Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/410/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

UCHWAŁA NR XXXVIII/410/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 kwietnia 2009 r.


w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542; Nr 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz. 1238; Nr 191, poz. 1369; Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917; Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których ustalony tygodniowy plan zajęć, wynikający z programów nauczania lub organizacji pracy, w niektórych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), albo przekracza ten wymiar, powinni w innych okresach danego roku szkolnego realizować taką liczbę godzin zajęć, aby średni tygodniowy wymiar zajęć w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych.
  2. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony według zasad ustalonych w ust. 1.

§ 2.

  1. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę określa się średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu odbywania zajęć dydaktycznych w okresie rozliczeniowym.
  2. Dla nauczycieli, o których mowa w ust. 1, okresem rozliczeniowym jest semestr nauki.

§ 3. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w § 1 i 2, powinien być określony dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

§ 4. Przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć niezrealizowane przez nauczyciela z powodu choroby lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, traktuje się dla rozliczenia godzin jako godziny zajęć zrealizowane.

§ 5. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym, że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy wymiar godzin, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a także za przepracowane w tym okresie godziny ponadwymiarowe.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą od dnia 1 września 2009 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Z dniem 1 września 2008 r. Gmina Gryfino przejęła od Powiatu Gryfińskiego prowadzenie obecnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie. Arkusz organizacyjny Zespołu na rok szkolny 2008/2009 był zatwierdzony przez Starostę Gryfińskiego po uzyskaniu pozytywnej opinii Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
Począwszy od roku szkolnego 2009/2010 arkusz organizacyjny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie będzie zatwierdzany wyłącznie przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. W klasach programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych, wchodzących w skład Zespołu, zakończenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych następuje wcześniej niż zakończenie rocznych zajęć w pozostałych klasach, a nauczyciele prowadzące zajęcia z uczniami tych klas realizują w poszczególnych okresach roku szkolnego zajęcia o różnym wymiarze. Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) do kompetencji organu prowadzącego należy określenie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
W związku z powyższym należy określić zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. Zasady te będą zastosowane do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół począwszy od roku szkolnego 2009/2010.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj