Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/404/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych Gardno i nr 5 m. Gryfino.

UCHWAŁA NR XXXVIII/404/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 kwietnia 2009 r.


w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych Gardno i nr 5 m. Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700; z 2008 r. Nr 227 poz 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 340) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Gryfino od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych , nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek: 47 o pow. 0,3216 ha, 79 o pow. 1,6821 ha( obręb ewidencyjny Gardno) i 103/5 o pow. 0,1715 ha (obręb ewidencyjny nr 5 m. Gryfino).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych, jest właścicielem nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, oznaczonych numerami działek 47 i 79, położonych w obrębie ewidencyjnym Gardno oraz nieruchomości gruntowej - działki nr 103/5, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m.Gryfino.
Agencja wystąpiła do Gminy z propozycją przejęcia przedmiotowych gruntów na zasadzie nieodpłatnego przekazania.
Działki w Gardnie stanowią drogi położone w ciągu dróg publicznych gminnych, natomiast działka 103/5 znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gminnej – ulicy Brzozowej (dz. nr 120). Położenie działki 103/5 może mieć istotne znaczenie dla przyszłych rozstrzygnięć dotyczących układu komunikacyjnego w tym rejonie miasta (poszerzenie drogi gminnej) oraz w planowaniu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej (aktualnie dla tego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Ponadto przez teren działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Z podanych wyżej względów pozyskanie przedmiotowych gruntów do zasobu nieruchomości Gminy Gryfino jest uzasadnione.

Sporządziła:
K.Lamperska