Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/416/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Gminie Kamień Pomorski dotacji celowej.

UCHWAŁA NR XXXVIII/416/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 kwietnia 2009 r.


w sprawie udzielenia Gminie Kamień Pomorski dotacji celowej.

Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art.47 ust.2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz.539, Nr 220, poz. 1499, z 2009r. Nr 1, poz. 2) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Gminie Kamień Pomorski dotacji celowej na wydatki inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pomoc dla mieszkańców Kamienia Pomorskiego poszkodowanych w pożarze.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 167, ust.2, pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc rzeczowa lub finansowa dla innej jednostki samorządu terytorialnego, określona przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą.
W celu udzielenia pomocy dla poszkodowanych z pożaru przy ul. Wolańskiej w Kamieniu Pomorskim podjęcie ww. uchwały jest konieczne

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz