Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/398/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium

UCHWAŁA NR XXXVIII/398/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 kwietnia 2009 r.


w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r.  Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458/ uchwala się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu za 2008 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn