Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/401/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Gryfino

UCHWAŁA NR XXXVIII/401/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 kwietnia 2009 r.


w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r.Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz.1412; z 2009 Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, oznaczoną  w ewidencji gruntów jako działka nr 56/8 o pow. 122 m2.
  2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia, oznaczonej numerem działki 56/2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem działki nr 56/8 o pow. 122 m2, położonej  w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, ul. Rybacka. Przedmiotowa działka powstała z podziału geodezyjnego działki nr 56/1, na funkcje wynikające z ustaleń planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon ul. Rybacka, Wodna, Łączna.
Plan przewiduje likwidację istniejącej granicy działki nr 56/2 i jej poszerzenie  o działkę nr 56/8.
Właściciele działki nr 56/2 o pow. 826 m2, wystąpili o nabycie działki gminnej w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości.
Biorąc pod uwagę małą powierzchnię działki oraz kształt wąskiego trójkąta, który uniemożliwia jej zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości, zasadne jest zbycie przedmiotowego terenu na rzecz wnioskodawców. Ponadto sprzedaż spowoduje realizację ustaleń wynikających z planu miejscowego.
W związku z powyższym proponuję działkę gminną, przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Nabywcy pokryją całość kosztów związanych z przygotowaniem terenu do zbycia a uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy w 2009 roku.

Sporządziła:
J. Woldańska