Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/413/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/636/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Gryfino oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności

UCHWAŁA NR XXXVIII/413/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 kwietnia 2009 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/636/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Gryfino oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, ze zmianami: z 2005 roku Nr 169 poz. 1420; Dz.U z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; Dz.U. z 2007 roku Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; Dz.U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; Dz.U. z 2009 roku Nr 19 poz. 100)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LII/636/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Gryfino oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 84 poz. 1498) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 2 ust. 1 dodaje się pkt 28 w brzmieniu:
  „28. wydatki na remonty nieruchomości wspólnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Gryfino, składających się z nie więcej niż 7 lokali i niegromadzących środków z tytułu funduszu remontowego na wyodrębnionym rachunku bankowym, w przypadku wcześniejszego wykonania i sfinansowania w całości prac przez Gminę Gryfino”.
   
 2. § 24 ust. 1 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
  „ 2. rozłożyć na raty płatność wynikającą z istniejącej wierzytelności, jednak nie więcej niż na 24 raty”.
   
 3. § 27 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
  „1. Stawkę czynszu można obniżyć:
  1) o 20% - na czas trwania przesłanek, o których mowa w § 25 pkt 1, jednak nie dłużej niż na 6 miesięcy z zastrzeżeniem ust. 3,
  2) o 40% - w przypadkach określonych w § 25 pkt 2 – na czas trwania przesłanek,
  3) o 50% - w przypadku określonym w § 25 pkt 3 – nie dłużej niż na 12 miesiecy”.
   
 4. § 29 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
  „ 1. umarzania opłat będących wierzytelnościami, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-25 oraz 28 niniejszej uchwały”.
   
 5. § 37 ust. 1 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
  „2. rozłożyć na raty płatność wynikającą z istniejącej wierzytelności, jednak nie więcej niż na 20 rat, a w przypadku wierzytelności określonych w § 2 ust. 1 pkt 28, wynikającą z nich płatność może zostać rozłożona nie więcej niż na 60 rat”.

§ 2. Do umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu płatności wierzytelności powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Nowelizacja Uchwały z dnia 1 czerwca 2006 roku została zaproponowana na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. Dotyczy to zapisów zawartych w § 1 ust. 1, ust. 4 i ust. 5.
Powyższe zmiany dotyczą sytuacji, w których Gmina Gryfino, jako jeden ze współwłaścicieli nieruchomości w budynkach tzw. „małych” wspólnot mieszkaniowych (szczególnie na terenach wiejskich), które nie gromadzą środków z tytułu funduszu remontowego, chce wykonać i sfinansować prace remontowe w formie zastępczej. Do sytuacji takich dochodzi z chwilą zaistnienia zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia właścicieli lokali, na skutek uszkodzeń części nieruchomości wspólnej. Takich przypadkach Gmina, jako jeden ze współwłaścicieli, może dokonać zastępczej realizacji prac, co wymaga jednak zgody wszystkich pozostałych właścicieli lokali na ich wykonanie i na pokrycie kosztów w częściach wynikających z udziałów posiadanych przez właścicieli w nieruchomości wspólnej. Z uwagi na możliwość wystąpienia wysokich kosztów realizowanych prac w podanych przypadkach i przy uwzględnieniu trudnej sytuacji finansowej pozostałych właścicieli koniecznym może być umożliwienie właścicielom lokali rozłożenia spłaty przypisanych im kosztów na raty, tym bardziej, jeżeli będzie to warunkować wyrażenie zgody na przeprowadzenie wspomnianych prac. 

Natomiast pozostałe zmiany były spowodowane dostosowaniem zapisów uchwały do sytuacji ekonomicznej kraju oraz wynikające z potrzeby zaproponowania rozwiązań mających na celu ułatwienie dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

 1. § 1 ust. 2:
  Zmiana dotyczy § 24 i zasad rozkładania na raty. W brzmieniu obecnie obowiązującej uchwały Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino mógł rozłożyć wierzytelność z tytułu czynszu za lokal użytkowy wyłącznie na okres 18 miesięcy. Według zaproponowanej zmiany będzie możliwość rozłożenia tej płatności na okres 2 lat.
 2. § 1 ust. 3
  Zmiana dotyczy § 27 nowelizowanej uchwały. Odnosi się on do kwestii obniżania czynszu za lokal użytkowy.
  Powyższy paragraf stanowi, iż:
  1. w przypadku remontu bądź modernizacji lokalu uzgodnionego z wynajmującym podmiot może mieć obniżony czynsz o 20% na czas remontu, ale nie dłużej niż na 3 miesiące;
  2. w przypadku prowadzenia działań inwestycyjnych przez strony trzecie, które to działania utrudniają lub uniemożliwiają dostęp do lokalu najemca lokalu użytkowego może mieć obniżony czynsz o 40% na czas trwania przesłanek.
  3. w przypadku w pełni udokumentowanej, trudnej sytuacji ekonomicznej zainteresowanego podmiotu można mu obniżyć czynsz o 50% - nie na dłużej jednak niż na 6 miesięcy.

Proponowane zmiany dotyczą przypadków określonych w pkt 1 i 3 i stanowić będą, iż w przypadku pkt 1 czynsz może być obniżony na okres 6 miesięcy, zaś w przypadku pkt 3 – na okres 10 miesięcy.

Zmiany powyższe nie oznaczają, iż od podmiotów starających się o powyższą pomoc nie będą wymagane dokumenty poświadczające taki stan rzeczy. Należy zauważyć, iż wszelkie ulgi udzielane przedsiębiorcom są traktowane jako pomoc publiczna i jako takie podlegają dodatkowym unijnym i krajowym rygorom przepisów o tej pomocy.

Sporządził:
Krystian Kosiński