Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/407/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/267/08 z dnia 17 lipca 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/407/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 kwietnia 2009 r.


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/267/08 z dnia 17 lipca 2008 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) – uchwala się,  co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXVIII/267/08 z dnia z dnia 17 lipca 2008 r.  w sprawie oddania w użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Sportowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr XXVIII/267/08 z dnia 17 lipca 2008 r.. Rada wyraziła zgodę na oddanie w użyczenie na okres 10 lat dla Klubu Sportowego „Energetyk” nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w Gryfinie przy ul. Sportowej (obręb ewidencyjny nr 5), obejmującej działkę nr 4/9 o powierzchni 0,0389 ha oraz znajdujący się na gruncie budynek administracyjny, na cele związane z działalnością statutową Klubu. Uchwała podjęta została w wyniku rozpatrzenia złożonego przez Klub wniosku o przedłużenie dotychczasowej umowy.
Przedstawiciel Klubu nie zgłosił się do podpisania umowy użyczenia, dlatego też wezwano użytkownika do opuszczenia i wydania zajmowanego budynku.
W związku z powyższym uchwała z dnia 17 lipca 2008 r. stała się bezprzedmiotowa i należy ją uchylić.

Sporządziła:
K.Lamperska