Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/408/09 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie stanowiących dróg, będących własnością Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XXXVIII/408/09
RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE
z dnia 23 kwietnia 2009r.


w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie stanowiących dróg, będących własnością Gminy Gryfino.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591; z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) - Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Zezwala się na ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na gminnych nieruchomościach gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino, w zakresie:

  1. obciążania służebnościami gruntowymi,
  2. obciążania służebnościami przesyłu.

§ 2. Ustanawiane służebności gruntowe i służebności przesyłu dotyczą zajęcia gruntów gminnych przez inwestorów realizujących inwestycje inne niż gminne, w związku z poprowadzeniem przez działki gminne projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 3. Udostępnianie gruntów gminnych w formie służebności będzie odpłatne, według stawek określonych zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Gmina Gryfino jako właściciel nieruchomości nie będących drogami dokonuje dla inwestorów, którymi są zarówno przedsiębiorstwa jak i osoby fizyczne, uzgodnień dot. przebiegu przez działki gminne projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej np. sieci elektrycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej.
Dotychczas zgody na poprowadzenie przez grunty gminne urządzeń infrastruktury technicznej wydawane były nieodpłatnie.
W związku z tym, że przebiegające na gruntach gminnych sieci, częściowo ograniczają możliwości ich zagospodarowania, zasadnym jest pobieranie za lokalizację sieci, odpowiednich opłat.
Stosowne stawki opłat zostaną określone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
Pozyskane środki finansowe z opłat zasilą budżet Gminy Gryfino.

Sporządziła:
Barbara Bara