w roku 2009

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390;  z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875; z 2009 r. Nr 31, poz. 206), uchwala się co następuje:

§ 1. Na remonty zabytkowych obiektów sakralnych położonych na terenie gminy Gryfino, przyznaje się dotacje dla właścicieli tych obiektów w łącznej wysokości 185.000 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100).

§ 2. Kwotę określoną w § 1 dzieli się w następujący sposób:

 1. 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) dla Parafii pw. Świętej Trójcy w Chwarstnicy z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt sakralny  w miejscowości Chwarstnica - w szczególności na przeprowadzenie remontu konserwatorskiego zabytkowej, drewnianej wieży kościoła,
 2. 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) dla Parafii pw. Świętej Trójcy w Chwarstnicy z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt sakralny w miejscowości Sobieradz, w szczególności na remont wnętrza kościoła,
 3. 35.000 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy 00/100) dla Parafii pw. Narodzenia NMP w Gryfinie z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt sakralny w miejscowości Gryfino, w szczególności na opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji kościoła w zakresie elewacji i dachu, w tym:
  • inwentaryzację elewacji i więźby dachowej,
  • ekspertyzę stanu technicznego,
  • program konserwatorski,
 4. 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Radziszewie z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt sakralny w miejscowości Stare Brynki, w szczególności na uzupełnienie braków w murach kościoła,
 5. 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Radziszewie z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt sakralny w miejscowości Chlebowo, w szczególności na wykonanie spoinowania podłóg,
 6. 40.000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100) dla Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Wełtyniu z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt sakralny w miejscowości Wełtyń, w szczególności na wymianę pokrycia dachowego wieży kościoła,
 7. 40.000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100) dla Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gardnie z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt w miejscowości Gardno, w szczególności na prace związane z remontem dachu,
 8. 30.000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100) dla Parafii pw. Św. Ojca Pio w Pniewie z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt sakralny w miejscowości Steklno, w szczególności na remont muru kamiennego,

§ 3. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich,
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji budynku,
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenia  w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności,
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
 14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15,
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej  i odgromowej.

§ 4.

 1. Szczegóły dotyczące zasad rozliczania i kontroli dotacji zostaną określone  w stosownych umowach.
 2. Warunkiem przekazania środków na realizację zadań, o których mowa w § 1, jest złożenie kosztorysu inwestorskiego.

§ 5. Wszelkie prace wykonywane ze środków z dotacji przyznanej niniejszą uchwałą muszą być przeprowadzane zgodnie ze wskazaniami i pod nadzorem konserwatora zabytków.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Zadania własne gminy obejmują sprawy związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, gmina może udzielać pomocy materialnej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla zabytków wpisanych do rejestru, w formie dotacji, na zasadach przyjętych uchwałą przez organ stanowiący.
Zaproponowane kwoty dotacji uwzględniają złożone wcześniej wnioski z poszczególnych parafii. Wszystkie obiekty wyszczególnione w projekcie uchwały są wpisane do rejestru zabytków.

Sporządził:
Dariusz Januszewski